Chương 8

Chương 8 PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG

Trong cách lấy cung, xưa có lấy cung mệnh, cung thai nguyên, tử tức, biến pháp, thông pháp và tiểu hạn. Nhưng trong ứng dụng thực tế giá trị không lớn, nên nói chung có thể coi là những phương pháp truyền thống để giữ lại mà thôi. Trong sách "Tam mệnh thông hội” chỉ bàn về cách lấy hai cung là cung mệnh và thai nguyên.

Tôi rút từ trong thực tiễn nêu ra: hai cung mệnh và thai nguyên trong khi dự đoán nhất thiết phải có. Như sao mã chủ về động, có Tứ trụ không có sao mã, nhưng khi địa chi của cung mệnh tưogn xung với một chi nào đó của Tứ trụ thì cung mệnh bị xung, trong cuộc đời phải đi nhiều. Có người trong Tứ trụ không có quý nhân nhưng địa chỉ của thai nguyên gặp quý nhân thì không những bổ sung được những chỗ còn thiếu trong Tứ trụ mà thai nguyên gặp quý nhân tất sẽ có âm phúc. Tóm lại cung mệnh, cung thai nguyên không những có vai trò quan trọng của mình mà còn có thể bổ sung cho Tứ trụ.