I. Dự đoán tài vận (1). Phát tài.

I. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN ( 1 )

- Tứ trụ có tài thì cái ăn , cái mặc không thiếu .

- Tài nên tàng ẩn , tàng thì phong phú hùng hậu . Tài có kho , phát tài thì có thể giữ được .

Tài lộ rõ là người hào phóng khảng khái .

- Tài là thê tinh , có tài thì có vợ , ngược lại thì khó khăn ,

Tài là nguyên thân của quan tinh , không có của thì khó mà quên quý .

- Thân vượng , tài vượng là phúc , nếu thêm quan tinh thì càng tuyệt diệu .

- Tài nhiều , thân nhược cần có ấn thụ để hỗ trợ thân .

- Thân vượng , tài nhiều là tiền của vừa ý .

- Mệnh nam có đủ thìn , tuất , sửu , mùi là bậc giàu sang phú quý

- Trong trụ tài nhiều , thân vượng là suốt đời phú quý .

- Trụ giờ có thiên tài , các cung khác kị không nên có , như thế mới quý .

- Cung tị đóng ở ngày quý là tài quan trọn vẹn .

- Trong trụ tài , quan có kho là đầy nhà châu báu .

Trong trụ thiên tài nhập tạp chí là người phát tài rất lớn .

- Tài gặp trường sinh là ruộng vườn vạn mâu .

- Trong trụ gặp đất hợp tài là cơ nghiệp bền vững .

- Quan nhập mộ , tài nhập mộ , sau khi xung khai sẽ phát tài .

Tài tinh nhập mộ khi được xung phá thì tiền của đầy kho .

- Tứ trụ thuần tài , thân vượng thì người vừa sang , vừa giàu có .

- Lệnh tháng kiến lộc vận lại gặp tai quan thì tự nhiên phất lên giàu có .

Nếu trụ giờ gặp lộc mà không có trạch mã thì người này chỉ giàu không sang .

Tài làm dụng thần là người giàu có . Thân vượng , tài nhược , nếu được thực thương sinh tài thì mới giàu .

Trụ giờ có mã tỉnh , không bị xung phá là lấy được vợ đẹp , được của từ bên ngoài đến , sinh con vinh hiển , tài sản hùng hậu .

Đó không phải là của cha mẹ để lại , mà là được từ bên ngoài đưa đến , nên cần kiệm , không nên tiêu phí .

Tài tinh ở ngôi chính nắm quyền , trụ ngày mình là người danh lợi nhà , phúc bền lâu . song toàn , nếu gặp được ấn thụ là được hỗ trợ mạnh mẽ , châu báu đầy nhà, phúc bền lâu.

Tài nhiều lại dựa vào ấn thụ để hộ thân là người có vợ hiền , con đẹp , cuối đời hạnh phúc

Tài kho ở vượng địa là suốt đời của cải hùng hậu .

Thân nhược , tài nhiều khi hành đến vận tỉ kiếp thì mới phát tài .

- Người tuổi mậu lấy thuỷ làm tài , thân tý thìn đóng ở kho , khi mệnh nhập quy cách mới giàu .

Nếu không gặp cách thì sự giàu sang vừa phải .

Có tài gặp sát , người tuổi dần , ngọ , tuất gặp tân sửu , người tị , dậu , sửu gặp ất mùi , người thân , tý , thìn gặp bính tuất , người hợi , mão , mùi gặp mậu thìn , như thể gọi là thê tài tụ hội . Người gặp như thế sẽ giàu , nhưng phải đề phòng vợ làm hại .

- Ấn thị thông suốt , gặp tài thì phát , gặp quan thì vinh hiển .

- Tài , quan làm mộ kho nếu không xung thì không phát .

- Tài kho gặp tam hợp , tất phát tài mạnh mẽ .

- Thìn , tuất , sửu , mùi gặp hình xung không ai không giàu .

- Thương quan , thương hết để có thể sinh ra tài , khi tài vượng sẽ sinh quan .

- Thương quan gặp kiếp thì sẽ gặp của Thương quan sinh tài thì sẽ tự nhiên giàu có .

- Thiên tài là thiên lộc , là của tự nhiên không lao động mà có , là được hưởng phúc sẵn có .

- Thực thần gặp tài , nhưng tại nhiều thì không sang mà chỉ là trọc phú .

- Thực thần có cát thần phụ giúp thì giàu có tiếng .

- Trong trụ tài , quan tự vượng là mệnh phú ông .

Can ngày , can tháng , chi ngày , chi giờ đồng thời xung tài của cung đối diện thì phát tài .

- Trong trụ tài kho không bị thương tổn thì của cải nhiều .

- Thương quan của ngày , giờ bị tổn thương hết thì sẽ phát tài một cách bất nghĩa .

