IX. Bàn về từ quán, học đường

IX. BÀN VỀ TỪ QUÁN, HỌC ĐƯỜNG

Học đường: Mệnh kim thấy tự, tân tị là chính ngôi; mệnh mộc thấy hợi, kỉ lợi là chính ngôi; mệnh thủy thấy thân; giáp thân là chính ngôi; mệnh thổ thấy thân, mậu thân là chính ngôi mệnh hỏa thấy dân, bính dân là chính ngôi.

Từ quán: Giáp thấy canh dần, ất thấy tân hợi, bính thấy ất tị, định thấy mậu ngọ, mậu thấy đinh tị, kỉ thấy canh ngọ, canh thấy nhâm thân, tận thấy quý dậu, nhâm thấy quý hợi, quý thấy nhâm tuất.

Canh tra học đường, từ quán đều lấy can năm và can ngày làm chủ. Địa chỉ trong Tứ trụ gặp tức là có. Học đường, từ quán nạp âm ngũ hành cũng giống với ngũ hành can ngày, can năm.

Người có học đường quý nhân ví dụ như người được học cao, nên gọi là văn tinh, tức chỉ về những việc công danh, học nghiệp. Phàm người có sao này nhập mệnh chủ về thứ bậc thi đỗ hoặc tiền đồ học nghiệp.

Người có từ quán quý nhân là làm ở hàn lâm quán (ví dụ ngày nay là làm ở Bộ Giáo dục). Là những người học vấn tinh thông, văn chương giỏi. Những người học cao gọi là học đường chính vị, ví dụ người mệnh kim thấy tân tị, vì kim trường sinh ở tị, nạp âm lại thuộc kim. Người được đi làm quan gọi là từ quán chính vị, ví dụ mệnh kim gặp nhâm thân, nhâm lâm quan ở thân, nhâm thân nạp âm lại thuộc mệnh kim. Những cái khác cách hiểu tương tự như thế.

Học đường, từ quán chủ về tú khí phát sinh, thông minh khéo léo, văn chương nổi tiếng, cuộc đời giàu sang. Nên được sinh vượng không nên bị khắc, hại, xung, phá. Nếu có thiên ất quý nhân hoặc cát tinh phù trợ thì tốt, nếu không thì tài năng khó thi thố, ý chí bị bó buộc.