II. Dự đoán về con cái (2)

II. DỰ ĐOÁN VỀ CON CÁI (2)

Sao con ở đất suy, bệnh, tử, mộ thì nhất định con ít, cô đơn và nghèo

Trụ giờ có thương quan là hào con cái khó khăn.

Trong Tứ trụ thương, thực nhiều là khó có con.

Tứ trụ có kiêu, ấn, thương là cháu khắc bà nội.

Tứ trụ có thương quan gặp quan là hào con cái khó khăn.

Ấn thụ, kiêu thân là khó có con.

Cung con cái ở hưu, tù, tử, tuyệt, bệnh là có con cũng như không.

Trong Tứ trụ có quan sát, khi hành đến vận thương, thực thì sẽ làm thương tổn con cái, qua vận đó mới bình thường.

Trong trụ cung con cái gặp mộ thì con cái không bệnh tật nhiều cũng bị lao ngục, hoặc tàn phế khó nuôi.

Mệnh nữ không có quan tinh mà thân vượng, ấn lại nhiều thì chắc chắn tổn thương con cái.

Tứ trụ của con tài nhiều thì sẽ khắc cha mẹ, hoặc đó là đứa con nuôi.

Trong Tứ trụ có thiên tài, thiên quan, thiên ấn thì đó là con nuôi, nếu không thì cũng là con thứ 3, thứ tư về cuối.

Vận hành đến đất thương quan thì sẽ khắc con cái.

Thương quan làm hại con cái, không có phúc về sau.

Trong trụ có sát lẫn với tam hình là có đẻ không nuôi.

Trong trụ mẹ sáng, cha mờ phần nhiều là con đẻ trộm (con hoang).

Nguyệt lệnh gặp xung là con xa rời tổ nghiệp. Thân không có nương tựa là con nuôi.

Mệnh nữ phạm thương quan, thiên ấn thì con chết, hại chồng. Ngày giờ tương xung nhau thì không lợi cho con cái.

Quan gặp tử tuyệt là khó có con.

Trụ năm làm thương tổn can ngày là cha và con không thân nhau. Thực gặp kiêu ấn là khắc con.

Tuy thận mạnh nhưng bị sát hoặc xì hơi, hoặc thân nhược là con cái ít và không phát đạt.

Thìn, tuất của ngày giờ tương xung nhau thì tuy có con nhưng con học hành không đỗ đạt.

Trong trụ có kiêu, thực lại còn có thương quan là con chết, chồng chết.

Trong trụ gặp cả thực lẫn kiêu là không có lợi cho con cái, nếu không tuyệt tự thì đứa con cũng thấp bé, gầy yếu.

Mệnh nữ trụ giờ gặp hoa cái, gặp không vong là suốt đời không sinh đẻ. Hoa cái nếu ở trụ giờ và thai là con nuôi.

Người có vong thân, sát thân là khắc con, hình phạt chồng.

Trong trụ thai bị hình phạt, lại còn có cách góc, nhiều sát, tam hình, không vong, ngũ hành không có khí thì phần nhiều sinh con hư hỏng.

Trong trụ thực nhiều là thương quan tức ít con cái .

Trẻ em thân nhược lại gặp sát vượng thì không chết cũng tàn phế

Trong trụ thực thần nhiều , kiêu thần quá vượng là mẹ không có sữa .

Thực gặp kiêu là trẻ con gặp phải thì đói sữa , người lớn gặp phải vì thiếu ăn .

Mệnh nữ quan tinh ở tử địa lại xì hơi thái quá là khắc con hoặc khôi , có con .

Tài quan tử tuyệt là có con nuôi .

Trong trụ ấn nhiều thì mãi đến giờ vẫn không có con .

Mệnh nữ phạm mão , dậu là phần nhiều sẩy thai khắc con .

Tứ trụ thuần dương , thuẩn âm thì khó có con

Mệnh nữ trong trụ có đủ thìn , tuất , sửu , mùi thì vừa khắc chống lại không sinh con .

Trong trụ có thìn , tuất , sửu , mùi là khắc cha mẹ , thìn tuất khác cha , sửu mùi khắc mẹ .

Người trong trụ tị , ngọ nhiều thì trước năm 18 , 19 tuổi phải đề phòng khắc cha mẹ .

Trong vụ quan sát hỗn tạp lại còn có tam hình , không có tài tỉnh là dứa con hoang .

Năm tháng tương xung nhau nếu không phải là con nuôi thì cũng là con đỡ đầu .

