VII. Bàn về vong thần

VII. BÀN VỀ VONG THẦN

Dần ngọ tuất hoả cúc thấy tị, tị dậu sửu kim cục thấy thân, thân tí thìn thuỷ cục thấy hơi, hợi mão mùi mộc cục thấy dần.

Cách tra vong thân là lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, lấy tam hợp cục trong Tứ trụ làm dụng thần, không có hợp cục thì không thể dùng.

Vong thần, vong tức là mất, mất từ bên trong gọi là vong.

Kiếp ở chỗ tuyết trong ngũ hành, còn vong ở chỗ vượng trong ngũ hành.

Vong thân là gặp quan vượng trong tam hợp cục. Vong thân gặp tài cục là tài vượng, gặp quan cục là quan vượng, gặp thương quan cục là xì hơi. Gặp tài, quan, thương mà lớn thì đòi hỏi bản thân vượng, thân nhược là hại, gặp ấn cục là tốt. Vong thần cát thì sắc sảo uy lực, mưu lược tính toán, liệu việc như thân, binh cơ biến hóa, cuối cùng rồi sẽ thắng, nói năng hùng biện, lưu loát, tuổi trẻ tiến nhanh. Nói là tốt tức là chỉ khí mệnh gặp sinh vượng, quý sát. Nói là xấu tức khí mệnh rơi vào tử tuyệt, ác sát, là người ngông cuồng đảo điên, trắng đen thị phi lẫn lộn, lòng dạ hẹp hòi, đam mê tửu sắc, việc quan kiện tụng, phạm quân pháp. Nếu quý nhân kiến lộc lại gặp vong thân thì chuyện về công việc bút nghiên, văn tự, nên nghiệp nhờ việc công. Câu xưa nói: "Vong thân thất sát thì hoà không nhẹ, tìm đủ mọi cách việc vẫn không thành, khắc vợ khắc con, không nói được nghiệp, cha kẻ sĩ thì vô danh. Mệnh đã tuân không còn gặp vong thân thì hoà không nhẹ, nghèo đói suốt đời".