B. Độ vượng ngũ hành của địa chi

B. ĐỘ VƯỢNG NGŨ HÀNH CỦA ĐỊA CHỈ

Trời có 360 độ . Mười hai địa chỉ phân thành âm dương , ngũ hành phân bố khắp trong đó nên lấy 360 độ chia cho 12 , mỗi địa chỉ nguyên có 30 độ . Vì địa chỉ hỗn tạp , ngoài bản khí ra , phần nhiều còn có tạp khí . Được tính thành bảng sau :

Sự biến đổi độ vượng ngũ hành của các địa chi cùng trụ như sau :

1 ) Địa chi cùng ngũ hành với thiên can trực đỉnh ( thiên can trực đỉnh là số độ của thiên can phải đạt từ 18 độ trở lên ) , hoặc được thiên can cùng trụ sinh phù .

2 ) Bản thân địa chỉ không gặp hợp . Nếu địa chỉ phù hợp với hai điều kiện đó thì bản khí của nó được tăng thêm 6 độ , tạp khí không thay đổi

3) Nếu địa chi bị thiên can trực đỉnh khắc thì bản khí cỉa nó giảm 8 độ , tạp kí giữ nguyên

image