- Tài đóng ở trụ ngày là tài ở đất vượng , là tượng người vừa được vợ vừa được của ; nếu tài không ở đất tử , mộ là người được của phía nhà vợ .

- Tài tinh chỉ có một ngôi mà được thời là nhà phú quý , người tính nóng , hai ngôi thì tính khí nóng nửa phần , ba , bốn ngôi thì hao thân suy bại .

- Thân vượng có thể thành gia lập nghiệp { hân suy không thắng tài là người vất vả .

- Trong trụ đủ cả tài , quan , ấn là người không sang thì giàu .

Tài tàng ẩn ở trong quan kho , là sự quý báu hiếm thấy .

- Trong trụ có tài , quan cùng với ấn thụ là người vàng bạc nhiều .

- Quan hưu tù , ấn vượng là được nhiều tiền của ,

- Trong Tứ trụ thương quan sinh ra tài thì nguồn của dồi dào .

- Trụ ngày , trụ giờ đều gặp thiên đức , nguyệt đức lại gặp tai quan thì đó là nhà phú hào .

Bản thân khúc trạch mã là phát của ở nước ngoài .

- Thân nhược , tài nhiều lại còn gặp tỷ kiếp lạm dụng thần thì tiền bạc đầy lưng .

- Tài quan đều có và lộ rõ thì rất vinh hiển .

Thiên tài gặp quan kiêm thực thần thì chắc chắn vinh hoa .

- Tài nhiều lại lộ rõ thì thành bại thất thường .

- Tài nhiều gặp tỉ kiếp trợ giúp là nhà giàu thịnh vượng .

Tài gặp đất phòng sinh thì tiền của vạn kho .

- Thương quan bị thương tổn khi hết thương tổn , trở lại sinh tài thì châu báu tự nhiên mà đến ,

- Trong mệnh có cả lộc mã và quý nhân là người có phúc được của .

- Mã chạy vào đất tài là phát tài nhanh như mãnh hổ .

- Chính tài là của ít , thiên tài là của nhiều . Thiên tài làm dụng thần là người phú quý .

Thân mạnh , tài vượng thì có lợi cho thanh danh , trước tài sau ấn thì chuyển thành người có phúc .

- Trong Tứ trụ kiêu thần mừng nhất gặp tài tình , khi thân vượng gặp được là phát phúc , thân nhược gặp phải là tai hoạ ,

Nhâm quý gặp thân , tí , thìn cục là phúc nhiều , tài nhiều .

Thực thần gặp ấn là tiền của ngày một nhiều .

- Thất sát có quan chế ngự là người đại phú quý .

- Trụ tháng gặp ấn thụ là người giàu sang , vinh hiển ,

- Trụ ngày vượng , tài tính yếu lấy thực thương xì hơi trụ ngày để sinh tài .

Mệnh nữ tài quan tàng kho , nếu bị hình xung mất thì không giàu được .

Tài của địa chỉ phục ám sinh thì nhờ đó dần dần giàu có .

- Tài đóng ở nhật nguyên , hành đến vận tài thì sẽ phát .

Trong trụ vốn có tài tình thì nên hành đến quan vận ; vốn có quan tình thì nên hành đến tài vận , hành tài vận sẽ sinh quan , hành quan vận sẽ phát tài .

- Trụ nhật xung kình dương gặp thất sát khi hành đến tài vận sẽ giàu có .

- Trong trụ tài quan đều vượng , khi hành đến tài vận thì sẽ giàu .

- Trước tỉ , sau tài là trước nghèo sau giàu .

- Trụ giờ gặp tài kho , hành đến tài vận là cuối đời phát giàu .

- Trong trụ năm , tháng , quan ấn tài đều có là tổ tiên phú quý ba đời .

- Quan tinh là lộc , tài tình là mã , hành đến tài vận sẽ phát tài .

- Thương quan dụng tài , hành đến tài vận thì sẽ giàu .

- Tài quan yếu , trụ ngày vượng thì nên hành đến vận tải quan là tốt nhất .

- Tài mừng gặp sát , mười người có đến chín người phú quý .

- Ấn nhiều hành đến tài vận sẽ phát phúc .

Năm , tháng , giờ đều sinh trợ cho ngày , như thế là ấn thụ sinh của , hành đến vận quan ấn thì sẽ giàu .

- Ấn sợ gặp tài , trong trụ có tỉ kiếp gặp tài là tốt .

Phát tài

Ví dụ 1. Khôn tạo .

Thực - Tài - Nhật nguyên - Sát

Quý tị - Giáp tí - Tân hợi - Đinh dậu

Đây là Tứ trụ của một người năm 1986 đến nhờ đoán vận . Tôi xem trong Tứ trụ thấy thực thần sinh tài phú quý tự nhiên đến , hành đại vận mảo nên đoán , nằm giáp tí 1984 , năm ất sửu 1985 nhất định phát tài , tiền của vào như nước . Người có phấn khởi nói : quả đúng như thế , hai năm đó mọi mặt rất trôi chảy , buôn bán vụ nào cũng thang lợi . Tứ trụ này ứng với câu : " Tài đóng ở nhật nguyên hành đến vận tài thì phát " .

