Chương 1

Chương 1

CƠ THỂ NGƯỜI VÀ THÔNG TIN

Vũ trụ là một hệ thống vô cùng to lớn, bao gồm các tinh cầu mà chúng ta đã biết và chưa biết đến. Trên các tinh cầu, các vật có sự sống hay không có sự sống, vận động hay đứng yên, sinh trưởng hay suy vọng, tất cả đều vận động theo quy luật có ý thức hoặc vô ý thức, và phát ra đủ các loại thông tin trong vũ trụ. Cho nên vũ trụ là một thế giới bao la dây thông tin, nhiều thông tin trong vũ trụ, chỉ có một số ít bộ môn khoa học hiện đại có thể giải thích được, số còn lại nhiều hơn, các môn khoa học chưa thể nào giải thích được.

Con người là một tiểu thiên thể hữu hạn, là một sinh vật cực kỳ phức tạp, vừa đối lập vừa thống nhất. Sinh vật tiểu thiên thể này cũng giống như vũ trụ đều chứa rất nhiều thông tin. Những thông tin này không những do bản thân sinh vật vốn có, mà còn có những thông tin thuộc bên ngoài tác động đến. Cơ thể người vừa có chức năng phát thông tin, lại vừa thu thông tin. Chẳng qua chức năng này chịu sự vận động của đại thiên thể chi phối và ảnh hưởng.

Tổ tiên ta đã tổng kết ảnh hưởng của đại thiên thể đến tiểu thiên thể thành cảm ứng giữa người và trời".

Thuyết "cảm ứng giữa người và trời" vốn do người xưa căn cứ vào ảnh hưởng của hệ thiện thể vận động đối với cơ thể người và mối quan hệ thông tin tương hỗ giữa vũ trụ và cơ thể người, để tổng kết thành lý luận khoa học. Nhưng trước kia, điều này luôn bị một số người nào đó quy thành duy tâm chủ nghĩa. Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của khoa học, "sự cảm ứng giữa người và trời" cuối cùng lại được trở về ngôi nhà khoa học.

"Sự cảm ứng giữa người và trời" chính là mối quan hệ cơ bản của hai khí âm dương, ngũ hành của trời và đất tương sinh, tương khắc, tương chế, tương hóa, là những thông tin của vũ trụ ảnh hưởng đến con người, thể người cảm ứng với các loại thông tin trong hệ thiên thể vận động. Tóm lại cát, hung, họa, phúc của một con người, cũng như sự hưng suy của một đất nước đều có quan hệ chặt chẽ với sự vận động của thiên thể. Do đó cơ thể con người và các tin tức trong vũ trụ liên thông mật thiết với nhau. Trong chương này, trước hết ta bàn đến mối quan hệ giữa cơ thể người với thông tin, và ảnh hưởng của thông tin đối với con người cũng như phương pháp dự đoán về thông tin.