VII. Bàn về khối canh quý nhân

VII. BÀN VỀ KHỐI CANH QUÝ NHÂN

Nhâm thìn, canh tuất, canh thìn và mậu tuất là bốn ngôi khôi canh quý nhân đóng.

Thìn là thiên canh, tuất là hà khôi, tức thìn là thủy kho thuốc thiên canh, tuất là hỏa kho thuộc địa khôi. Thìn tuất đều có là thiên xung địa kích.

Người mà trụ ngày thấy một trong bốn ngôi ấy là có khối canh quý nhân. Nhưng trong trụ không có tài, quan, hình, sát thì mới tốt, nếu có lại là xấu. Nếu gặp vượng địa thì tốt vô cùng.

Trong bốn ngày đó, đối với canh tuất và canh thìn nếu trong Tứ trụ mà có quan là không tốt; hai ngày mậu tuất và nhâm thìn nếu trong Tứ trụ có tài vận cũng là không tốt.

Khội canh quý nhân chỉ về người có tính cách thông tuệ, ưa sát phạt. Nếu trong Tứ trụ có hình xung phá hại thì người đó nghèo rách, kiệt quệ.

Người gặp thiên canh địa khôi, nếu suy thì nghèo đói rách nát; nếu vượng thì giàu sang tuyệt trần, khởi canh tụ hội thì phúc phát phi thường. Tính cách thông minh, văn chương nổi tiếng, gặp việc thì quả đoán, nắm quyền thì thích sát phạt, thân vượng thì phát phúc to. Nhưng gặp tai quan thì tai họa ập đến ngay, nếu Tứ trụ có hình sát thì còn nặng hơn. Nếu lâm tài vượng, quan vượng thì phải đề phòng tại họa bất ngờ. Nếu lệnh tháng gặp tai quan ấn thụ, ngày chủ một trong bốn ngôi, tức lấy tài quan ấn thực làm dụng thần, tuy hơi bị phá tài, nhưng nhờ tài quan ấn thực được ngôi nên không bị hại nhiều.

Canh tuất, canh thìn hai ngày này không có quan tinh, nếu khối canh trùng điệp hữu tình thì chủ về phú quý danh tiếng, nếu gặp tài quan thì xấu. Gặp tuế vận còn gặp cả tài quan vượng thì tai vạ khôn lường.

Người trong Tứ trụ có khối canh quý nhân, tuy có tài lãnh đạo, tiếng vang sức mạnh, thích quyền bính, hiếu thắng, nhưng việc hôn nhân thường trắc trở. Ngoài ra nếu không tôn trọng pháp luật thì khó tránh khỏi tù đày.