Vi dụ 2. Khôn tạo .

Sát - Tỉ - Nhật nguyên - Tài

Mậu tuất - Nhâm tuất - Nhâm tuất - Bính ngọ

Người này tháng 6 năm 1987 đến nhờ đoán . Trong trụ thiên tài thấu rõ , kho tài lập đi lặp lại . Tính lưu niên , đại vận thấy đại vận giáp tý thực thần sinh tài , lưu niên là bính dần . Đúng với dần , ngọ , tuất tam hợp cục, lại còn gặp kho, nên tôi đoán: "Năm 1986 phát tài lớn". Người này rất thành thực nói: "Đúng, năm ngoái đã lãi hơn 300 vạn".

Tứ trụ này ứng với câu: "Tài tinh có kho thì phát tài có chỗ chứa", "tài tinh nhập mộ là giàu có nghìn vàng, tài kho gặp đất tam hợp tất phát vạn kim".

Ví dụ 3. Càn tạo.

Tài - Tỉ - Nhật nguyên -Kiêu

Đinh sửu - Nhâm tí - Nhâm ngọ - Canh tí

Tháng 10 năm 1985 ông Lý định mở cửa hàng, nhưng không rõ mệnh của mình có phát tài không, không biết tài vận thế nào nên tìm đến tôi nhờ đoán. Tôi thấy trong trụ tài tinh đóng ở trụ ngày, tuy không vượng nhưng đúng vào tài vận bính ngọ nên nói với ông ta: ông cứ mạnh dạn làm đi, vì đúng dịp này ông đang bước vào đại vận. Trong hai năm 1986, 1987 sẽ đại phát, đến năm 1992 mới bắt đầu kém hơn. Nhưng sau khi ông phát tài có thể con cái ông sẽ tiêu dùng mất một số. Kết quả về sau đúng là cửa hàng phát đạt, nhưng vì con cái đánh nhau nên hao một số tiền của.

Ví dụ 4. Càn tạo

Tỉ - tỉ - Nhật nguyên - Tài

Ất mùi - Ất mùi - Ất mão - Kỉ mão

Tháng 12 năm 1988 ông Diêm ở thành phố Tây An nhờ tôi đoán. Tôi thấy trên trụ giờ thiên tài lộ rõ, năm tháng đều gặp tài, lại hành vận thiên tài kỷ hợi cho nên đoán: năm 1985 và 1988 đều phát tài lớn. Ông ta nói: "Không sai tý nào, đúng như ông đoán. Trụ này ứng với câu: "Tài nhiều lại được tỷ kiếp trợ giúp là nhà thịnh vượng, người giàu có". Và "Tài ở vượng địa thì suốt đời của cải hùng hậu".

Ví dụ 5. Khôn tạo.

Kiêu - Tỉ - Nhật nguyên - Kiêu

Mậu tí - Canh chân - Canh thìn - Mậu dân

Mùa thu năm 1989 vượt qua ngàn dặm xa xôi, ông Vượng từ Thượng Hải đến Tây An tìm tôi nhờ tôi đoán. Tôi thấy tài kho đóng ở trụ ngày, trên trụ giờ lại có tài tinh, nên đoán: 1984, 1985 tài vận hanh thông, phát tài nột mạch đến năm 1988 trở thành người giàu có ở vùng đó. Ông ta nói: Đúng! đây là nhờ chính sách mở cửa đem lại kết quả cho tôi.

Ông này năm 30 tuổi hành tài vận, từ năm 1984 đến năm 1988 tài tinh một mạch ở vượng dịa. Tứ trụ này ứng với câu: "Vốn có tài tinh hành đến tài vận thì đại phát".

Ví dụ 6. Càn tạo.

Tài - Kiếp - Nhật nguyên - Thực

Đinh sửu - Quý mão - Nhâm dần - Giap thìn

Tháng 4 năm 1991 nhà buôn lớn họ Trần ở Inđônêxia nhờ tôi đoán tài từ nay về sau. Tôi thấy trên trụ năm tài hiện rõ, tài lại đóng ở đất dần mộc trường sinh, thương quan, thực thân gặp nguyệt kiến ở đất vượng địa nên sinh tài, năm 44 tuổi hành sát vận nên hoá tài lại gặp được tài kho. Do đó đoán: năm sau 44 tuổi, vẫn phát tài bắt đầu đến. Hai năm 1986, 1987 đại phát, hiện nay gia tư cơ nghiệp tuy chưa phải đã đại phú nhưng cũng đã khá giàu. "Ngài Thiệu, ngài có thể đoán được tôi buôn bán gì không?". Tôi không do dự trả lời rằng: Ông buôn bán gỗ. Ông Trần và những hoa kiều có mặt ở đó, đều đồng thanh nói: Thầy Hoa thật là người kỳ thường, đoán việc như thần.

