Ngũ hành sinh khắc và phản khắc

4. Ngũ hành sinh khắc và phản khắc

Trong ngũ hành sinh khác, nếu ta chỉ biết thuận sinh và thuần khắc, mà không biết được sự phản sinh, phản khác thì sẽ vận dụng không tốt lý luận ngũ hành sinh khắc để tiến

hành dự đoán các thông tin về nhân thể. Trong ngũ hành sinh khác, trong sách "Nguyên lý phú” của Từ Đại Thăng có nói: "Kim vượng mà được hoả sẽ thành vũ khí. Hoả vượng được thủy sẽ thành cứu nhau. Thuỷ vượng được mộc sẽ thành thông thương. Mộc vượng được kim sẽ thành trụ cột". Ở đây kim vượng được hoả, sẽ thành vũ khí", là nói nhật nguyên trong Tứ trụ lấy can ngày làm chủ. Can ngày là kim phải có hoả khắc kim để rèn luyện thì kim đó mới thành vũ khí. Can ngày vượng tướng, đặc thời, đắc địa mới có thể đảm nhiệm làm quan hoặc để khắc cái sát tôi. Nhật can vượng có thể thắng khắc, tức là nói tổ hợp Tứ trụ phải tốt thì lưu niên, đại vận mới có thể tốt được. Nếu nhật can yếu lại gặp sát thì Tứ trụ thiên về yếu, lưu niên đại vận tất nhiên sẽ xấu nhiều, tốt ít.

Phản sinh tức là khắc: "Kim dựa vào thổ sinh, nhưng thổ nhiều thì kim bị vùi lấp. Thổ dựa vào hoả sinh, nhưng hoả nhiều thì thể thành than. Hoả dựa vào mộc sinh, nhưng mộc nhiều thì hoà không bốc mạnh được. Mộc dựa vào thuỷ sinh, nhưng thuỷ nhiều thì mộc bị trôi dạt. Thủy dựa và kim sinh, nếu kim nhiều thì nước đục. Thổ là cái để sinh kim, nhưng thổ quá nhiều thì kim bị vùi lấp, làm cho kim mất đi tác dụng vốn có của nó. Ví dụ một người thân thể vốn rất khoẻ mạnh, lại ăn các chất bổ như sâm, kết quả không những không có tác dụng bồi bổ mà ngược lại vì bổ quá nhiều nên gây ra bệnh (ví dụ ra máu mũi). Như thế gọi là phản sinh là khắc.

Thổ sinh kim, thổ là ấn, ấn nhiều tất phải dùng tiền tài khống chế lại, nếu trong Tứ trụ không có tài thì phải tìm cách bổ cứu để cho không đến nỗi bị vùi lấp, ví dụ bổ cứu bằng cách trong tên gọi thêm một chữ nào đó có liên quan với chữ tài. Ví dụ khi trong Tứ trụ thổ quá nhiều, thổ là ấn, mộc là tài, mộc khắc thổ nhưng trong Tứ trụ không có mộc thì trong tên gọi phải thêm chữ dương để có chữ mộc bên cạnh, hoặc chữ lâm... Nếu không thì suốt đời không thuận, thậm chí giữa chừng chết yểu.

Xi hơi nhiều tức là khắc: "Kim có thể sinh thuỷ, thuỷ nhiều thì kim chìm xuống. Thuy có thể sinh mộc, mộc thịnh thì thuỷ co lại. Mộc có thể sinh hoả, hoả nhiều thì mộc bị đốt. Hoả có thể sinh thổ, thổ nhiều thì hoả âm ỉ. Thổ có thể sinh kim, kim nhiều thì thổ không còn đáng kể. Kim sinh thuỷ là cái tôi sinh ra, cái tôi sinh ra là thương, quan, thực, thân. Nếu sinh nhiều quá là con vượng mẹ suy, là thân thể bị mất khí nhiều quá, làm cho thân thể yếu đi. Như thế gọi là xì hơi nhiều là khắc. Ví dụ gặp "thuy nhiều kim sẽ chìm xuống", khi đó dụng thần và tuế vận lấy tỉ kiếp để giúp thân mới tốt, nếu lấy thổ để chế ngự thuỷ thì sẽ mất vẻ đẹp của thuỷ tin. "Mộc thịnh thì thuỷ bị co lại", vì vậy khi mộc nhiều cần lấy kim trị mộc và còn lợi cho sinh thuỷ. "Hoả nhiều mộc bị thiêu", do đó hoả nhiều phải dùng thuỷ chế ngự, đồng thời lợi cho thuỷ sinh mộc, nếu dùng mộc ngang hoà (mộc của anh em) thì mộc đó sẽ sinh hoả làm tăng khí thế của hoả, hoả càng vượng. "Thổ nhiều thì hoả âm ỉ", cho nên thổ nhiều cần lấy mộc chế thổ vì còn có lợi cho sinh hoả, hoặc lấy kim xì hơi thổ làm dụng dân, chứ không được dùng hoả, vì hoả sinh thổ, thổ sẽ càng vượng. "Kim nhiều thì thổ không còn đáng kể", kim nhiều lấy thể làm ngang hoà (anh em) để giúp thân là tốt, hoặc dùng hoả chế ngự kim để sinh thổ.

Phản khắc: trong ngũ hành sinh khắc không chỉ có khắc thuận như kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc hoả, hoả khắc kim, vượng khắc suy, mạnh khắc yếu mà còn có phản khác như: "kim vốn khắc mộc", nhưng nếu mộc cứng khắc lại thì kim phải mẻ. Mộc vốn là khắc thổ, nhưng khi thổ nặng chặt thì mộc bị thắt lại. Thổ vốn khắc thuỷ, nhưng khi thuỷ nhiều thì thể bị trôi. Thuý vốn khắc hoả, nhưng khi hoả vượng thì thuỷ phải khô. Hoả vốn khắc kim, nhưng khi kim nhiều thì hoả phải tắt" Phản khắc ví như thân thể yếu nhưng của cải mạnh nên thân không giữ nổi của, kết quả là vì của hoặc phụ nữ mà bản thân bị tai họa. Trong Tứ trụ nếu gặp trường hợp đó, tốt nhất lấy tỷ kiếp giúp thân làm dụng thần để giải cứu.