Giờ sinh ở thìn , tuất , sửu , mùi phần nhiều là con nuôi .

Trụ ngày có tài , trụ giờ có kiếp thì cha mẹ hưng thịnh , con suy bại .

Mệnh nữ gặp mộc dục nếu là con đầu thì phải đề phòng dễ chết .

Trụ ngày lâm phá , hình , xung , hoặc gặp bình dương là chủ về khắc con cái .

Người trong trụ có tam sát , tam hợp thì bản thân không những là con nuôi mà con cháu cũng sẽ có đứa là con nuôi .

Trong trụ có tam hợp , tam kỳ thì người đẹp mà béo , nếu không là con nuôi thì cũng là con nêng của mẹ .

Năm , tháng thương quan , kiếp tài là đứa con sinh ra ở nhà nghèo , hoặc con nuôi . Quan , ấn gặp thiên quan là con nuôi .

Trong Tứ trụ có song thìn giáp góc là đứa con nuôi ,

Ngày giờ tượng hình nhau thì tuổi trẻ chưa có con , nếu trụ giờ được quý nhân của trụ ngày phù trợ thì vẻ già vẫn có thêm con .

Trong trụ có quả tú , cô thần là có con khác họ .

Trong trụ thương , kiêu đều có là con cái nhu nhược .

Quan hưu còn gặp thương là khó có con trai .

Thương quan vượng quá thì nuôi con của chị em ruột .

Trong trụ thất sát ở hai đầu là đến giờ vẫn không có con .

Cả bốn chị đều có thương quan thì thường khóc lóc vì con ,

Kiều gặp trường sinh lại gặp thực thần là đến già vẫn không có con .

Thực phá dụng thần là con làm bại gia

Thương thực nhập mộ là khắc con cái.

Trụ ngày vượng, thực, thương, quan, sát rơi vào tuần không là không có con.

Thương quan bị chế ngự là cháu họ thừa tự.

Tài tinh của trụ năm, trụ tháng khắc ấn của trụ giờ thì con không chết cũng tàn tật.

Trong trụ hàm trì nhiều là đứa con không được cha mẹ nuôi nấng.

Trụ giờ phạm tuần không, vong là khắc cha mẹ, người trụ ngày lâm tử tuyệt là trước 7 tuổi bệnh nhiều, sau 7 tuổi mới đỡ.

Giờ sinh gặp tang môn thì mẹ khó đẻ hoặc lúc có thai mẹ bị nhiều bệnh.

Trụ giờ quan tinh không có khí thì sinh con nhưng khó nuôi.

Trụ giờ gặp thương quan thì có con nhưng học hành dốt nát. Trụ giờ đóng ở thiên ấn thì con cái tính hung dữ.

Tỉ kiếp đóng ở trụ giờ thì con cái nhiều nhưng gia đình suy sụp; thất sát đóng ở trụ giờ thì con cái tính hung bạo, không nghe lời. Kình dương đóng ở trụ giờ thì con cái ngỗ ngược bất hiếu.

Trụ giờ có hình hại thì không có lợi cho con, hoặc con nhiều bệnh. Trụ

giờ gặp bình dương hoặc thương quan là làm tổn hại con cái. Trụ giờ ở tuyệt địa thì phải đề phòng không có người thừa tự. Giờ khắc can ngày là con không kính trọng cha.

Chi giờ là thương thực, là cô thân hoặc quả tú là không có con. Trụ giờ gặp hoa cái là người thân cô, có con nhưng cuối đời bị thương mà chết.

Trong trụ có kim thuỷ thì đứa con chậm nói, có mộc là sớm biết nói.

Thổ vượng mà táo là không con. Trong trụ có đào hoa lẫn với hợp là có con lang thang.

Trong trụ thất sát nhiều lại không bị chế ngự là không có con.

Thế tài ở tuyệt địa bị khắc thì khó có con.

Trong trụ sát ở ngôi tý thì con ngỗ ngược.

Thiên ấn đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ ít.

Trụ ngày có sát, kiêu là vợ nhiều đẻ ít.

Tử tinh rơi vào suy, tuyệt, tử, mộ là hỏng thai không có con.

Trụ tháng có tài thì tuy đứa con giàu có nhưng là con nuôi.

Trụ ngày gặp tài, trụ giờ gặp kiếp thì cha hưng con nhược.

Giờ sinh của trẻ em trong bảng nạp âm không được khắc năm, nếu phạm điều đó thì phải đề phòng chết yểu lúc chưa đầy tháng.