Tứ trụ này ứng với câu: "Thương quan thực thân mừng được sinh tài, thì phú quý do trời sắp sặt", "tài gặp trường sinh là ruộng vườn vạn mẫu".

Ví dụ 7. Càn tạo.

Quan - tài - Nhật nguyên - Ấn

Kỉ mão - Đinh sửu - Nhâm ất - Tân hợi

Tháng năm 1991, ông Vương ở Thái Lan nhờ tôi đoán hậu vận. Tôi xem Tứ trụ thấy tài quan ấn đều có, nên đoán: "Ông vốn giàu nhất vùng, nhưng năm 1985 lại khuynh gia bại sản. Năm 1986, 1987 cơ hội lại xoay chuyển, tài thần đến cửa, nên rất nhanh chấn hưng trở lại, hiện nay trong nhà đây vàng bạc. "Mọi người ở đó đều nói: "Thầy Thiệu thật là thần đoán, nói như người trong nhà". Năm 1985 ông Vương tý nữa thì khuynh gia bại sản, nhưng nay đã trở thành bậc đại phú.

Trong trụ tài quan ấn đều có, năm 25 tuổi lại hành vận thực thần nên trong nhà nhất định có tích trữ. Năm ất sửu 1985 là năm thương quan gặp quan, là hoạ liên miên, tất sẽ hao tài lớn. Năm 1986, 1987 gặp năm hỏa vượng, tài vượng cho nên lại gặp cơ hội phát tài lớn. Tứ trụ này ứng với câu: "Tài, quan, ấn đầy đủ không quý thì cũng giàu".

Ví dụ 8. Càn tạo.

Thương - Tỉ - nhật nguyên - Tài

Ất mão - Bính tí - Bính tuất - Canh thìn

Tháng 5 năm 1991, khi tôi ở Thái Lan dã đoán một vụ buôn bán cho ngài Trương trị giá 10 triệu đồng, hợp đồng sáp kí kết nhưng ông Trương do dự không yên tâm nên phải nhờ tôi đoán.

Tôi xem Tứ trụ và tuế vận đều được lộc trời nên nhất định đây là dịp tốt được của, tôi lại thẩm tra trên trụ giờ thấy thế cân bằng có lợi nên nói với ông ta: Phải nắm lấy cơ hội này để giúp sức với ông 1 tay, nên đã cổ vũ ông ta: "Chỉ cần lúc đàm phán ông ngồi vào chỗ tôi chỉ định cho ông thì chắc chắn sẽ thành công. Xem ra hợp đồng nhất định sẽ được ký kết và lần này số tiền sẽ vượt quá 10 triệu". Ông Trương nói ngay: Được những lời vàng ngọc như thế thì tôi rất tin tưởng. Kết quả về sau ông đến báo tin mừng sự việc đã thành công và đãi tôi một khoản tiền khá hậu.

Tứ trụ này ứng với câu: "Tài kho bị xung khai, người nào gặp như thế đều phát tài", "Trong trụ có tài, hành đến đất tài tất đại phát".

Trong dự đoán về kinh doanh và buôn bán, tôi đã từng đoán cho rất nhiều giám đốc nhà máy và giám đốc các đơn vị quốc doanh. Từ đó mà họ đã thu được nhiều thông tin rất có ích. Có những giám đốc cứ theo những hạng mục kinh doanh tôi hướng dẫn để làm, tránh xa những hạng mục nếu làm thì tài vận không lợi. Cũng có những giám đốc làm theo yêu cầu điều chỉnh của tôi, bày đặt bàn làm việc của Tổng giám đốc vị trí hợp lý, điều chỉnh kịp thời những công việc khác, áp dụng những biện pháp tương ứng nên đã thu được hiệu quả như đã tính trước, có đơn vị thậm chí từ lỗ hoặc sắp đóng cửa chuyển dân thành có lãi và ngày một phát triển; còn có một số đơn vị khi chuyển khoản hay thanh toán ở ngân hàng, vì không biết tình hình của đối tác mà chỉ dựa vào cảm tính hoặc kinh nghiệm nên đã đánh giá sai khả năng thanh toán của đối phương, kết quả sau khi chuyển tiền cho đối phương thì không thu lại được. Cũng có trường hợp đối phương bỏ trốn, hoặc đối phương phá sản không thể bồi thường, dù có kiện cáo ra toà cũng vô ích. Do đó không ít đơn vị đã thành tâm mời tôi làm cố vấn kinh tế.