sự đối lập của âm dương

2. Sự đối lập của âm dương

Âm dương đối lập là nói bên trong mọi vật, mọi việc trong tự nhiên, đồng thời tồn tại hai thuộc tính trái ngược nhau, tức là tồn tại hai mặt ám dương đối lập nhau. Như Bát quái là do hai ký hiệu đối lập âm đường hợp thành, cũng tức là do bốn nhóm kí hiệu đối lập làm thành Bát quái, từ đó lại thành 32 nhóm ký hiệu đối lập để lập thành 64 quẻ Cho nên sách "Chu dịch càn tạc độ" chỉ rõ: "Càn khôn là gốc của âm dương, là tổ tông của muôn vật". Quẻ càn thuần dương, quả khôn thuần âm, cho nên nói: sự mâu thuẫn đối lập của âm dương là mâu thuẫn căn bản của mọi sự vật. Song càn, khôn tuy là hai mặt đối lập, nhưng lại thống nhất lẫn nhau. Chỉ có sự thống nhất này sau đó mới có thể có sự biến hoá để thành ra vạn vật. Cho nên sự đối lập và thống nhất của âm dương là xuyên suốt của vạn vật.