Can giờ khắc can năm hoặc can năm gặp thực thần, nếu sinh con trai thì không thuận.

Thương°quan vượng quá là nuôi con chị em gái.

Trụ giờ gặp thai, hoặc mộ, tuần không, tuyệt nếu không phải là sinh đôi tức do mẹ mình sinh ra, thì là con nuôi.

Trụ giờ bình định nhiều, bị khắc, xung phá thì đầu gác chân hương, chết yểu.

Mão dậu đóng ở trụ giờ thì mắt to hoặc là mắt kiếng, bình thường hay lêu lổng chơi bời, thích xa rời cha mẹ.

Nếu trong trụ có hình khác thì có thể chột mắt.

Sinh vào các giờ: thìn, tuất, sửu, mùi lại gặp không vong thì đó là con nuôi.

Giờ sinh gặp quan phù là cha đang có kiện, hoặc mẹ có việc lo sợ. Tài mệnh có khí lại gặp kiêu thần, là khóc vì con.

Chi ngày gặp lục xung lại không có cứu trợ thì tuổi trung niên dễ chết non. Tứ trụ tài tinh nhiều là khó có con.

Trẻ em trong trụ tài nhiều là lúc đẻ khó.

Ví dụ 1. Khôn tạo.

Tài - Kiêu - Nhật nguyên - Tài

Đinh Sửu - Canh tuất - Nhâm thìn - Đinh mùi

Người phụ nữ này năm nay 56 tuổi đã ly hôn một lần lại nhiều bệnh, nên sinh con mà không nuôi được. Điều đó chính ứng với câu: "Nữ gặp thìn tuất sửu mùi là người vừa khắc chồng lại khó nuôi con".

Ví dụ 2. Càn tạo.

Sát - Kiêu - Nhật nguyên - Sát

Giáp thìn - Bính dần - Mậu tuất - Giáp dần

Tứ trụ này sinh năm 1964. Vì trong trụ giáp mộc thất sát nhiều mà vượng, thân lại nhược. Gặp trường hợp như thế không chết thì cũng tàn phế. Nhưng vì người ta không hiểu được dự đoán của Tứ trụ nên không biết để phòng, do đó khi chưa đầy một tuổi đã sinh bệnh dẫn đến một Chân bị tàn tật. Điều này ứng với câu: "Thân nhược sát vượng thì không chết cũng tàn tật".

Ví dụ 3. Càn tạo

Tài - Tài - Nhật nguyên - Ấn

Nhâm ngọ - Nhâm dần- Kỉ hơi - Bính dần

Tứ trụ này con thông minh tuấn tú, lúc lên 3 vì sốt cao mà cám, thật là đáng thương. Nếu biết được dự đoán, gửi đứa con đến phương nam thì có thể tránh khỏi. Đứa con bị câm là vì: trong Tứ trụ có "năm, tháng gặp tài, khắc ấn của giờ thì con không chết cũng tàn phế".

Ví dụ 4. Khôn tạo.

Tỉ - sát - nhật nguyên - Sát

Mậu dần - Giap dần - Mậu dần - Giap dần

Thất sát nhiều mà vượng lại không bị chế ngự cho nên cả cuộc đời không sinh lần nào.

Ví dụ 5 Khôn tạo

Tài - Ấn - Nhật nguyên - Tài

Quý mùi - Đinh tị - Mậu thìn - Quý hợi

Người này đẻ 2 trai, 2 gái. Vì cung con ở trên giờ tương xung với trụ tháng, lại mộ ở nhật kiến cho nên 1 con trai bị thành tật. Tứ trụ này ứng với câu: "Cung con cái gặp mộ thì con cái nhiều bệnh, hoặc bị tù, hoặc tàn phế".

Ví dụ 6. Khôn tạo.

Quan - Ấn - Nhật nguyên - Thương

Mậu tuất - Canh thân - Quý mùi - Giáp dần

Người đàn bà này sinh 4 lần đều chết yểu. Năm 1981 sinh lần thứ nhất, vừa sinh đã chết; năm 1983 sinh lần thứ hai được 3 ngày thì con chết; năm 1987 sinh lần thứ ba con cũng chết ngay; năm 1988 sinh lần thứ tư được 47 ngày con lại cũng mất. Đúng là sinh nhiều mà không nuôi được, ai nghe cũng đau lòng.

