5. Mười hai chi phối mười hai số...

5. Mười hai chi phối với các con vật và mười hai số

image

Tí là cực âm, nó tiềm tàng mờ ám nên phối với chuột, chuột tàng dấu vết tích. Ngọ là cực dương, rõ ràng mạnh mẽ nên phối với mã, mã hành động nhanh. Sửu là âm phủ, mà hiền từ nên phối với ngưu, ngưu là nghé đực; mùi là dương, ngửa mặt lên trời mà lễ, phối với dê, dê quỳ bú; dần số ba, dương nên mạnh bạo, phối với hổ, hổ tính bạo; thân là số ba, ám, am thắng thì thông minh giảo hoạt, lấy khỉ phối, khỉ tính thông minh nhanh nhẹn, mão là cửa ngõ của mặt trăng mặt trời, cả hai đều một khiếu, thọ, thông minh, thổ lông dựng đứng thì có thai, cảm mà không giao nhau C không cảm. Thìn tị là mặt trời mới mọc, biến hóa rồng là thịnh rán kém hơn, nên rồng rắn phối với thần ti rồng rắn đều là những con vật biến hóa. Tuất hợi âm liễm và bảo thủ, chó là thịnh, lợn kém hơn, nên chú lợn phối với tuất hợi, đều là những con vật trầm tĩnh.