Chương 10

Chương 10 BÀN VỀ HUNG SÁT

Gọi là hung sát tức là sao khắc chế tôi. Hung sát phần nhiều chủ về tai vạ, nên người bị hung sát nhập mệnh thì không những gây đau khổ cho mình và cho người thân mà còn đem lại tổn thất cho xã hội. Có những sự hung sát tuy không gây tổn thất cho người khác hay xã hội, nhưng nó khắc chế mình suốt đời, tuy có ý chí nhưng không vươn lên được, hoặc người yêu, nhiều bệnh, nếu không thì cũng gặp việc trắc trở, thậm chí có người còn chết yểu. Do đó người xưa bàn rất nhiều về hung sát.

Mọi vật đều có hai mặt, tức có mặt xấu thì cũng có mặt tốt. Hung sát tuy phần nhiều chỉ về tai vạ, nó là cái mà sự vật trong quá trình phát triển khó tránh khỏi, nhưng cũng có mặt tích cực của nó.

Hung sát không phải toàn là xấu, mà trong đó cũng có sao nắm quyền bính. Có người nghĩ sai rằng sao hung sát chỉ toàn là đối với người nghèo, người bình thường, chứ không biết "phàm là quý mệnh đều phải gặp sát, tức là được vua nhấc cử"; hoặc "đại phú đại quý là dựa vào quyền sát, sát nên đứng sau, quyền đứng trước, nó sẽ trở thành bậc đại hiện đại sĩ dẹp loạn yên dân"; "Người gặp cả sát, cả bình dương, nếu nắm binh quyền sẽ đáng ngồi cấp tướng", "phàm người có quyền phải nên có cả sát, sao quyền phải có sao sát phù trợ"... Qua đó ta thấy sao hung có thể giúp đỡ thành có quyền, có giàu sang tai hoạ to thì phúc cũng to.

Mệnh gặp sao sát thật ra không đáng sợ, đáng sợ là ta không hiểu ý nghĩa của hung sát, không biết vận mệnh của mình. Nói chung thân vượng mừng gặp được sát, sát có cát tinh tương phù thì 'hông hại. Thân nhược lại không có cát tinh tương phù thì phải bị sát. "Phàm là hung thân thì đừng nên gặp năm khắc, nằm khắc sẽ tai vạn liên miên". Hung thân năm khắc tức là can, chi của năm sinh bị khắc, người bị khắc sẽ không tốt; nếu can, chi của ngày khắc hung sát tất nhiên nắm được quyền.

Trong dự đoán vận mệnh, người xưa nói: "Quân tử hỏi mệnh, hỏi hop không hỏi phúc". Lại nói: "Người thường hay hỏi của, quan lại hay hỏi hình phạt". Lý do là vì, trong mệnh đã có phúc thì không hỏi phúc nữa, đã có thì không sợ mất, trong mệnh có hung hại không báo cho thì không biết, không biết thì khó mà đề phòng. Gặp hung sát có thể giải, có thể hóa, then chốt là phải được biết trước. Chương này bàn về hung sát, mục đích là để giải hung sát, nghiên cứu hung sát, từ đó mà tìm cách tránh được.