4. Hỉ, kị thần của cách cục đặc biệt

4, Hỉ, kị thần của các cách cục đặc biệt

Cách tòng lượng: Đối với cách tòng vượng thì gặp các vận ấn, tỉ, kiếp, thực thương là tốt, gặp các vận tải quan ngược lại với vượng khí của nó là xấu.

Cách tòng cường: Đối với cách tòng cường thì thế của nó không vững. Gặp các cách tỉ, ấn thuần với khí thế của nó là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.

Cách tòng sát: Gặp các vận quan sát là tốt, gặp các vận ấn, tỉ phù thân là xấu nhất.

Cách tòng nhi: Gặp các vận thực, thương, tài là tốt, gặp ấn vận là xấu. Gặp vận tỉ kiếp thì không có trở ngại gì.

Cách tòng tài: Gặp các vận thực thương và tài vượng là tốt, gặp các vận quan sát, ấn kiếp là xấu.

Cách tiêm thượng: Gặp các vận có ngũ hành thuộc mộc, hoả thể là tốt, gặp các vận kim, thuỷ đi ngược lại khí của nó là xấu.

Cách gia tường: Gặp các vận có ngũ hành thổ, kim, thuỷ là tốt gặp các vận ngũ hành mộc, hoả là xấu.

Cách nhuận hạ: Gặp các vận có ngũ hành kim, thuỷ, mộc là tốt gặp các vận hoả, thổ là xấu.

Cách hoá thuỷ: Gặp các vận kim, thuỷ, mộc là tốt, gặp các vận hoả, thổ là xấu.

Cách hoá kim: Gặp các vận thổ, kim, thuỷ là tốt, gặp các vận hoả là xấu.

Cách hóa hoả: Gặp các vấn mộc, hoả, thổ là tốt, gặp các vận thuỷ là xấu,

Cách hóa mộc: Gặp các vận thuỷ, mộc, hoả là tốt, gặp các vận kim là xấu.

Cách hóa thổ: Gặp các vận hỏa, thổ, kim là tốt, gặp vận mộc là xấu.

Cách kiến lộc: Tứ trụ tài tinh nhiều, nhật chủ nhược, lấy tỉ kiếp làm dụng thần, gặp vận tỉ kiếp là tốt, gặp vận tải quan là xấu.

Cách kiến lộc: Thân vượng, tài nhược lấy thực thương tài quan làm dụng thần. Gặp các vận tài, quan thực thương là tốt. Gặp các vận ấn tỉ là xấu.

Cách kiến lộc: Tứ trụ quan sát nhiều, thân nhược lấy ấn làm dụng thân. Gặp các vận ấn, tỉ, kiếp là tốt, gặp các vận tải quan là xấu.

Cách kiến lộc: Nhật chủ và sát đều vượng, lấy tài tinh làm dụng thần, gặp các vận thực thương tài là tốt, gặp các vận ấn tỉ là xấu.

Cách kiến lộc: Tứ trụ thực thương nhiều, nhật chủ nhược lấy ấn kiếp làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị gặp các vận thực thương tài.

Cách kiến lộc: Tứ trụ có thực thương, nhật chủ vượng gặp các vận vượng tài, thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách kiến lộc: Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát làm dụng thần. Gặp các vận tải quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách kiến lộc: Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài làm hao tổn ấn làm dụng thần. Gặp các vận tài thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách Kình dương: Tứ trụ tài nhiều, lấy quan sát chế ngự kiếp làm dụng thần. Gặp các vận tải quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách Kình dương: Tứ trụ có quan sát, lấy tài dưỡng nhược sát làm dụng thần. Gặp các vận tài quan sát là tốt, kị các vận kiếp, ấn..

Cách Kình dương: Tứ trụ nhiều thực thương, lấy tài xì hơi thực thương làm dụng thần. Gặp các vận thực thương tài là tốt, kị các vận ấn, kiếp.

Cách Kình dương: Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát chế át tỉ kiếp làm dụng thần. