IV. Bàn về dụng thần 1. Cách chọn dụng thần của các cách phổ thông.

IV . BÀN VỀ DỤNG THẦN

Người có bệnh thì mời thầy thuốc khám bệnh . Thầy thuốc căn cứ bệnh tình , đối chứng mà bốc thuốc, bệnh sẽ khỏi . Như thế gọi là có bệnh phải chữa bằng thuốc . Gì gọi là bệnh ? Tức trong tâm chữ vốn có sẵn mầm có hại .

Gì gọi là thuốc ? Tức trong tám chữ vốn sẵn có cái hại nhưng lại tìm được cái để khử đi .

Tứ trụ của người ta là do thiên can địa chỉ , âm dương ngũ hành sắp xếp tổ hợp mà thành , nó không giống như các thiết bị máy móc là do ý chí chủ quan eủa con người thiết kế nên . Do đó , trong Tứ trụ sự sinh khắc của âm dương ngũ hành không cân bằng , ngang hoà nhau nên mới dẫn đến âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa , vượng suy , mạnh yếu không như nhau . Ví dụ như có trường hợp thân vượng nhưng không bị chế ngự nên thái quá . Sự " bất cập " và " thái quá " này gọi là bệnh . Cái để trị sự bất cập và thái quá này là thuốc . Thuốc này chính là " dụng thần " trong Tứ trụ .

Tứ trụ của một người nếu là thuần thổ , can ngày thuộc thuỷ là thân yếu nên bị sát nặng ; can ngày thuộc kim là thổ nhiều kim bị vùi lấp ; can ngày hoả nhiều là lửa mà không sáng ; can ngày thuộc mộc là tài nhiều , thân nhược ; can ngày thuộc thể là ngang vai quá mạnh . Nếu lấy thể là bệnh của các cách thì mộc là thuốc để chữa bệnh đó . Như dụng thần là thực thần thương quan , ấn là bệnh , lấy tài là thuốc để chữa bệnh của nó . Nếu dụng thần là ngang vai , quan sát là bệnh , lấy thực thần thương quan là thuốc để chữa bệnh đó . Nếu dụng thần là tài , tỉ kiếp sẽ là bệnh , lấy quan sát làm thuốc để chữa bệnh đó . Những cái khác đại loại cũng thế , đều nguyên tắc cơ bản là chọn dụng thần .

Khi chọn dụng thần , thường gặp hiện tượng trong Tứ trụ bệnh nặng mà thuốc nhẹ , hoặc bệnh nhẹ mà thuốc nặng . Khi gặp trường hợp như thế thì thường phải dựa vào can của lưu niên , đại vận , tiểu vận và cung mệnh để bổ cứu lại sự bất túc , tìm được sự cân bằng . Có lúc trong Tứ trụ , ngũ hành của can chi không đủ , nhưng dụng thần lại đúng là hành đang thiếu thì vẫn có thể dùng dụng thần để bổ sung cho hành đang khuyết đó . Nếu trong Tứ trụ các thiên can đều là mộc , còn các địa chỉ có thuỷ , thổ , hoả , không có kim , nếu muốn lấy kim làm dụng thần để chế ngự mộc thì vẫn có thể lấy được . Nhưng không có kim thì chế ngự như thế nào ? Lúc đó cần nhờ sự tác động của nhân tạo : như điều động công tác , phương vị chỗ ở về phía tây nơi sinh ra hoặc trong tên gọi có chữ kim . Đương nhiên cũng có thể lấy hỏa làm dụng thần , vì hoả có thể làm xẹp khí vượng của mộc . Người xưa đã viết trong rất nhiều sách : " Cái quý trong tám chữ là sự trung hoà " . Tức là nói : thiên can địa chỉ trong Tứ trụ , âm dương ngũ hành đều đủ cả . Sự sinh khắc cân bằng là không có bệnh . Quan điểm này dù là trên lý luận hay trong thực tiễn đều dùng . Sách " Mệnh lý tham nguyên ” nói rất đúng : " Bệnh nặng mà được thuốc là người đại phú đại quý vậy , bệnh nhẹ mà dược thuốc là người tiểu phú tiểu quý vậy . Không có bệnh và không có thuốc là người không phú , không quý vậy " . Trong thực tiễn , người có đại hoạ đại nạn luôn luôn có đại phúc . Như người ta thường nói : dại nạn không chết tất có phúc dày . Ngược lại có người suốt đời bình thường , không gặp tai vạ , đau khổ , đời phẳng lặng chẳng qua là vì sống mơ mơ hồ hồ , hời hợt nhạt nhẽo , không có phú cũng không có quý . Như thế làm sao có thể gọi trung hòa là quý ?

