5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng

5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng Cửu tinh là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử. Cửu cung là: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, cung Giữa, Càn, Đoài, Cấn, Ly. Sự sắp xếp cửu cung như sau:

image

Thứ tự bay thuận của cửu tinh vào cửu cung là:

bước 1 nhập cung Giữa;

bước 2 nhập cung đàn

bước 3 nhập cung Đoài;

bước 4 nhập cung Cấn,

bước 5 nhập cung Ly.

bước 6 nhập cung Khảm;

bước 7 nhập cung Khôn;

bước 8 nhập cung Chấn;

bước 9 nhập cung Tốn.

image
image

Ví dụ. Muốn biết năm 1996 cửu tinh ở cung nào.

Bước 1. Tra bảng 1, ta biết được năm 1996 thuộc phạm vi từ năm 1984-2003, cho nên thuộc Hạ nguyên, Thất vấn quản công việc. Can chi năm 1996 là Bính tí. Bước 2. Tra bảng 2, biết được năm Bính tí thuộc Thượng nguyên, Thất xích nhập cung giữa, Trung nguyên Nhất bạch nhập cung giữa, Hạ nguyên Tứ lục nhập cung giữa. Nay căn cứ kết quả bước 1, biết Bính tí thuộc Hạ nguyên Thất vận, cho nên Tứ lục nhập cung giữa. Bước 3. Căn cứ thứ tự cứu tinh bay thuận vào cửu cung. Cửu tinh bay thuận tức là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử lâ: lượt nhập cung Giữa. Nếu Thất bạch nhập cung Giữa khi bay thuận vào cửu cung là: Nhất bạch ở cung giữa, Nhị hắc ở Càn, Tam h h ở Đoài, Tứ lục ở Cấn, Ngũ hoàng ở Ly, Lục bạch ở Khảm, Thất xích ở Khôn, Bát bạch ở Chấn, Cửu tử ở Tốn. Nếu Nhị hắc nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Nhị hắc ở cung giữa, Tam bích ở Càn, Tứ lục ở Đoài, Ngũ hoàng ở , Lục Hạch ở Ly, Thất xích ở Khảm, Bát bạch ở Khôn, Cửu tử ở Chấn, Nhất bạch ở Tốn . Nếu Tam Bích nhập cung Giữa thì bay thuận vào cửu cung là: Tam bích nhập cung Giữa, Tứ lục ở Càn, Ngũ hoàng ở Đoài, Lục bạch ở Cấn, Thắt xích ở Ly, Bát bạch ở Khảm, Cửu tử ở Khôn, Nhất bạch ở Chấn, Nhị hắc ở Tốn. Nay căn cứ kết quả bước 2, năm Bính tí 1996 Tứ lục nhập cung Giữa, nên bay thuận vào cửu cung là: Tứ lục nhập Giữa, Ngũ hoàng ở Càn, Lục bạch ở Đoài, Thất xích ở Cấn, Bát bạch ở Ly, Cửu tử ở Khảm, Nhất bạch ở Khôn, Nhị hắc ở Chân, Tam bích ở Tốn. Như bảng dưới đây:

image

Muốn biết năm Bính tí 1996, cứu tinh của tháng, năm trực các cung nào thì: Bước 1. Tra bảng 3, biết được tháng 5 của năm Tí, Tứ lục nhập cung Giữa.

Bược 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là Tứ nhập giữa, Ngũ ở Càn, Lục ở Đoài, Thất ở Cấn, Bát ở Ly, Cửu ở Khảm, Nhất ở Khôn, Nhị Chấn, Tam ở Tốn. Như bảng dưới đây:

image

Muốn biết tháng 12 của năm Bính tí 1996, cứu tinh trực ở cung nào thì:

Bước 1. Tra bảng 3, biết tháng 12 năm bính tí Lục bạch nhập cung Giữa.

