Chương 19 tổng kết

Chương 19 QUAN VẬN

Quan là vinh lộc, thiên chức là dân. Thanh quan là người quan thanh liêm trung thực, lưu danh sử sách, nếu mờ ám gian trá thì dể tiếng xấu muôn đời.

Tứ trụ của người ta chính là kho chứa đựng tin tức cả cuộc đời. Một người có quan vận hay không, chức to đến bao nhiêu, làm quan gì, trong bao lâu, là người thanh liêm hay mờ ám, là trung thực hay gian thần, khi nào thì thăng chức khi nào thì mất chức, trong Tứ trụ đều có những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cần sắp xếp Tứ trụ ra, nắm vững những điều như trong sách này nói là có thể biết được.

Lịch sử xưa nay, phàm những bậc đế vương dựng nghiệp, lưu danh tiếng thơm, biết thuật dùng người đều là những người nắm rất vững mệnh lý của Dịch học, đồng thời biết trọng dụng những người tinh thông Dịch học, dự đoán giỏi để làm quân sự, làm tham mưu cho quyết sách. Như Chu Văn Vượng dùng Khương Tử Nha, Tần Thủy Hoàng dùng Lý Tư, Hán Cao Tổ dùng Trương Lương, Đường Thái Tông dùng Từ Mậu Công, Nguỵ Nguy, Tống Thái Tôn dụng Miếu Quang Nghĩa, Minh Thái Tổ dùng Lưu Bá ôn, v. V.. Những người này đã từng được các đế vương ở thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Trung Hoa trọng dụng, và họ đã có những công lao to lớn trong việc phù vua lập nghiệp. Ngược lại, có những bậc đế vương hoặc hoàng tử kế vị vừa không hiểu Dịch học, vừa không biết mệnh lý, không có phương pháp trị quốc, chỉ dùng người thân, không quan tâm đến dân tộc, đến triều chính, mà chỉ thích tìm hoan lạc, kết quả dẫn đến nước nhà suy sụp, triều đình tan rã. Tứ trụ dự đoán học không những có thể dùng để chọn những người làm quan có phẩm chất tốt mà còn có thể đánh giá được tài trí của người đó. Đối với bản thân những viên quan đó mà nói, khi ra năm quyền là kẻ sĩ, khi rút lui là kẻ ẩn, có thể phòng tránh được những tai hoạ của quan trường

I. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (1)

Bốn kho: thìn, tuất, sửu, mùi đều có và thuận là mệnh của một bậc đế vương.

Bốn xung: tí, ngọ, mão, dậu mà xung đúng lúc cũng là một mệnh của bậc đế vương.

Trong trụ quý vượng xung quan lại gặp hợp là người quan cận thần phò vua. Trong trụ lộc mã phi thiên, hoặc xung quan hợp lộc mã là bậc quần thần cực quý.

Thất sát có chế ngự, kình dương không bị xung là cực quý, là tướng, nắm quyền sinh sát.

Bính hợp tân sinh là tướng nắm quyền, trấn thủ một phương.

Quan sát rất nặng, thân lại mạnh, nếu gặp chế phục là bậc trung thần.

Sát và bình dương đều lộ rõ lại ngang nhau là làm đến chức vương hầu.

Thân mạnh gặp thất sát phục ấn là quan trấn thủ một vùng.

Mộc thịnh gặp kim là bậc quan rường cột.

Kiếp tài, bình dương lại còn có quan sát là bậc quan đài các.

Kinh dương, thiên quan có chế ngự là người nắm binh quyền. -

Mệnh gặp tam kì, có cả tam hợp nhập cục là lương thần của quốc gia.

Thuần quan, thuần sát, thuần tài, thuần mã, thân không tạp là làm quan đến bậc cực phẩm.

Củng quý, củng lộc là bậc tướng.

Sát vượng, ấn yếu là xuất thân ở văn nhưng cuối cùng là võ tướng.

Quan tinh lẫn với bình dương là quyền uy thống lĩnh các tướng. Thương quan có hình dương là bậc tướng có tài. -

Quan không có hình dương mà có ấn, không phải là quan cảnh sát thì cũng là quan trấn ải biên cương.

Ấn, kình dương đều gặp làm quan ở chức cao.

Thiên quan có chế ngự, có sinh là uy trấn biên cương.

Trong trụ kim, thuỷ tương sinh cho nhau là quan cao trong triều.

Quan ấn sinh tuế nguyệt là quan chức ở trong triều.

Gặp lộc và được lộc hợp sẽ làm quan chức cao.

Kim thân có ấn là quan trong nội các.