Dụng thần đối với một người mà nói là vô cùng quan trọng . Vì nó không những liên quan với tiến độ của vận mệnh mà còn quyết định đến sự sống chết . Do đó chọn dụng thần là điều quan trọng nhất trong dự đoán Tứ trụ , cũng là điều khó nhất . Dụng thần chọn đúng , dụng thần đắc lực thì không những chế ngự được cái xấu , trợ giúp cái tốt , đề phòng được tai vạ mà còn khiến cho cuộc đời thuận lợi , từng bước tiến lên .

1. Cách chọn dụng thần của các cách phổ thông

a . Dụng thần của cách chính tài

Nhật chủ vượng , khi tỉ kiếp nhiều , quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp đoạt tài nên lấy quan sát làm dụng thần . Thực thương có thể làm hao tổn khí của tỉ kiếp , nên trong trường hợp không có quan sát có thể lấy thực thần thương quan làm dụng thần . Nếu trong cách đó ấn nhiều , tài sẽ khắc ấn thủ , nên lấy tài làm dụng thần . Thực , thương có thể làm hao tổn khí của ấn nên có thể lấy thực thần , thương quan làm dụng thần . Người trong cách chính tài thực , thương nhiều , thực , thương có thể dùng để sinh tài nên có thể lấy tài tình làm dụng thần . Nhật chủ yếu , khí tài nhiều thì tỉ kiếp có thể bảo hộ cho thân , nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Nếu trong cách đó thực thương nhiều , ấn có thể chế ngự thực thương nên có thể lấy ấn làm dụng thần . Tỉ kiếp có thể làm hao khí của thực thương , nên trong trường hợp không có ấn , có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Khi trong cách đó gặp quan sát nhiều , tỉ kiếp có thể giúp đỡ thân nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Ấn có thể làm hao tổn làm dụng thần . khí của quan sát và tinh thần , nên khi không có tỉ kiếp có thể lấy ấn

b . Dụng thần của cách chính quan

Nhật chủ vượng , khi tỉ kiếp nhiều , quan sát chế ngự được tỉ kiếp nên lấy quan sát làm dụng thần . Thực thẩn , thương quan có thể làm xì hơi của tỉ kiếp , trong trường hợp không có quan sát , có thể lấy thực thần , thường quan làm dụng thần . Nếu trong cách cục ấn nhiều , tài khắc ấn , nên có thể lấy tài tình làm dụng thần . Quan sát có thể là xì hơi của ấn thụ , vì vậy trong trường hợp không có tài , có thể lấy quan sát làm dụng thần . Khi trong cục thương quan và thực thần nhiều , ấn chế ngự được thương , thực nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần . Thương , thực sinh tài làm dụng thần , nhưng làm tổn hao thân , trường hợp không có ấn thụ , có thể lấy tài tình Nhật chủ nhược , khi cách chính quan có tài nhiều , tỉ kiếp có thể hỗ giúp tài nên có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Ấn thụ có thể làm hao tổn khí của tài , trong trường hợp không có tỉ kiếp , có thể lấy ấn thụ làm dụng thần . Nếu trong cách cục quan sát nhiều , thực , thường có thể chế ngự , nhưng cách chính quan không được lấy thực , thương làm dụng thần Ấn thụ có thể làm xì hơi của quan sát , nên lấy ấn thụ làm dụng thần . Tỉ kiếp có thể giúp đỡ thân , trong trường hợp không có ấn thụ , có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Người mà trong cách cục thực , thương nhiều , ấn có thể chế ngự thực thương , nên lấy ấn thụ làm dụng thần .

c . Dụng thần của cách chính an

Nhật chủ vượng , khi tỉ kiếp nhiều , quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp nên có thể lấy quan sát làm dụng thần . Thực thương có thể làm xì hơi của tỉ kiếp , trong trường hợp không có quan sát , có thể lấy thực thần , thương quan làm dụng thần . Nếu trong cách cục tài tình nhiều , quan sát có thể làm xì hơi của tài tinh , nên có thể lấy quan sát làm dụng thần . Nếu ấn thụ nhiều , tài có thể khắc ấn , nên lấy tài tình làm dụng thần . Thực thân có thể làm hao tổn khí của ấn thụ , trong trường hợp không có tài tinh , có thể lấy thực thần , thương quan làm dụng thần .

