4. Phương lục hợp

4. Phương lục hợp

Năm tí ở phương sửu, năm sửu ở phương tí,

Năm dần ở phương hại, năm mão ở phương tuất,

Năm thìn ở phương dậu, v.v...

Hợp thái tuế chủ về điều mừng.

Phương lục hợp rất phù hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ chi ngày sinh là mùi thổ thì năm Đinh Sửu 1997, cung vợ chồng xung phạm thái tuế, không tốt, vị trí giường nằm nên đặt ở tí lục hợp, tham hợp vong xung sẽ hoá hung thành cát. Lại ví dụ Tứ trụ có mùi, tuất thì năm 1997 gặp tam hình, không tốt, vị trí giường nên đặt ở phương tí của lục hợp, tham hợp vong hình sẽ hoá hung thành cát.