Chương 17 tổng kết

Chương 17 TU HÀNH

Cùng với sự phát triển và hưng vượng không ngừng của Phật giáo, Đạo giáo, không ít người muốn xuất gia tu hành mà đi không nổi. Ngược lại có những người xuất gia mấy năm sau lại hoàn tục; có người lại tu được suốt đời trở thành những cao tăng, danh đạo, thành lãnh tụ của tôn giáo, được mọi người coi là Phật sống. Tất cả những điều này trong Tứ thư đều có tiêu chí, chứ không phải muốn đi tu là tu được, muốn hoàn tục là hoàn tục được.

Để giúp ích cho Phật giáo và các tôn giáo khác bồi dưỡng người tài, chấn hưng sự nghiệp Phật giáo của đất nước, dưới đây xin giới thiệu người xưa nói kinh nghiệm về mặt này và ây cũng là nh trường hợp tôi đã kiểm nghiệm thực tiễn, xin cung cấp để độc giả tham khảo.

Nhà tu ni cô

Trong Tứ trụ ngũ hành không có khí, can lâm vào tử mộ.

Trụ năm, trụ tháng gặp cô quả, trụ ngày lại là nguyên thân.

Trong Tứ trụ gặp không vong nhiều, lại còn gặp hoa cái.

Trong Tứ trụ vợ con suy tuyệt, thân vượng nhưng lại không có nơi nương tựa.

Hoả thịnh mà thân tâm thiền định, thuỷ nhiều mà tự tại phiêu diêu.

Mệnh hợp quy cách mà lại tử tuyệt là tâm vui thanh tịnh.

Mệnh không có quý khí mà lại sinh vượng là tính thích nơi đền chùa.

Phúc thần trên trụ tháng được trợ giúp là người hiền lành.

Trụ ngày bị hình xung lẫn với sát thì đi tu khó hoàn tục.

Hoa cái gặp tử mộ nhất định là tu hành.

Tài, lộc, quan tinh đều không có là người xuất gia tu hành.

Trụ ngày vượng quá lại không có tài quan là mệnh theo từng đạo.

Kim và thuỷ cả hai đều thanh ( trong ) là người theo đạo , hoả , thể dục cũng là người theo đạo làm tăng ni ,

Quan lộc lập không vong lại tập quý nhân là nhà đi tu ,

Ngũ hành không có khi lại gặp cô , quả là nhà tu hành ,

Không vong hình hại lại còn gặp hưu tù nhất định là người tu hành ,

Thiên ân , kiếp , kình dương là người xuất gia tu hành .

Mộc mùa xuân , vượng và thuỷ cạn là người xuất gia tu hành , lỏa mùa hạ , nóng mà kim suy là người tu hành đắc đạo .

Hoa cải tập tuần không , nếu không phải là nhà tu hành thì cũng là người theo đạo ,

Thương quan nhiều mà không có nơi nương tựa là những người tu hành hoặc làm nghề nghệ thuật .

Hoa cái gặp quan là người có liên quan tới tu hành ,

Can hợp , còn chỉ bị hình là người theo nghiệp tu hành ,

Đức trùm lên thất sát là kẻ sĩ tu hành .

Sát vượng , thân nhược là người đứng đầu tăng dạo .

Phạm thuần dương nhiều là người làm việc ở chùa .

Hoa can gặp trụ giờ , gặp cô quả là người thích tu hành để được yên tĩnh .

Trong Tu trụ không có tài là mệnh đi tu ,

Quan lộc không , vong lại gặp quý nhân là thân mặc áo cà sa .

Không vong hình hại tỉ lại còn gặp tù là người thích tu hành .

Thương quan không có tài tình là mình tu hành .

Tam kì quý nhân không gặp quý địa mà lại rơi vào không vong là người tiên khách bồng lai , đi khắp bốn phương .

