II. Tính cách (2)

II. TÍNH CÁCH (2) Trong trụ quan sát hỗn tạp, quan tinh bị hợp là người vô tình.

Thất sát hiện rõ là người tính nóng, lòng dạ ác.

Kình dương là người oán lại ân nhân, tính thô bạo mà tham.

Trụ ngày quá yếu là người buồn nhiều vui ít.

Thổ gặp ngôi mão là người mới ở tuổi trung niên đã có nhiều việc hối hận.

Kim gặp hỏa thì tuy lúc thiếu thời mạnh mẽ nhưng về sau nhụt chí dần.

Kim mộc giao xen nhau hình phạt nhau là người không có nhân nghĩa.

Thất sát đóng ở trụ ngày là tính nóng gấp, tính lợi, thông minh khéo léo nhưng ác.

Trụ có thương quan là người nhiều tài nghệ, thích làm to, bị quan trên không ưa, người dưới đố kị.

Trụ có bình dương là liều, to gan, râu dài, cương nghị quả cảm, không có lòng trắc ẩn.

Có khối canh là người thông minh, quả đoán, hiếu kỳ.

Mệnh nữ thân mạnh là hay lừa chồng, không hiếu kính cha chồng, nhiều thị phi, tính nóng.

Nữ ấn bị thương là người đố kị cha chồng.

Người thương quan gặp quan là tính giả dối, gian giảo.

Người mà thất sát, kiêu thần nặng là tha phương cầu thực.

Mã rơi vào không vong là tính nóng, ác. Trong trụ nhiều hình phạt) là người không có nghĩa.

Nữ mà thương quan đóng ở trụ ngày thì hay chửi chồng.

Thiên ấn, kiếp, bình dương là người lòng lang dạ thú.

Thiên ấn, tài lộ rõ là người coi thường tiền của, thích nghệ thuật, thích người ta nịnh mình, hay thị phi cãi cọ, tham tửu sắc.

Tài tinh nặng quá là người cô đơn, khắc người khác.

Hoa cái gặp tuần không là người hà khắc. Trụ ngày yếu, thuỷ hỏa tương tranh là chuốc lấy thị phi. nhân nghĩa.

Giáp mộc suy gặp kim vượng là không có

Năm khắc ngày là kẻ trên lăng mạ người dưới, ngày khắc năm là người dưới phạm thượng.

Bính định đóng ở quẻ ly (nam) mà không bị kiềm chế là người không tôn trọng lễ phép, tính hung bạo.

Ngũ hành vượng quá là hành động vô lễ.

Ấn thụ bị hình xung là lòng rối loạn.

Ngày, giờ ở mộ kho là lo buồn nhiều, vui ít.

Trụ có thiên quan, bình dương là người thô bỉ, gian lận.

Ấn vượng thân mạnh là người hay rượu chè.

Trụ có thiên quan là tính cứng, ít lễ độ, ham tửu sắc, đấu tranh.

Chính ấn lẫn với thực thân thì ăn nói như ngậm hột thị.

Thiên ấn chủ về người làm việc có đầu, không có đuôi, thích làm việc phi pháp, bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong hiểm độc.

Trụ có thực thân là người hiếu thắng, có cả sát thì làm việc tỉ mỉ.

Thiên quan có cả sát là người đầu siêng sau lười, hành động không nhất định, hay cãi vã.

Người có tỉ kiếp thì nhát gan, tính không thuần, không nhận ra sai sót.

Thất sát đóng ở trụ ngày là nhà có vợ ác.

Tài tinh bị can ngày hợp làm cho suy là người bên ngoài hồ hởi mà bên trong gian trá.

Dương mộc kim nhiều mà không có hỏa chế ngự là người tính cương bạo, hung ác.

Tài nhiều thân nhược là người sợ vợ, hay bị xúi dục.

Kinh dương bị thương quan xung chiếu là người hung ác, bất hoà với xung quanh,

Thuỷ nhiều, mộc ít, thân lại nhược là người lênh đênh phiêu bạt khắp nơi.

Trong trụ mậu, kỉ nhiều là người kĩ tính, nhỏ nhen không khoáng đạt.

Hỏa mạnh, thổ táo là người thích lễ nghĩa.