Tướng tinh nếu gặp dụng thần, vong thân là bậc quan rường cột.

Trụ tháng có thật sát, nhật nguyên mạnh là bậc tướng.

Thất sát, kình dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ.

Thất sát hóa quyền, làm quan võ thì công danh lừng lẫy, uy trấn biên cương thì công danh cái thế.

Trong trụ ấn nhiều, tài lộ là tuổi đã 80 còn gặp Văn vương.

Trong trụ có cả hoa cái và ấn tinh sẽ là bậc lương thân như Quản Trọng.

Thực thần chế ngự sát thì vợ vinh hiển, con hiển đạt; trong trụ không có kiêu thân là bậc quan quản việc giáo dục trong triều -

Kình dương nắm quyền là bậc tướng soái.

Kình dương gặp quan sát là người cầm quyền trấn ải biên cương.

Củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu.

Quan quý nếu gặp tai quan trợ giúp, còn gặp tạm gì thì làm đến tể tướng.

Nguyệt lệnh là thất sát và thân sát đều mạnh là quan tể tướng. Trụ nhật có quan hoặc có quý hoặc có ấn mà không bị phá sẽ là bậc phúc thần trị thế.

Thương quan gặp kiếp, kình dương là bậc làm tướng.

Phúc đức gặp tài còn có quan ấn là sẽ ở chức vụ

Thương quan lẫn sát, kình dương, công danh đến chức tướng.

Đức trợ cho thương quan là tay nắm binh quyền.

Trụ có đủ tí, ngọ, mão, dậu là tài văn võ kinh bang tế thế.

Kim thân cùng với kình dương ở hỏa địa là làm quan trong nội các.

Thương quan rõ, chính quan ẩn, gặp nhiều sát, ấn thì quyền cao.

Thực thần lẫn Kình dương đóng ở quan là quan nhất phẩm.

Quan tinh lẫn kình dương tất sẽ được phong quan.

Trong trụ thuần sát lại có chế ngự là làm quan ở nhất phẩm.

Quan tinh xen kẽ với thất sát, nếu hợp với thất sát là quý; quý tinh là thần của quý khí, nếu thuần khiết chứ không tạp là phúc, nếu hợp mất quan tinh thì không tốt, nếu hợp mất thất sát là tốt.

Trong trụ sát vượng, thân vượng là bậc quan thanh liêm cao quý.

Thân nhược, sát yếu hóa sát là có chức quyền.

Trong trụ có đủ kình dương, tam hình, tự hình, khối canh là lập được chiến tích.

Qua tinh trong chị không bị hình phá là nhờ Vợ mà dược làm quan,

Trụ ngày, trụ giờ nếu gặp lộc mã là dễ dược làm quan, quan tốt.

Ngũ hành ngày giờ không tạp lẫn thì được làm quan hiển đạt.

Tài vượng sinh quan thì dạt dược vinh hiển.

quan, sát rơi vào tuần không vong thì lênh đênh không có chức gì ra hôn.

Có cả cục canh tân lẫn tị dậu sửu thì chức trọng quyền cao.

Thương quan gặp quý nhân thì chức cao mà đầy đủ.

Thân vượng có sát, lại hành vận ấn thụ là mất chức.

Ngày nhậm giờ nhâm lại gặp nhâm thìn là thăng chức quan cao.

Thương quan, thất sát, nam gặp được là thăng quan.

Trụ năm có lộc hội tụ là được thăng quan tiến chức. -

Trong trụ chỗ quan hợp là đổi chức quan. -

Mã đầu có cả kiếm là quan trấn thủ biên cương. -

Kim sát, giáp góc, quí là sĩ quan câm lính.

Giáp lộc, giáp mã là chức quan cao.

Lộc, mã ở cùng ngôi là quan cao vinh hiển.

Ấn gặp thiên ất là đời đời làm quan.

Trên trụ giờ có quan tinh lại gặp mệnh cứng là cuối đời vẫn được phong chức.

Âm đức quí vượng thì vinh hiển

Quan kho tài kho, khi được xung khai thì được hưởng lộc quan.

Quan sát hỗn tạp, cái tốt giữ lại là tốt, cái xấu nên mất đi.

Quan võ nên mất quan, giữ lại sát; quan văn nên mất sát giữ lại quan.

Quan vận gặp thân vượng tất sẽ thăng chức.

Quý áp chế được tam hình là làm chức nắm pháp luật.

Tam hình đắc dụng là uy trấn tam quan. chắn.

Đất thuận âm có thể bao được dương thì có binh quyền là chắc

Tài gặp ấn địa tất sẽ đổi chức quan.

