X. Bàn về đức, tú quý nhân

X. BÀN VỀ ĐỨC, TÚ QUÝ NHÂN ,

Sinh tháng dần, ngọ, tuất thì bính, định là đức quý nhân còn mậu quý là tú quý nhân.

Sinh tháng thân, tí, thìn thì nhâm, quý, mậu, kỉ là đức quý nhân, còn bính, tân, giáp, kỉ là tú quý nhân.

Sinh tháng tị dậu sứu thì canh tân là đức, còn ất canh là tú. Sinh tháng tân mão mùi, thì giáp ất là đức, đinh nhầm là tú.

Cách tra đức, tú lấy tháng sinh làm chủ, xem trong thiên can Tứ trụ có không. Ví dụ người sinh tháng dần hoặc ngọ, hoặc tuất, thiên can trong Tứ trụ thấy có mậu, quý là có tú quý nhân, nếu Tứ trụ còn có bính hoặc định là thêm đức quý nhân. Những cái khác cũng tra tương tự.

Có đức quý nhân là tháng đó đức sinh vượng, người có tú quý nhân là hòa hợp với tú khí ngũ hành trong trời đất biến hóa mà thành.

Đức quý nhân là thần giải hung âm dương; tú quý nhân là khí thanh tú của trời đất, là thân vượng bốn mùa. Người trong mệnh có đức, tứ quý nhân và không bị xung, pháp khắc áp thì tính thông minh, ôn hòa trung hậu, nếu gặp học đường quý nhân thì có tài, quan, cao sang, nếu gặp xung khắc thì bị giảm yếu. Tóm lại, đức, tú cũng là một loại quý nhân, nó có thể biến hung thành cát. Trong mệnh có nó là người thành thật, tinh thần sáng sủa, nghĩa hiệp thanh cao, tài hoa xuất chúng.