Trụ có bình dương là người mắt lồi tính nóng, chơi bời với người ác.

Kinh dương, đào hoa ở ngày, giờ là người tính khéo léo, nếu vượng là người tính nóng , suy là người tính chậm.

Quan ấn ở đất hình xung là người tính rối

Kiêu, thực đều gặp là người do dự, hành động rụt rè, đầu voi đuôi chuột.

Thương quan mà không có tài, lại có hình dương là gian dối.

Thực thân bị chế ngự là người hay bị khuất phục, không tự lập.

Canh tân và giáp Ất xen kẽ nhau là người bất nhân bất nghĩa.

Nam giới tài mạnh, kiếp nạnh là vợ có dục vọng riêng.

Nam gặp thương quan kình dương, thất sát là sứt mẻ tình cảm với anh em hoặc bạn bè.

Trong trụ chỉ có một ngôi thất sát là người thông minh, linh lợi có hai ba ngôi là ban đầu trong sau đục.

Kiếp tài bại tài là người lòng dạ thay đổi, tham lam.

Ngũ hành làm thương tổn lẫn nhau là người bất nhân bất nghĩa.

Can chi hình khắc hợp là vui biến thành buồn.

Đào hoa lẫn hợp là người phong lưu nho nhã. Ấn lộ rõ là người thông minh, ấn hưu tù là người lười biếng.

Hợp nhiều quá là người có tình, nhưng chí không lớn.

Trạch mã vô cương là người làm khách của bốn phương.

Tị mão tượng hình nhau là người không đức độ.

Lục hợp nhiều là kẻ vong ân bội nghĩa.

Trụ ngày gặp đất tử tuyệt là ngu xuẩn, cố chấp.

Trạch mã bị xung là người làm khách khắp nơi.

Mã nhiều lộc ít là đồ bôn ba dối trá. Khội canh lẫn sát là bình sinh tính ngạo mạn can cường.

Thất sát gặp hình dương là kẻ lỗ mạng cứng rắn.

Kiều nhiều, thương nhiều là người hay đơm đặt chuyện.

Mệnh nữ đào hoa lẫn sát là người đa dâm.

Kiếp tài, bình dương đứng ở hai đầu là người bề ngoài màu mè nhưng bên trong rỗng tuếch.

Trong trận gặp kiêu thân là người không nhân nghĩa.

Mão thìn ngó sứu sinh vượng là người hiếu thắng, hay tự ái.

Thiên quan không bị chế ngự là tiểu nhân, không biết điều, thô bạo.

Một ngôi khoa canh đóng trên trụ ngày, bị xung nhiều là kẻ tiểu nhân.

Trụ năm, trụ tháng: quan, sát hỗn tạp là kẻ tiểu nhân.

Người có thương quan phần nhiều tính kiêu ngạo.

Trong trụ không có quan tinh là người tự do, không chịu sự ràng buộc.

Dương thuỷ gặp mậu thổ là người lính nóng như hổ, thường bất bình, thích đấu tranh.

Vong thân tỉ kiếp trùng lặp là khẩu phật tâm xà.

Nữ gặp tỉ kiếp là chị em khó hợp, hay tranh cãi, điêu toa.

Tài tinh lẫn kiếm, nhật can suy là bên ngoài thon thớt, bên trong dối trá.

Kình dương thi sát là người ham sát, giàu không bền.

Thuỷ chủ về trí, bị thổ hỗn tạp là người ngu, lỗ mãng.

Tứ trụ thuần dương là tính cương trực mà thô bạo, thuần âm là tính nhu.

Thiên ấn, kiếp, bình dương là người xa rời tổ tiên, xanh vỏ đỏ lòng, vô ý thức.

Tí ngọ đối nhau là nhà không có con đức độ.

Quý hợp với mậu là hợp vô tình.

Vong thân có thêm sát là đồ trộm cướp.

Ngũ hành thái quá là cầu ngang dễ gãy, lòng bất chính, bọn lưu manh.

Về tính cách con người, thiện ác tất xấu, xanh vỏ đỏ lòng, ngoài khiêm tốn, trong kiêu ngạo... những điều đã nêu ra ở trên khá ứng nghiệm.