VIII. Bàn về quốc ấn quý nhân.

VIII. BÀN VỀ QUỐC ẤN QUÝ NHÂN Giáp thấy tuất, ất thấy hơi, bính thấy sửu, đinh thấy dần, mậu thấy sửu, kỷ thấy dần, canh thấy thìn, tận thấy tị, nhâm thấy mùi, quý thấy thân. Quốc ấn quý nhân là lấy lộc can năm hoặc can ngày làm khởi điểm, ngôi thứ chín trước lộc nếu gặp địa chỉ quốc ấn tức là có quốc ấn quý nhân. Ví dụ giáp lộc ở dần, ngôi thứ chín trước dần là địa chi tuất, nên giáp thấy tuất là có quốc ấn quý nhân. Quốc ấn quý nhân trong dự đoán có chuug ít dùng, nhưng người trong Tứ trụ có quốc ấn quý nhân và sinh vượng thì hầu hết làm chức to trong nhà nước hoặc nắm quyền quản lý ở cơ quan. Sao này cũng có thể tham khảo để các cơ quan dùng tuyển người giữ chức cao. Người Tứ trụ có quốc ấn, chủ về thành thực đáng tin, nghiêm túc thanh liêm, quy củ, hành sự theo lẽ công, vui vẻ với mọi người, lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiên ngang. Nếu ấn gặp sinh vượng và có các cát tinh tương trợ, không gặp xung, phá, khắc, hại thì không những có thể đứng đầu cơ quan mà còn có khả năng tốt.