Ví dụ tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ

Ví dụ về tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ

Ví dụ 1.

Sinh năm ất tị : Bính Hỏa 18 độ , canh kim 9 độ , mậu thổ 3 độ .

Tháng Ất dậu : Tân kim 30 độ .

Ngày kỷ mùi : Kỷ thổ 18 độ , định hỏa 9 độ , ất mộc 3 độ .

Giờ nhâm thân : Canh kim 18 độ , mậu thổ 9 độ , nhâm thủy 3 độ

1 ) Thiên can kỷ thổ được kỷ thổ và định hỏa trong mùi , bính hỏa , trong tị , mậu thổ trong thân trợ giúp nên có chỗ dựa , được 36 độ ( không có địa chỉ hay thiên can nào khắc hợp ) .

2 ) Thiên can nhâm thủy dược cảnh kim và nhâm thủy trong thân , canh kim trong tị , trợ giúp nên có chỗ dựa . Nhưng bị kỷ thổ khắc mất 1/3 nền còn lại 24 độ . Lại bị địa chỉ dậu kim khắc phạt , giảm mất 18 độ , nên chỉ còn lại 6 độ .

3 ) Thiên can ất mộc có ất mộc trong mùi và nhâm thủy trong thân nên có chỗ dựa , do đó can năm và can tháng mỗi can được 36 dộ .

4 ) Địa chỉ tị tàng bính hỏa 18 độ , canh kim 9 độ và mậu thổ 3 độ . Địa chị dâu tàng tân kim 30 độ , địa chỉ mùi vì được thiên can kỷ thổ trợ giúp , lại không bị các địa chỉ khác xung hợp nên bản khí được tăng lên 6 độ . Như vậy kỉ thổ 24 độ , định hỏa 9 độ , ất mộc 3 độ .Địa chỉ thân tàng canh kim 18 độ , mậu thổ 9 độ , nhâm thủy 3 độ .

image

( Ất mộc 30 độ )

1 ) Thiên can ất , canh có phụ tùng thê hóa được mộc 60 độ .

2 ) Thiên can định , nhâm chính hóa được mộc 60 độ .

3 ) Ba chi dần mão thìn tam hội hóa thành một cục 72 dộ .

4 ) Chi ngày mão mộc được 30 độ .

image

1 ) Hai can tân và canh trong địa chi không có thể và kim nên là hư phù . Vì vậy mỗi can có 9 độ . Lại còn bị xì hơi cho địa chỉ , giảm mất 12 độ , nên trở thành 0 độ .

2 ) Giáp , ất mộc có chỗ dựa . Tuy giáp mộc bị canh kim khác , nhưng canh kim hư phù không khắc được , nên giáp và ất mỗi can tính 36 độ .

3 ) Ba địa chỉ dần mão thìn thành tâm hội hóa mộc được 72 độ .

4 ) Hội tàng nhâm thủy 21 độ , giáp mộc 9 độ .

5 ) Chi tháng tam hội hóa mộc , mộc nắm lệnh .

image

1 ) Thiên can giáp mộc không thấy có thủy , nên mộc là hư phù , tính 9 độ . Lại bị địa chi cùng trụ làm xì hơi giảm mất 6 độ nên còn 3 độ .

2 ) Bính định hỏa trong địa chỉ có ngọ hỏa nên có chỗ dựa , mỗi can tính 36 độ .

3 ) Mậu thổ địa chỉ hỏa , thổ giúp đỡ nên có chỗ dựa , tính 36 độ .

4 ) Địa chi mão , tuất lục hợp hóa hỏa tính 36 độ .

5 ) Ngọ tàng định hỏa 27 độ , kỷ thổ 9 độ .

6 ) Chị giờ tuất cùng ngũ hành với can mậu , lại không bị khắc hợp cho nên bản khí tăng 6 độ thành 24 độ .

7 ) Tuy sinh tháng mão , nhưng mão tuất lục hợp hóa thành hỏa nên hỏa nắm lệnh .

image

1 ) Thiên can tần kìm được nhân nguyên địa chỉ mậu , kỷ thổ sinh cho nên có chỗ dựa , tính 36 độ . Nhưng vì khắc chi cùng trụ giảm mất 12 độ nên còn 24 độ .

2 ) Thiên can mậu , kỷ thổ được nhân nguyên trong địa chỉ là mậu , kỷ thổ trợ giúp , tức có chỗ dựa , mỗi can tính 36 độ .

3 ) Thiên can quý thủy hư phù , còn bị mậu , kỷ kẹp khắc nên tính là không

4 ) Địa chi mão mùi bán tam hợp không hóa , lục hợp không hóa nên tỉnh theo khử bì .

5 ) Chi tháng hợp mà không hóa thì vẫn giữ nguyên bản khí cho nên tuất nắm lệnh

6 ) Mão mộc bị trực đỉnh thiên can tần khắc tổn mất 8 độ ,

7 ) Mùi thổ và trực đỉnh thiên can cùng ngũ hành nên tăng 6 độ .

image

1 ) Thiên can nhâm , định , bính , tân đều có chỗ dựa .

2 ) Đinh nhâm ngũ hợp mà không hóa , được xem là khắc . Can bị khắc giảm 1/3 , còn can khắc không giảm . Nhân tính 36 độ , định tính 24 độ .

3 ) Bính tân ngũ hợp mà không hóa cũng xem là khắc . Can bị khắc giảm 1/3 , can khắc không bị giảm Do đó bính dược tính 36 độ , tân được tính 24 độ .

4 ) Các địa chi đều không bị xung hoặc hợp .

5 ) Chi tháng mùi thổ nắm lệnh .

6 ) Thân kim bị thiên can trực đỉnh bình hỏa khắc nên tổn mất 6 độ .

7 ) Mão mộc bị thiên can trực đỉnh tân kim khắc , nên tổn mất 6 độ .

8 ) Đinh bị địa chi cùng trụ xì hơi , giảm 6 độ nữa nên còn 18 độ .

9 ) Bính khắc địa chi cùng trụ nên giảm mất 12 độ , còn 24 độ .

10 ) Tân khắc địa chi cùng trụ cũng giảm 12 độ , nên còn 12 độ .

image

1 ) Thiên can ất canh ngũ hợp không hóa , được xem là khắc . Ất mộc tính 24 độ , canh kim 36 độ ( ngũ hợp có một con hư phù vẫn xem là hợp nên không tỉnh là hư phù ) .

2 ) Mậu quí ngũ hợp không hóa nên được xem là khắc . Quí thủy tính 24 độ , mậu thổ 36 độ .

3 ) Hai địa chi dấu tranh hợp một thìn nên hợp cục không thể thành hóa , do đó các chi được tính như khử bì , tức chỉ còn bản khí .

4 ) Trong ngọ tàng định hỏa 27 độ , kỷ thổ 9 độ . 5 ) Chỉ tháng thìn bị tranh hợp , nên không bị thành hóa , do đó thổ khí vẫn nắm lệnh .

6 ) Ất bị địa chi cùng trụ khắc phạt nên giảm 18 độ , còn lại 6 độ .

image