III. Bàn về kiếp sát

III. BÀN VÀ KIẾP SÁT

Thân tí thìn thấy tị, dần ngọ tuất thấy hơi, tị dậu sửu thấy dần, hợi mão mùi thấy thân.

Cách tra kiếp sát lấy chị năm hoặc chi ngày làm chủ, phàm địa chỉ trong Tứ trụ thấy là có.

Kiếp sát trong bảng trường sinh đế vượng tử tuyệt ở vào tuyệt địa. Như mộc tuyệt ở thân, hợi mão mùi lấy thân làm kiếp sát, trong thân canh kim kiếp mộc. Kim tuyệt ở dân, tị dậu sứu lấy dân làm kiếp sát, trong dân bính hoả kiếp kim. Hoả tuyệt ở hợi, dân ngọ tuất lấy hơi làm kiếp sát, trong hội nhâm thuỷ kiếp hoả. Thuỷ tuyệt ở tị, thân tí thìn lấy tị làm kiếp sát, trong tí mậu thổ kiếp thuỷ.

Kiếp có nghĩa là đoạt, bị cướp đoạt từ ngoài gọi là kiếp. Kiếp sát tốt thì thông tuệ nhạy bén, tài trí hơn người, không làm chậm việc, lòng rộng bao la, cao minh nhanh nhẹn, vũ đức đều cao. Sinh vượng đi với quý sát là gặp lộc ngay. Hung sát thì manh tâm độc ác, binh nghiệp thì bị thương, cướp bóc vô tình. Cho nên có câu: "Kiếp sát là vạ khôn lường, tài lợi danh trường bỗng nhiên mất hết, phải đề phòng tổ nghiệp tiêu tan, vợ con không kéo dài được cuộc sống. Người mà Tứ trụ gặp phòng sinh và kiếp sát sẽ trở thành bậc nho sĩ chấn hưng sự nghiệp cho triều đình, nếu giờ sinh có cả quan quý thì làm quan to. Kiếp thân gặp quan tinh là chủ về người nắm binh quyền, có uy và được nhiều người ngưỡng mộ".

Kiếp sát chủ về hung, về các tai vạ bệnh tật, bị thương hình pháp, trong Tứ trụ không gặp là tốt nhất. Nếu nó là kị thân thì tính cách cường bạo, gian hoạt giảo trá, thường chuốc lấy tai hoạ. Nếu là cát tinh hoặc hỉ thân, dụng thần thì là người hiếu học, cầu tiến bộ, ham lập nghiệp, công việc chuyên cần, quả đoán trong công việc, dễ thành công.