Bước 2. Cửu tinh bay thuận vào cửu cung là: Lục ở cung Giữa, Thất ở Càn, Bát ở Đoài, Cửu ở Cấn, Nhất ở Iy, Nhị ở Khảm, Tam ở Khôn, Tử ở Chấn, Ngũ ở Tốn. Như bảng sau đây:

image

Trong cửu tinh, Ngũ hoàng, Nhị hắc là sao tai ách, bệnh tật. Khi mộ. sao đến riêng lẻ thì tai ách còn nhẹ, hai sao cùng đến tất sẽ rạng hơn, nếu nghiêm trọng có thể chết người. Tổ hợp hai sao cũng đến là năm Ngũ hoàng, tháng Ngũ hoàng; năm Ngũ hoàng, tháng Nhị hắc; năm Nay hắc, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Ngũ hoàng. Cho dù tổ hợp nào thì cũng đều là xấu cả. Phàm khi ngũ hoàng, nhị hắc đến thì không nên hay hoạt động ở phương vị bất lợi. Trước hết xác định rõ cung giữa của nhà ở và tám phương. Phòng nằm và giường nằm đều bị phương Ngũ hoàng, Nhị hắc. Tiếp theo là quan sát tám phương, nếu cửa chính của nhà đúng phương Ngũ hoàng, hoặc Nhị hắc thì gặp tháng Ngũ hoàng hoặc Nhị hắc thì người sống ở phòng đó khó tránh khỏi tai ách. Khi phát hiện những trường hợp như trên, tốt nhất là tạm thời chuyển phòng hoặc tạm thời đóng cửa, không hoạt động ở đó nữa. Cố gắng hoá giải, nhưng chưa bảo đảm chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Nên đeo thêm các đồ trang sức vàng bạc, hoặc bỏ vào bể nước ăn 6 bông hoa bạc, hoặc năm đó ở phương Lục bạch nên đặt tivi để sinh hoạt nhiều theo phương đó. Ví dụ năm 1996, Ngũ hoàng ở phương Càn, Nhị hắc ở phương Chấn. Tháng 5 Ngũ hoàng đến phương Càn, Nhị hắc đến phương Chấn, cả năm và tháng Lục bạch đều ở phương Đoài, nên có thể hoạt động nhiều ở phương Đoài. Ví dụ. Nam Ấn - Sát - Nguyên Ất mùi - Nhâm ngọ - Bính thìn Lưu niên: Bính tí Đây là hôm tôi chỉnh lý tài liệu này, có người phụ nữ đến nhờ hoá giải cho chồng. Không biết giờ sinh. Mệnh này hoả vượng, bình dương lẫn sát, phải đề phòng bất trắc bị lao tù. Năm 1992 đã bị ngồi tù, năm 1994 ra tù. Năm 1996 ngang vai, bình dương, tuy có mùi thổ hợp giải, nhưng khó tránh được điều xấu. Cửa chính nhà đó theo hướng đông của phương nhà cao tầng, năm Nhị hắc, tháng 5 Ngũ hoàng đến, quả nhiên ngày 12-13 vì ăn cướp mà bị bắt. Mệnh hung, trạch hung, hành vi hung nên số kiếp khó tránh khỏi. Nay gieo quẻ cho người vợ dự đoán kết quả như sau: Năm Bính tí, tháng canh tí, ngày quý mão

image

Quan tinh là dụng thần, quan động hoá tài, tài động sinh quan, nên có tiền thì có thể giải cứu. Hào thế tuần không tức là trong nhà không có tiền, lại gặp chu tước, cần phải đi về phượng mùi hoặc gặp người cầm tinh con dê để vay tiền. Nếu năm nay không tích cực giải cứu thì sang năm là mộ kho, rất dễ ngồi tù. Mấy hôm sau quả nhiên được tin cần phải có hơn 1 vạn đồng nộp phạt thì có thể được tha. Hiện đang chuẩn bị.