Lộc đến trường sinh, nếu đã có ấn thì sẽ thăng chức.

Mã gặp đế vượng, trụ không có thương quan thì sẽ thăng quan tiến chức

Kình dương mạnh, sát yếu, thấy sát sẽ sinh quan.

Quan tinh lẫn đào hoa, nhất định là quyền cao chức trọng. Khối canh gặp sát xung chiếu lẫn nhau là người lính cứng rắn, nắm quyền sinh sát.

Kình dương, thất sát xen nhau là người trấn giữ thành trì.

Cục bình định có đủ dần ngọ tuất là chức trọng quyền cao.

Cục mậu kỉ có đủ thìn tuất, gặp hỏa vận là lên chức nhanh.

Sát có chế ngự mà không gặp kiêu, nếu không nắm quyền sinh sát thì cũng giữ chức tòa án binh.

Thực thần chế ngự sát là anh hùng áp đảo hàng vạn người. Sát, bình dương hưu tù là người lộc ít, chức kém. Chính ấn gặp nguyệt lệnh là chức quan ở viện hàm lâm.

Sát chế ngự, bình dương nhọn là nắm trong tay nhiều lính. Trước tài sau ấn là thăng chức luôn luôn.

Lộc nhiều lại có ấn trợ giúp là quyền cao chức trọng.

Quan, ấn không gặp bình dương, không có sát là chức cao mà thanh liêm.

Hoa cái nhiều là tốt, nếu còn gặp vượng tướng nhất định là người quyền cao chức trọng.

Hoa cái gặp ấn kiêm vượng tướng nhất định là quan trong triều.

Trụ năm có quan tinh, gặp được tài, ấn, thân vượng là phúc khí dồi dào, phát đạt rất sớm.

Quan, mã hợp nguyệt kiến là kiêm hai chức vụ.

Thất sát có chế ngự thì y lộc dồi dào, can có thục thần, chỉ có hợp thì con cháu ai cũng làm quan.

Tứ trụ thuần dương, thiên ấn mạnh thì chức vinh hiển. Ấn thụ được sinh vượng thì lợi cho quan vận.

Tài vượng sinh quan là tự mình thành đạt.

Sát, ấn đồng ngôi là người táo bạo, vận hanh thông, nhất định cầm quân, chỉ sợ về không hiền lành.

Trụ tháng gặp ấn thụ, nếu gặp quan tinh là tốt, vận nhập quan thì phúc sẽ có..

Thương quan gặp tài là chức cao mà của nhiều.

Thực thần sinh vượng lại gặp lộc mã, quan văn thì kiêm cả hai tinh, quan võ là trú quân cả hai tỉnh.

Thực thần gặp hợp là vừa có chức vừa nắm con dấu.

Kình dương nhiều còn gặp ấn là người trăm mưu ngàn kế.

Chi có bình dương, can có quan, trụ giờ trụ tháng đều gặp là quan vinh hiển.

Trong trụ có đủ tài, quan, ấn, tướng văn thì anh hùng, tướng võ có uy.

Trụ năm có quan tinh là đời ông cha làm quan, trụ tháng có quan tinh là có anh em làm quan.

Có một ngôi chính quan là quý nhân, quân tử; thuần tuý là quan cương trực, liêm chính,

Trụ ngày, tháng đều có quí nhân, trụ giờ gặp kị thần là quan luôn bị dời chuyển.

Trạch mã học đường ở trường sinh là quan có tài.

Quan tinh không bị xung phá là được hưởng lộc một mình. -

Ấn thụ gặp thiên ất là được người đời tôn kính.

Quan ấn cả hai đều có là quan võ.

Quan, sát đều có lại gặp thiên, nguyệt đức là lên chức được lộc.

Quí nhân trên đầu lại có quan tinh thì nhất định bước trên sân vàng thêm ngọc.

Ấn gặp tài là mất chức; tài gặp ấn là dời chỗ làm quan.

Vong thần kiếp sát gặp trường sinh, chi năm nạp âm gặp trường sinh, gặp quan, gặp đế vượng là người võ nghệ siêu quần, uy dũng dời non lấp biển.

Trụ có giáp lộc thì quan cao vinh hiển.

Thương quan thương tổn hết thì một mình nắm quyền cao.

Lộc mã ở cùng ngôi thì chức quan tương xứng.

Kiến lộc gặp quan thì quý.

Trụ có cùng quý củng lộc là bậc làm tướng.

Sát và bình dương đều lộ rõ là làm quan đến chức vương hầu. -

Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị chế ngự thì chỉ làm quan nhỏ.

