âm dương là gốc của nhau

4. Âm dương là gốc của nhau

Âm dương là gốc của nhau tức là hai mặt đối lập trong mọi vật hoặc hiện tượng, chúng vừa dựa vào nhau, vừa lợi dụng lẫn nhau. Mỗi mặt âm hay dương đều lấy mặt kia làm tiền để tồn tại của mình, tức không có âm thì dương không thể tồn tại; và ngược lại. Đúng như không có càn thì không có không không có trời cũng sẽ không có đất. Sách: "Tố vấn âm dương ứng tượng đại luận" nói: "Âm ở trong, dương giữ ở ngoài, dương ở ngoài khiến âm ở trong". Do đó âm dương dựa vào nhau để tồn tại và cùng có ích cho nhau.