Nhật chủ nhược , khi thực thần , thương quan nhiều , ấn thụ có thể chế ngự thực thương , nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần . Tỉ kiếp có thể làm xẹp khí của thực , thương , nên trong trường hợp không có ấn thụ có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Nếu trong cách cục quan sát nhiều , ấn làm xẹp hơi của quan sát , nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần . Tỉ kiếp có thể giúp thân , lại có thể làm hao tổn khí của quan sát , trong trường hợp không có ấn thụ , có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Trong cách cục nếu tài nhiều , tỉ kiếp có thể bảo vệ tài , nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Ấn thụ có thể làm tổn hao nguyên khí của tài , trường hợp không có tỉ kiếp , có thể lấy ấn thụ làm dụng thần .

d . Dụng thần của cách thương quan

Nhật chủ vượng , khi tỉ kiếp nhiều quan sát có thể chế ngự tỉ kiếp ( nhưng chưa lý tưởng lắm , vì quan , thương không thể cùng gặp ) nên lấy quan sát làm dụng thần . Nếu trong cách cục ấn nhiều , tài khắc ấn , lấy tài làm dụng thần . Quan sát có thể làm xẹp nguyên khí của ấn thụ , nên trường hợp không có tài , có thể lấy quan sát làm dụng thần .

Nhật chủ nhược , khi thực thần , thương quan nhiều , ấn thụ vừa sinh thân vừa chế ngự được thực , thương , nên lấy ấn thụ làn dụng thần . Từ kiếp làm xẹp hơi của thực , thương , nên trường hợp không có ấn , có thể lấy tỉ kiếp giúp thân làm dụng thần . Nếu trong cách cục tài nhiều , tỉ kiếp có thể hỗ tài , nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần . Ấn thụ có thể làm hao khí của tài , khi không có tỉ kiếp , có thể lấy ấn thụ làm dụng thần . Lại nếu trong cách cục quan sát nhiều , ấn thụ có thể làm xì hơi quan sát , nên có thể lấy ấn làm dụng thần . Tỉ kiếp có thể làm hao tổn khí của quan sát , có thể lấy tỉ kiếp giúp thân làm dụng thần .

Dụng thần của các cách : thiên tài , thiên quan , thực thần đều lấy theo phương pháp lý luận như trên . Ở đây không bàn nữa .

e . Dụng thần của cách thất sát

Nhật chủ vượng , tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần . Nếu không có quan sát thì chọn tài tinh . Nhật chủ vượng , ấn nhiều thì chọn tài tính làm dụng thần . Không có tài tinh thì chọn quan sát hoặc thực thương . Nhật chủ vượng , quan sát nhiều thì chọn thực thương làm dụng thần . Nhật chủ nhược , tài nhiều thì chọn tỉ kiếp làm dụng thần . Không có tỉ kiếp thì chọn ấn tỉnh .

Nhật chủ nhược , quan sát nhiều thì chọn ấn tính làm dụng thần . Không có ấn thì chọn tỉ kiếp . Nhật chủ nhược , thực thương nhiều thì chọn ấn tính làm dụng thần . Không có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp .

h . Dụng thần cho cách thực thần

Nhật trụ vượng , tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần . Không có quan sát thì chọn thực thương hoặc tài tinh . Nhật chủ vượng , ấn tinh nhiều thì chọn tài tính làm dụng thân . Không có tài tình thì chọn quan sát hoặc thực thương làm dụng thần thông quan .

Nhật chủ vượng , tài tinh nhiều thì chọn quan sát làm dụng thần . Không có quan sát thì chọn thực thương . Nhật chủ nhược , tài tinh nhiều thì chọn ấn tỉnh làm dụng thần . Không có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp . Nhật chủ nhược , thực thương nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng thần . Không có ấn tính thì chọn tỉ kiếp .

i . Dụng thần của cách kiến lộc

Nhật chủ vượng , chọn tài , quan có lực làm dụng thần . Nếu không có thì chọn thực thương có lực ( vẫn lấy nguyên tắc trung hoà tứ trụ làm chính ) .

Nhật chủ nhược , chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp làm dụng thần ,

k. Dụng thần của cách kình dương

Nhật chủ vượng , chọn tài quan có lực làm dụng thần , hoặc chọn thực thương có lực làm dụng thần .

Nhật chủ nhược , chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp giúp trợ thân làm dụng thần .

Một số sách mệnh học thường liệt cách kiến lộc và cách kình dương vào cách cục đặc biệt . Nhưng tôi cho rằng cách chọn dụng thần của hai cách đó đều giống như các chính cách , không có lý do gì tách riêng chúng ra .