Chu năm xung lộc là xuất gia từ bé

Trụ giờ là tuất hợi , không phải là người tu hành thì cũng là tín đồ,

Cách cục thanh quý mà giàu là thiện sư.

Trong Tứ trụ tiêu nhiều mà không có thực là người xuất gia tu hành .

Trụ ngày yếu , thực thẩn nhiều lại còn gặp thương là người xuất gia niệm phật

Thân vượng không có tài là người đã tu hành thì khó hoàn tục .

Mệnh nữ thực thần nhiều là người tín ngưỡng niệm phật .

Quý nhiều , hợp nhiều nhất định là ni cô .

Thiên ất , quý nhân nhiều là nhà tu hoặc ni cô .

Quan tỉnh hưu tù là người làm ni cô

Thân tuyệt hưu tù là người xuất gia theo đạo .

Thuỷ nhiều , tài tuyệt là suốt đời di tu .

Mệnh nữ quan , sát không bị chế ngự là ni cô .

Ví dụ 1. Hòa thượng .

Quan - Thương - Nhật nguyên - Kiếp

Mậu thân - Giáp tí - Quý hợi - Tân dậu

Đây là Tứ trụ của một thầy tăng ở Cáp Nhĩ Tân năm nay đã 80 tuổi , là đồ đệ của pháp sư Hải Đăng . Trong Tứ trụ " thân vượng vô tài là người đi tu khó hoàn tục " .

Ví dụ 2. Ni cô .

Sát- Ấn- Nhật nguyên - Thương

Giáp tí - Đinh mão - Mậu thân - Tân dậu

Đây là Tứ trụ của tăng ni Tây An . Trong Tứ trụ có " thương quan bị chế phục thái quá nên phải tu hành để giữ được sự an nhàn " .

Ví dụ 3. Hòa thượng .

Tài - Quan - Nhật Nguyên - Tỉ

Bính dần - Kỷ hợi - Nhâm tuất - Nhâm dần

Đây là Tứ trụ của một nhà tu ở Phúc Kiến . Trong trụ " thủy nhiều, tài tuyệt , nhật nguyên không có nơi nương tựa " nên phải xuất gia .

Ví dụ 4. Hòa thượng .

Kiêu - Ti - Nhật nguyên- Thực

Mậu dần - Canh thân - Canh thân - Nhâm ngọ

Đây là Tứ trụ của một vị tu hành ở Tây An . Trong trụ có " chi năm xung lộc lại gặp kiêu đoạt thực " nên chắc chắn phải xuất gia đi tu.

Ví dụ 5 , Ni cô

Thực - tài - nhật nguyên-Quan

Giap tí - Đinh mão - Nhâm tí - Kỉ dậu

Đây là Tứ trụ của một tăng ni Tây An . Trong trụ có " thân tuyệt hưu tù , quan ở đất bệnh lại bị hợp ” nên nhất định là tăng ni ,

Vi dụ 6. Hòa thượng .

Thực - Tài - nhật nguyên - Tỉ

Ất mùi - Đinh hợi - Quý Mão - Quý sửu

Đây là Tứ trụ của thầy Đường tăng ở Vô Hồ . Trong trụ có : " thân vượng không có nơi nương tựa " là mệnh xuất gia đi tu .

Ví dụ 7. Hòa thượng .

Tỉ - Sát - Nhật Nguyên - Sát

Giáp Thìn - Canh ngọ -Giap ngọ - Canh Ngọ

Đây là Tứ trụ của một ni cô ở Nam Kinh . Trong trụ có " hỏa mùa hạ nóng , đường tăng đội mũ vàng " , " thân tuyệt hưu tù " là người xuất gia niệm phật .

Ví dụ 8. Đạo sư

Kiêu - Thực - Nhật nguyên - Thương

Giap Ngọ - Mậu thìn - Bính ngọ - Kỉ mão

Đây là Tứ trụ của một đạo sư ở Hồ Bắc . Trong trụ " không có tài , quan tù là người không tu hành cũng là tín đồ " .