Quan tinh lẫn kình dương mà không bị khắc phá là người nắm quyền toà án binh ở cấp cao.

Tài, quan sinh vượng gặp ấn thụ tất sẽ làm chức quan cảnh sát. -

Thương quan được thực thân bổ trợ là tượng có công.

II. DỰ ĐOÁN QUAN VẬN (2)

Trong trụ không có quan tinh thì khó mà làm quan. -

Vừa không có quan tinh lại không có tài tinh thì không thể làm quan. -

Quan tinh bị hợp là không làm quan hoặc làm nhưng thời gian ngắn. -

Quan ở mộ kho là không làm quan.

Trong trụ thương quan gặp quan là vừa không có quan vừa không có của.

Thương quan chưa thương tổn hết thì khó mà làm quan. -

Người mà thương quan nhiều thì khó mà làm quan, nếu có thì chức nhỏ. -

Trụ có quan có chức những hành vận thương quan thì bị bãi miễn hoặc bỏ chức về.

Thất sát có chế ngự là quân tử, không có chế ngự là tiểu nhân. -

Có quan mà không có ấn thì chỉ là tạm thời.

Quan tinh sợ hình xung phá hại vì không có lợi.

Quan vượng không nên gặp hai quan, gặp thì mất chức hoặc gặp xấu. -

Người mà quan tinh nhiều, không có quan sẽ có hại. -

Tham hợp vong quan là quan không vinh. -

Quan nhiều lại gặp tài địa thì đề phòng tai vạ vì chức quan. -

Quan sát hỗn tạp thì không có quan, nếu có là giặc.

Ấn thụ sinh trụ tháng thì trụ năm, giờ kị tài tinh, nếu gặp tài vận thì nên xin rút lui chức, nếu không sẽ bị giáng chức.

Mã yếu tài yếu, nên thôi chức để giữ mình.

Quan, sát hỗn tạp, là loại người không sáng suốt, tiểu nhân, không nên cho làm quan.

Quan, quý quá thịnh, gặp vận vượng địa sẽ đổ, hỏng

Ngày nhược gặp quan tinh thì thành đạt không lâu. . -

Quan tinh gặp hình xung thì quý nhưng không bền.

Gặp phá quan thì nên từ chức, rút về

Thất sát tụ là quan không có lộc.

Ấn gặp tài địa, không mất chức cũng nên rút lui thì tốt. -

Quan ở sát địa thì khó mà giữ được chức.

Tài tinh không có khí là sáng làm quan, chiều mất chức.

Thân vượng gặp vượng địa, khi tài quan vượng sẽ tai vạ liên miên.

Tứ trụ hưu tù là cả đời không làm quan.

Tài quan ấn đều có, trong đó quan tinh rõ hoặc mờ nhưng bị thương tổn, tức vận lại gặp thương thì năm đó sẽ thổi quan, mất chức.

Lộc mã bị trụ giờ khắc, trụ ngày phá thì trước sau gì cũng mất chức.

Tứ trụ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ bị phá hại. -

Kình dương đóng ở quan thì sớm muộn sẽ bị hình phạt.

Thương quan khi thương hết thì kị nhất lại gặp quan tinh, gặp là kẻ thù địch làm hại.

Thương quan gặp quan, không mất chức cũng bị ốm.

Quan vượng tài vượng, nhập mộ thì gặp điều xấu.

Quan chính ngôi, ngang vai mạnh thì sự tranh chấp rất dữ dội.

Quan lộc gặp thương, lục thân sẽ khỏi được tai họa nhưng mình gặp điều xấu.

Thương quan vượng không có tài, khi gặp quan là gặp tai họa

Tuế vận cùng với thân nhập mộ thì nay làm quan, ngày mai chết.

Quan tinh gặp thương quan ở vượng dịa thì lập tức mất chức.

Trụ cùng tuế vận hợp thành cục làm thương tổn quan, nếu gặp là mất chức hoặc gặp tai vạ.

Quan sát gặp mộ lại gặp thương thì làm quan gặp họa do báo ứng . -

Địa chỉ của tuế quận khác hại nhật nguyên là bậc quan trung chính bị gặp hại .

Ví dụ 1. Càn tạo .

Sát- Tỉ - nhật nguyên - quan

Ất dậu - kỉ mão - kỉ sửu - giáp tuất

Tháng 5 năm 1989 , ông Trương giám đốc của một Công ty ở Quảng Châu nhờ đoán hậu vận . Tôi nói với ông ta : " Năm 1990 làm quan gặp hại , không mất quan cũng bị miễn chức ” . Về sau đúng như thế .

