XVI. Bàn về thiên y

XVI. BÀN VỀ THIÊN Y

Sinh tháng giêng thấy sửu, sinh tháng hai thay dần, sinh tháng ba thấy mùi, sinh tháng tư thấy thìn, sinh tháng năm thấy ti, sinh tháng sáu thấy ngộ, sinh tháng bảy thấy mùi, sinh tháng tám thấy thân, sinh tháng chín thấy dậu, sinh tháng mười thấy tuất, sinh tháng mười một thấy hơi, sinh tháng mười hai thấy tí.

Cách tra thiên y, phàm sinh tháng giêng, địa chỉ trong Tứ trụ thấy sửu là được. Những tháng khác cách tra cũng như thế.

Thiên y, có sách gọi là thiên ất, có sách gọi là bệnh phù. Vì thiên ất có sao thiên tất quý nhân, bệnh phù có hung tinh bệnh phù, cho nên không thể gọi chúng là thiên y được.

Thiên y là thần tinh chủ về bệnh tật. Tứ trụ gặp thiên y, nếu không vượng lại không có cát thân quý nhân phù trợ, thì không bệnh tật luôn cũng là người gầy mòn ốm yếu. Nếu sinh vượng và còn có quý nhân phù trợ thì không những thân thể khỏe mạnh còn rất phù hợp với công việc nghiên cứu y học, y dược, tâm lý học, triết học, làm nghề y. Cho nên sách "Lý thông giám" nói: "Có sao chiếu thiên y là có thể làm lương y".