IX. Bàn về không, vong.

IX. BÀN VỀ KHÔNG, VONG

Cách tra không, vong lấy ngày làm chính, nếu các chi của năm, tháng, giờ có là bị không, vong Tức là nói từ ngày giáp tí đến ngày quý dậu, trong mười ngày này không có hai chữ tuất hợi, nếu trong Tứ trụ thấy tuất hoặc hợi tức là tuần không, vong. Cách tra các ngày khác cũng thế.

image

Không là ngược với thật, vong là ngược với có. Không vong nói một cách ngắn gọn là thời gian chưa đến. Như trong tuần giáp tí, tuất hợi là không. Một tuần chỉ có mười ngày. Tuất và hợi là thứ 11 và thứ 12, nếu đến ngày tuất và ngày hợi gọi là xuất không. Xuất không là không còn không nữa. Tứ trụ tuy có không vong, nhưng nếu xung hoặc hợp, hoặc hình thì không phải là không nữa, mà ngược lại mới là chân không. Cát thân gặp không vong thì mừng gặp hợp, hung tinh gặp không vong thì kị gặp hợp.

Không vong trên địa chi của năm thì thứ nhất là tổ nghiệp không có gì, thứ hai là mẹ bị không vong, tạ thế hoặc cải giá, hoặc đi xa, hoặc mẹ không nuôi con, có mẹ như không. Không trên chi tháng phần nhiều chỉ không có anh chị em hoặc có anh chị em nhưng không nương tựa được. Không trên chi giờ, thứ nhất là sau khi kết hôn không thể có con ngay, thứ hai là không có con hoặc có con mà không nương tựa được. Như người sinh giờ giáp ngọ ngày bính tuất, tháng tân sửu, năm tân mùi; ngày bính tuất trong tuần giáp thân, "tuần giáp thân, ngọ mùi là không", ngọ trên trụ giờ và mùi trên trụ năm của Tứ trụ là tuân không, tuần không này ở ngôi mẹ và trong cung con cái.

Sát của tuần không có cát, có hung. Nếu Tứ trụ có hung tinh, ác sắt thì đó là đất tụ hội tại họa, nu cần có không vong giải cứu. Nếu là lộc mã tài quan thì đó là nơi phúc tụ, không nên gặp không vong vì sẽ làm tiêu tan. Người mà cả ba ngôi tháng, ngày, giờ sinh đều không vong thì lại tốt, là quý nhân. Nếu gặp hai ngôi là không vong thì có làm quan nhưng chức không to.

Nếu trong mệnh gặp không vong mà thân vượng thì người đó rộng rãi, phong độ, người to lớn dẫy đà, nhưng hay có họa bất ngờ.

Đi với tử tuyệt thì lên voi xuống chó, phiêu bạt, khi bản thân có khí vận cũng khó mà thành Phúc Kị nhất là can chi tương hợp với thiên trung, như thể gọi là tiểu nhân thắng thế lên ngôi, gian trá quỷ quyệt. Đi với quan phù là người hay nịnh chồng; đi với kiếp sát thì hẹp hòi, nhút nhát, đi với vong thân là bồng bềnh trôi nổi; đi với đại hao là điên đảo bất thường; đi với kiến lộc là suốt đời phát tán; đi với hàm trì thì hung bạo. Đi với giáp góc, hoa cái, tam kì thì lại là kẻ sĩ thông minh, thoát tục. Kiến lộc gặp tuần không thì học hành không thành đạt, nếu được trạch mã cứu trợ thì có được nhận chức cũng mất luôn. Tóm lại phàm mệnh gặp không vong trên chi giờ thì tính tình bướng bỉnh, đi với hoa cái là chủ về ít con.