4. Ảnh hưởng của địa chỉ đối với thiên can trong cùng một trụ

4. Ảnh hưởng của địa chỉ đối với Thiên can trong cùng một trụ

Theo từng trụ mà nói , nếu thiên can không bị các can khác ngũ hợp thành hóa thì mối quan hệ giữa can và chỉ trong trụ đó có năm trường hợp khác nhau như sau :

1 ) Thiên can được địa chi sinh phù , Như đinh mão , định thuộc hỏa , mão thuộc mộc , tức mão mộc sinh cho định hỏa . Ất hợi , ất thuộc mộc , hợi thuộc thuỷ , thuỷ sinh cho mộc . Nhâm thân , nhâm thuộc thuỷ , thân thuộc kim , kim có thể sinh thuỷ , tức là thiên can được địa chỉ sinh phù . Những con như thế độ vượng không thay đổi .

2 ) Ngũ hành của thiên can cùng loại với địa chi . Như vậu , tuất đều có ngũ hành thuộc thổ . Bính ngọ , ngọ đều ngũ hành thuộc hoả . Canh , thân đều ngũ hành thuộc kim . Ngũ hành giống nhau thì độ vượng của can đó cũng không thay đổi .

3 ) Địa chi xì hơi thiên can . Như ất , tị , ất thuộc mộc , tị thuộc hoả ; mộc có thể sinh hoả . Bính thìn , bính thuộc hoả , thìn thuộc thổ , hoả có thể sinh thổ . Mậu thân , mậu thuộc thổ , thân thuộc kim , thổ có thể sinh kim . Tức là ngũ hành của thiên can có thể sinh cho ngũ hành của địa chi , hoặc nói cách khác ngũ hành của thiên can bị ngũ hành của địa chỉ xì hơi , Thiên can đó bị tổn mất 6 độ .

4 ) Thiên can khắc phạt chi . Như giáp thìn , giáp thuộc mộc , thìn thuộc thổ , mộc có thể khắc thổ . Bính thân , bính thuộc hoả , thân thuộc kim , hoả khắc kim . Canh dần , canh kim khắc dần mộc , Thiên can khắc phạt địa chỉ , nên độ vượng của thiên can giảm mất 12 độ .

5 ) Địa chi khắc phạt thiên can . Như giáp thân , thân kim khắc giáp mộc . Mậu dần , dân mộc khắc mậu thổ . Tân tị , tị hoả khắc tân kim . Thiên can bị khắc độ vượng giảm mất 18 độ .