D. Tính độ vượng của nhật chủ,

D. TÍNH ĐỘ VƯỢNG CỦA NHẬT CHỦ

Độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được tính như đã nói ở trên . Những can chi sinh trợ cho nhật chủ hoặc cùng loại ngũ hành với nhật chủ thì gọi là phe mình , những con chỉ còn lại gọi là phe khác ( những ngũ hành bị nhật chủ khắc hoặc khắc nhật chủ đều thuộc phe khác ) . Sau đó so sánh phe mình và phe khác sẽ rút ra nhật chủ mạnh hay yếu ) .

Vì phe mình chỉ có hai loại ngũ hành là ngũ hành sinh trợ cho nhật chủ và ngũ hành cùng loại với nhật chủ ; còn phe khác có ba loại ngũ hành là : khắc nhật chủ , nhật chủ sinh cho và bị nhật chủ khắc Do đó phe mình chiếm 40 % của tổng trở lên thì được xem là nhật chủ vượng . Ngược lại nếu chiem dưới 40 % ngũ hành thì gọi là nhật chủ yếu .

Ví dụ 1 .

Sinh năm ất tị

Tháng Ất dậu

Ngày kỷ mùi

Giờ nhầm thân

Nhật chủ là kỉ thổ , phe mình là tỏa , thổ .

image

Độ vượng toàn bộ ngũ hành là : 55 + 18 + 72 + 32 + 9 = 180 độ . 40 % của 186 độ là 74,4 độ .

Hỏa 18 độ thổ 72 độ , tổng cộng 90 độ . 90 độ lớn hơn 74,4 độ nên nhật chủ vượng .

Nhật chủ đinh và nhâm ngũ hợp hóa mộc , vì vậy ngũ hành mộc là 226 độ . Mộc độc vượng .

image

Nhật chủ là giáp mộc , thủy mộc đều là phe mình gồm 180 độ thêm thủy 21 độ thành 207 độ . Toàn bộ ngũ hành đều thuộc phe mình nên là mộc độc vượng

image

Nhật chủ là bính hỏa . Phàm thuộc mộc , hỏa đều là phe mình gốm 3 độ cộng với 158 độ thành 161 độ . Toàn bộ ngũ hành là 239 độ . 40 % của 239 độ là 96,6 độ 161 dộ vượt quá 95,6 độ , cho nên nhật chủ vượng .

image