I. Lấy thai nguyên

I. LẤY THAI NGUYÊN

Thai là chỉ tháng bắt đầu mang thai. Cách lấy như sau: lấy thiên can của tháng liền sau tháng sinh (cũng là tháng thứ hai) phối với chi của tháng thứ ba sau tháng sinh, đó là thai nguyên. Ví dụ sinh tháng canh tí năm 1991, sau canh là tân, địa chi của tháng thứ ba là tháng 2 – 1992 là mão nên thai nguyên là tân mão.

Người xưa lấy thai nguyên làm mâm rễ của Tứ trụ, nếu tháng thai không bị phạm hoặc được gặp đất vượng tướng lộc mã thì phúc tốt lại nhiều. Nếu ngày giờ gặp ngôi tốt, nhưng thai nguyên bị phạm thì tốt cũng như không.

Thai nguyên sinh cho mệnh là tốt, khắc mệnh thì không lợi. Ví dụ sinh tháng canh tí năm tân mùi được thai nguyên là tân mão, Tân mão là nạp mộc, tàn mùi nạp âm thổ mộc khắc thổ thì không có lợi cho mình. Nếu sinh tháng dàn năm binh tế, thai nguyên là tân tị, Bính tí là mệnh thuỷ, tin tị là kim, kinh sinh thuỷ lợi cho mệnh. Nếu người ta muốn sinh được tốt thì đây chính là một trong những phương pháp ưu sinh.

Thai nguyên thấy quỳ (nhàm) tức là được ân phúc. Thai nguyên bị hình, xung khắc, hại là cuộc đời gian khổ. Nên sách có nói: "Trong thai nguyên có lọc là sinh vào nhà giàu sang, còn nếu gặp tuần không, vong là rơi vào nhà đói khổ". Can chi của thai nguyên và can chi nạp âm của giờ sinh tương sinh lẫn nhau là chủ về sống lâu, nếu hai cái hình khắc nhau là đoản thọ. Thai nguyên gặp đế vương tật sẽ thọ lâu.