II. Lấy tiểu vận

II. LẤY TIỂU VÂN

Đại vận là sự cát hung trong 10 năm, tiểu vận là hoạ phúc trong một năm. Tiểu vận cũng có thể bổ trợ những chỗ chưa đủ của đại vận, năm hạn và Tứ trụ, ngược lại cũng có thể là điều kiêng kị của đại vận, năm hạn và Tứ trụ. Tóm lại công dụng của tiểu vận có cát có hung, là điều không thể thiếu được trong vận trình của cả đời người, nhất là ở tuổi còn nhỏ chưa bắt đầu bước vào đại vận, tức là dùng để dự đoán cho trẻ em từng năm.

Về phương pháp lấy tiểu vận, ngày xưa có hai cách:

- Phương pháp trong sách "Uyên hải tử bình" là "Phàm lấy tiểu vận, không cần đến mệnh âm hay dương, năm 1 tuổi bắt đầu từ bính dần, hai tuổi bắt đầu từ đinh mão...; nữ 1 tuổi bắt đầu từ nhâm thân, hai tuổi bắt đầu từ tân mùi..."

- Phương pháp trong sách "Mệnh lý thảm nguyên” là lấy giờ sinh của người đó quyết định, nam dương nữ âm thì tính thuận, nam âm nữ dương thì tính ngược -

Tôi cho rằng phương pháp của sách "Uyên hải tử bình” không căn cứ vào Tứ trụ của mỗi người khác nhau để lấy tiểu vận thì chắc không tránh khỏi không khoa học. Tức là theo sách đó thì đã là nam tiểu vận đều giống nhau, đã là nữ cũng sẽ giống nhau, trong thực tế làm như thế không được. Cách lấy tiểu vận theo sách "Mệnh lý thám nguyên” có khoa học hơn, tức theo nam sinh năm dương, nữ sinh năm âm lấy thuận; nam sinh năm âm, nữ sinh năm dương lấy ngược. Ví dụ nam sinh giờ kỷ.tị, ngày kỷ mão, tháng hai năm 1990 một tuổi tiểu vận là canh ngọ, hai tuổi là tân mùi... thuận đếm đến năm cần đoán. Nếu ngày kỉ tị đó sinh nữ, một tuổi tiểu vận là mậu thìn, hai tuổi là đinh mão, cứ thế tính ngược lên. Ví dụ nam sinh giờ tân dậu, ngày quý tị tháng ba năm 1991, một tuổi tiểu vận là canh thân, hai tuổi là kỉ mùi, cứ thể tính ngược lên. Nếu nữ sinh ngày đó, một tuổi tiểu vận là nhâm tuất, hai tuổi là quý hợi, cứ thuận mà tính.

Lấy tiểu vận là lấy tuổi hư làm chuẩn, tức cứ một năm tính một tuổi. Cách lấy tiểu vạn theo sách "Mệnh lý thám nguyên" không những thống nhất với mệnh của nam nữ có phân biệt âm dương mà còn thống nhất thuận nghịch với đại vận, hơn nữa còn căn cứ giờ sinh khác nhau mà lấy tiểu vận khác nhau. Điều quan trọng hơn là trong ứng dụng thực tế tính toán chính xác. Do đó lấy tiểu vận nên theo cách này.