VI. Bàn về cô thần, Quả tú..

VI. BÀN VỀ CÔ THẦN, QUẢ TÚ

Hợi tí sửu thấy dần là cô, thấy tuất là quả.

Dân mão thìn thấy tự là cô, thấy sửu là quả.

Tị ngọ mùi thấy thân là cổ, thấy thìn là quả. mun

Thân dậu tuất thấy hơi là cô, thấy là quả.

Cách tra cô quả lấy chi năm làm chuẩn. Phàm người sinh các năm hợi tí sửu trong Tứ trụ thấy dần là cô thần, thấy tuất là quả tú. Những cái khác cách tra tương tự.

Nghĩa của cô quả là, đàn bà già mất chồng là quả, trẻ em không có cha là cô. Thân là sao thần, tú là sao tú, chỉ các sao thân. Sinh ra tôi là mẹ, khắc tôi là chồng, tôi khắc là vợ. Hợi tí sứu thuộc phương bắc ngôi thuỷ, thuỷ lấy kim làm mẹ. Kim tuyệt ở dân, là tuyệt địa của mẹ. Thuỷ lấy hoả làm vợ, họả mộ ở tuất, là mộ của vợ. Thân dậu tuất thuộc phương tây ngôi kim, kim lấy hoa làm chồng, hoả tuyệt ở hợi, lấy mộc làm vợ, mộc mộ ở mùi. Tị ngọ mùi thuộc phương nam ngôi hoả, hoả lấy mộc làm mẹ, mộc tuyệt ở thân, lấy thuỷ làm chồng, thuỷ mộ ở thìn. Dần mão thìn thuộc phương đông ngôi mộc, mộc lấy thuỷ làm mẹ, thuỷ tuyệt tị, lấy kim làm chồng, kim mộ ở sửu. Cho nên mẹ tuyệt là cô thần, chồng mộ, vợ mộ là quả tú.

Còn có một lẽ khác là dần thân tị hợi là giáp góc, thìn tuất sửu mùi là cách góc, tiến là dương là không lợi cho cha, lùi là âm là không lợi cho mẹ, ở cung dương là trắc trở cho cha, ở cung âm là trắc trở cho mẹ. Như người có dân mão thìn, tị là cô, sửu là quả, dần thìn đều là ngôi dưỡng, sửu tị đều là ngôi âm, nam hay nữ trong mệnh gặp như thế thì dù có sinh con cũng phần nhiều giữa mình với con không hoà thuận.

Những người mà trong mệnh gặp quả, tú là những người nét mặt không hiền hoà, không lợi cho người thân. Nếu mệnh người đó sinh vượng thì còn đỡ, tử tuyệt thì nặng hơn, nếu gặp cả trạch mã thì lang thang bốn phương. Nếu gặp tuần không, vong là từ bé đã không có nơi nương tựa. Gặp tang điếu thì cha mẹ mất liền nhau, suốt đời hay gặp trùng tang hoặc tại hoạ chồng chất, anh em chia lìa, đơn hàn bất lợi. Gặp vận tốt thì việc hôn nhân muộn, gặp vận thấp kém thì lang thang di chuyển mãi. Mệnh nam sinh chỗ vợ tuyệt lại còn gặp cô thân thì suốt đời khó kết hôn, mệnh nữ sinh chỗ chồng tuyệt còn gặp quả tú thì có lấy được chồng cũng khó mà bách niên giai lão. Nam gặp cô thân nhất định tha phương cầu thực, nữ gặp quả tú thường là mất chồng.

Cô thần quả tú, người xưa bàn rất nhiều, chủ về nam nữ hôn nhân không thuận, mệnh khắc lục thân, tai vạ hình pháp, nhưng nếu trong Tứ trụ phối hợp được tốt, còn có quý thần tượng phù thì không đến nỗi nguy hại, thậm chí "cô quả cả hai thần lại còn gặp quan ấn, thì nhất định làm đầu đảng ở rừng sâu". Nhưng hôn nhân không thuận là điều chắc, hơn nữa lúc phạm vào ngày tháng sẽ khắc phụ mẫu".