Tháng 7 năm 1989 hai vợ chồng ông ta qua dò hỏi nhiều lần cuối cùng tìm đến tôi, nước mắt giọt ngắn, giọt dài khẩn thiết nhờ tôi giải hạn cho bà vợ. Tôi sắp xếp Tứ trụ của hai vợ chồng, thấy cung con cái của họ và sao con đều gặp tuyệt địa lại còn bị lệnh tháng hình xung khắc hại. Ví dụ Tứ trụ của bà cung con cái giáp dần, bị trụ háng thiên khắc địa xung, sao con cái lại tập trung dần. Thân kir vượng, dần mộc tuyệt địa bị hình xung khắc phá, nên chỉ sinh mà không sống.

Vì hai vợ chồng rất thành tâm đã làm theo cách hoá giải tôi bầy cho một cách cẩn thận chu đáo, kết quả tháng giêng năm 1991 sinh được một cháu gái. Sau khi hai ông bà thấy con sống được hơn 40 ngày bình an vô sự mạnh khoẻ, hoạt bát, nên họ đã tặng cho tôi một bức trướng thêu rất công phu các chữ "Trắc thiên, trắc địa càn khôn" để tỏ lòng cảm ơn. Nay cháu bé đó đã hơn 1 tuổi, thông minh khoẻ mạnh, tất nhiên họ coi như có được hòn ngọc quý trong tay.

Con cái đời sau bệnh nhiều, tàn tật hoặc khó nuôi, thứ nhất là tổ hợp Tứ trụ của cha mẹ không tốt tạo thành, còn một nguyên nhân khác cũng rất then chất là Tứ trụ của người đó và vận khí không hoà hợp nhau, một điểm nữa là phần mộ của tổ tiên hoặc phong thuỷ của nhà ở không tốt tạo nên. Ngày xưa có câu: "Nhất mộ, nhì phòng, ba Tứ trụ". Tức là nói âm phúc của tổ tiên, phong thuỷ của nhà ở và tổ hợp Tứ trụ phải tốt. Do đó xây nhà, cất mộ, phong thuỷ âm dương không thể không chú ý đến.

Tháng 8 năm 1987 có một chuyên gia người Mỹ có con trai đã hơn 10 tuổi nhưng tứ chi hoạt động rất khó khăn. Vị chuyên gia này không tiếc tiền đi nhiều nước trên thế giới để tìm thấy chữa, nhưng không có hiệu quả. Về sau, qua một vị lãnh đạo nào đó đã giới thiệu đến tôi. Tôi nói, với ông ta: Phần mộ của nhà ông trên đó có 1 cái hốc, nước chảy qua đó tưới thẳng vào mộ, nên nhanh về sửa sang lại. Nghe xong ông ta vô cùng kinh ngạc nói: đúng, năm ngoái tôi nhận được thư nhà từ Đài Loan gửi đến nói: "Mộ tổ có một cái hang, yêu cầu tôi trở về Đài Loan để sửa".

Tháng 5 năm 1991 khi tôi trên đường về nước nghỉ lại ở Hồng Kông để đoán cho một người bạn, phát hiện thấy mộ nhà ông ấy, ở bên cạnh một rãnh nước, nước chảy thẳng vào mộ. Sau khi nghe tôi nói việc ấy, ông ta hỏi: như thế thì có hại gì? Tôi nói: điều đó không có lợi cho đời sau. Ông ta liền hoảng hốt kêu to: Đúng? Chẳng trách gì con tôi bị bệnh, nằm trên giường nhiều năm mà không khỏi.

Về việc con cái không vượng, hoặc bị khác, hoặc không lợi cho con cái trưởng thành, thành đạt, chỉ cần đoán để biết trước rồi sau đó mới có thai, hoặc sau khi sinh con lập tức dự đoán ngay thì có một số phương pháp có thể giúp hoá giải khỏi tai nạn đó. Ví dụ: có những em bé trong Tứ trụ ngũ hành không đầy đủ hoặc có 1 hành nào đó mạnh quá, sau khi dự đoán biết được, khi đặt tên có thể thêm vào tên những chữ mang hành còn thiếu để bù đắp. Ví dụ trong Tứ trụ thiếu hoả thì trong tên cho thêm chữ "hóa", hoặc những chữ bên cạnh có chữ "hóa"; thiếu hành kim thì thêm chữ kim, nếu chờ khi đã lớn tuổi mới đổi tên thì rất phiền phức. Những hành cho thêm không những có thể giúp vượt tránh được tại hoạ mà còn có lợi cho cả đời. Cho nên không phải cứ hễ thấy trong Tứ trụ có tai hoạ, tổ hợp không tốt thì sợ hãi và lo không có cách gì tránh được, như thế là không nên.