V. Bàn về cấu giảo.

V. BÀN VỀ CẤU GIẢO

Nam dương nữ âm, ngôi thứ ba sau mệnh là cấu, ngôi thứ ba trước mệnh là giảo.

Nam âm nữ dương, ngôi thứ ba sau mệnh là giảo, ngôi thứ ba trước mệnh là cấu .

Cách tra cứu, giảo là lấy chi năm làm chủ. Như nam sinh năm dương canh ngọ, ngôi thứ ba sau mệnh là dậu là cấu, ngôi thứ ba trước mệnh là mão là giảo. Nữ sinh năm canh ngọ, ngôi thứ ba sau mệnh là dậu là giảo, ngôi thứ ba trước mệnh là mão là cấu. Những cái khác cách tính tương tự.

Cấu nghĩa là liên luỵ, giảo nghĩa là trói buộc, cột vào. Mệnh gặp hai sát đó thân bị khắc sát, nhưng nhiều cơ mưu, chủ về nắm các việc hình phạt hoặc là tướng soái, những việc sát hại. Năm hành đến đó thường gặp chuyện cãi cọ, hình phạt. Cả hai đều gặp càng nặng, gặp một thì nhẹ hơn, đi với quan sát thì nặng.

Ngày hoặc tuế vận gặp cấu hay giảo là chủ về tai nạn nát thân.