I. Bệnh tật

I. BỆNH TẬT

Ngang vai trong Tứ trụ nhiều là người ít bệnh.

Trụ ngày cao cường thì cuộc đời ít bệnh.

Ấn thụ nhiều sinh thân (mình) là người khoẻ.

Thân mạnh, ấn lại vượng là ít bệnh.

Trụ ngày trường sinh là người khoẻ, bệnh ít.

Tứ trụ có thiên, nguyệt đức là suốt đời ít bệnh.

Kình dương kiếp tài là bệnh tật dày vò.

Kim yếu gặp hoả vượng là có bệnh về máu.

Kim chủ về phổi. Nếu bị hoả xung khắc là bị bệnh về tửu sắc.

Thổ hư gặp mộc vượng là tì vị bị tổn thương.

Người có bệnh đau gân cất là vì mộc kim làm thương tổn.

Mắt mờ là hoả bị thuỷ khắc.

Chi dưới hàn lạnh là sinh vào mùa đông mà không gặp hoả.

Thương quan gặp thương vẫn là bệnh tật liên miên.

Mệnh phạm hình xung lẫn hợp thì phần nhiều do tửu sắc hay tang gia mà thành bệnh.

Vận gặp tỉ kiếp thì vì bệnh tật mà hết của.

Tứ trụ tiêu thần nhiều, thân lại nhược thì bị bệnh lao.

Mộc bị kim khắc thì vùng thắt lưng bị bệnh.

Hoả bị thuỷ khắc thì bị bệnh về mắt.

Tam hợp hoả cục thịnh vượng thì bị bệnh về máu.

Thổ khắc thuỷ thì các tạng vùng bụng bị bệnh.

Hoả khắc kim thì phổi bị bệnh.

Trụ ngày vượng, tài quan thịnh là chân tay bị gãy hay bị thương.

Kình dương gặp ấn thụ thì cuối đời bị bệnh.

Hai mắt không có đồng tử là vì hoả thổ đất khô quý thuỷ.

Bính định khắc hại canh kim là đại tràng có bệnh.

Kim thuỷ thương quan hàn thì họ vì lạnh, nhiệt thì bị đờm vì hoả.

Hoả thổ ấn thụ, nhiệt thì phong đờm, táo thì người ngứa.

Kim thuỷ làm cho khô là bệnh thận hư.

Thuỷ mộc tương sinh là tì vị bị tổn thương.

Kình dương ở bại địa là bệnh tràng nhạc.

Tai nhiều thân nhược lại hành vận tài thì nhiều bệnh tật.

Thổ vượng gặp hoả là bệnh đau mắt vì nhiệt.

Trong Tứ trụ thương sát nhiều, không có quan tinh, khi vận nhập vào quan địa lại gặp tuế quân, nếu không bị bệnh về mắt thì sẽ gặp điều rủi ro khác.

Ngày, giờ có cả sát, quan hỗn tạp thì bệnh xen nhau phức tạp. Kiêu đoạt thực thần là có tật.

Kim thần gặp thuỷ là người vừa nghèo đói vừa bệnh tật.

Kiêu thần đóng ở trụ ngày hoặc Tứ trụ nhiều kiểu thuần là vì ăn mà bị bệnh.

Trụ tháng có sát hoặc thương quan, hành đến vận thương quan thì phải đề phòng bệnh mắt.

Bính định hoả vượng là khó tránh khỏi bệnh hoặc cấm khẩu do trúng phong.

Trụ ngày, trụ giờ ở suy địa là bệnh khó khỏi.

Nhâm quý thêm thổ vượng là chi dưới bị thương tổn.

Thân nhược gặp sát mạnh hoặc gặp sát địa nếu không chết cũng tại hoạ nặng.

Kim gặp vượng thuỷ là bệnh gân cốt bị thương.

Hợi tí còn gặp thân tị, ngọ là bệnh về mắt.

Trong Tứ trụ, trụ ngày nhược, thực thương nhiều là bệnh choáng đầu.

Giáp mộc gặp hoả nhiều là bệnh về thần kinh.

Trong trụ hợi, tí nhiều là bệnh thủng ruột non, nhất là sinh vào giờ bính tí, nhâm tí dễ ứng nghiệm.

Tứ trụ hoả nhiêu thì tuổi trẻ hay bị viêm mủ.

Tứ trụ đinh ngọ nhiều còn có mùi là đầu có sẹo hoặc sẹo làm hói một khoảng đầu.

Kiêu gặp vượng, nếu không bị ốm cũng gặp tai hoạ.

Tứ trụ năm gặp thương quan thì đẻ khó.

Nữ gặp thiên đức, nguyệt đức thì dễ sinh.

Thất sát hoặc kiểu thần đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ ít khí huyết không điều hoà.

Nữ gặp kiêu thần không tốt, rất khó đẻ, gặp bệnh cũng hay nguy.

Thực thần gặp kiêu thân nhiều là đẻ khó.

Can năm có thương quan, trụ giờ gặp bình dương hình phạt, tức vận hợp với kiểu thần, kình dương đều là tượng đẻ khó.

Ngày giờ phạm cầu giáo là đẻ khó.

Kình dương nhiều là đẻ khó, bệnh kinh nguyệt nhiều, đến lúc đứng tuổi thì mắc bệnh hàn lạnh.

Nữ phạm mão dậu. phần nhiều sảy thai khắc con, đau nhức liên sườn.

Bệnh vì mộc hoa thường là bệnh đờm do hoả.

Bệnh vì kim thuy thường là bệnh bị độc.

Bệnh vì kim thuỷ thường là bệnh ở kinh thận.

Bệnh vì thuỷ mặc thường là bệnh tì vị.

Thiên quan chế phúc thái quá phải đề phòng đau hỏng mắt hoặc bệnh ở mắt cá chân.

Thổ hư thuy thinh phải đề phòng bị thương thành tật.

Trong trụ gặp đến ba bốn lần bình dương thì phải đề phòng bị bệnh mù hoặc điếc.

Người phạm bình dương sát thì đề phòng mù mắt.

Trong trụ có kiến tài, bình dương mà không có tài thì người không nghèo cũng tàn tật.

Thân nhược lại gặp sát vượng, không chết cũng bị thương thành tật.

Thân suy, quan vượng là chân tay bị thương thành tật.

Trụ gặp thương quan nhiều là lưng, chân, gân cốt bị thương.

Tam hình làm tan hợp là coi chừng dễ bị thương.

Gặp hình phạt nhiều thì khó tránh khỏi bị thương.

Năm tháng dần thân tương xung phải coi chừng bị câm điếc.

Thìn tuất sửu mùi tượng hình cũng đề phòng câm điếc.

Mão dậu xung phá phải đề phòng bại chân.

Trụ gặp một sát, ba tài, hại hoả phải đề phòng mù mắt.

Trụ ngày phạm thương quan phải đề phòng tàn tật.

Trong trụ có bệnh thì cuối đời vẫn khó khỏi, bệnh ở trong vận, quá vận thì khỏi.