Năm 90 đúng gặp năm thương quan ứng với câu : " Thương quan gặp quan , không bãi quan cũng mất chức " . " Quan tình bị hợp thì làm quan không lâu ” .

Ví dụ 2. Càn tạo

Quan - tài - nhật nguyên - thương

Canh thìn - kỉ mão - Ất hợi - bính tí

Tháng 3 năm 1990 có một ông Phó chủ tịch thành phố hỏi về quan vận năm đó . Tôi xem xong Tứ trụ nói : " Năm nay nếu ông giữ được chức vụ của mình là giỏi lắm rồi , không có hy vọng thăng chức , hơn nữa còn bị một trận ốm " . Về sau đúng là không thăng chức và còn bị ốm .

Năm canh ngọ 1990 chính là " Thương quan gặp quan , không mất chức nhất định là ốm nặng

Ví dụ 3. Cán tạo

Ấn - tài - nhật nguyên - quan

Canh ngọ - bính tuất - quý sửu - mậu ngọ

Năm 1989 , có ông Cục trưởng nhờ tôi đoán vận . Tôi đoán xong , khuyên ông ta : " Tháng 12 năm 1989 ông nên bắt đầu nghỉ , năm 1990 chủ động rút về tuyến hai , cái gì cũng đừng nhận , nếu không gặp họa vì chức vụ ” . Cuối cùng thì ra muốn ông ta rút lui không dễ . Kết quả ông không nghe lời khuyên , năm 1990 bị mất chức và phải thanh tra , chờ xử lý .

Người này tuổi cảm tình ngọ mã , năm 1990 lại là năm ngọ . Phàm người gập năm mệnh thì dù là vua hay dân thường , nếu không phải mình thì người trong nhà đều gặp trắc trở . Trong trụ ông ấy hai ngọ tiểu vận, lưu niên lại cũng gặp ngọ là bốn ngọ. Ngọ ngọ tự hình, tất có tại hoạ.

Ví dụ 4. Càn tạo.

Quan - Ấn - Nhật nguyên - quan

Nhâm thân - giáp thìn - đinh tị - nhâm dần

Mấy năm gần đây, khá nhiều cán bộ để hiểu được quan vận của mình thường nhờ tôi dự đoán cho từ nay về sau. Năm 1988 có một vị sau khi được đoán, nói lại với bạn học cũ của mình rằng: "Thầy Thiệu đoán rất chuẩn, anh cũng nên nhờ thây đoán cho để nắm chắc tiên đồ của mình, như thế cũng có lợi". Người bạn đó nói lại với anh ta "Anh thật là người ăn no không có việc làm, tin vào điều nhảm nhí ấy làm gì. Tôi đã làm giám đốc nhà máy mấy chục năm rồi còn không trụ được sao? Tự mình biết vận mệnh mình chứ, có gì mà sợ".

Trong Tứ trụ ông giám đốc nhà máy đó có tai hoạ bị giam, chẳng qua tai ách đó tạm chưa đến, tự mình không biết, còn nới cũng là tự mình biết mình, kết quả tháng 4 năm 1989 vì vấn đề kinh tế mà bị bắt giam. Về việc này, ông ta hối hận lắm và nói với người khác: "Giá như nghe lời bạn, nhờ thầy Thiệu dự đoán thì tốt rồi"

Trong trụ này quan tinh nhiều, năm 54 tuổi lại hành tài vận canh tuất đúng là: quan nhiều gặp tài, phải đề phòng quan tai họa".

Ví dụ 5. Càn tạo.

Thực - thực - nhật nguyên - tài

Đinh mão - đinh mùi - ất mão - mậu dần

Tháng 8 năm 1988, khi tôi dự hội thảo "Chu dịch" toàn quốc ở Quý Châu, ông Lý nhờ tôi đoán vận. Tuy ông này rất giống là một vị chức cao, nhưng tôi không giám kết luận một cách vội vàng. Sắp xếp xong Tứ trụ, thấy không có quan tinh, đại vận lại không tốt, trong Tứ trụ tài kiếp bị kiếp, tài là nguyên thần của quan, tài bị kiếp thì không thể làm quan, nên tôi đoán ông cả đời không làm cán bộ. Quả đúng như thế.

Có một số người trong mệnh không có quan, nhưng không biết mệnh, không tin mệnh, chỉ dựa vào sức, vào nhiệt tình, bản lĩnh, dáng vẻ, tức không nắm được vận khí của mình, kết quả gặp tai hoạ vì chức vụ. Thậm chí có trường hợp cá biệt có chức vụ nhưng vì làm những việc không chính đáng, đến lúc nào đó là đổ vỡ.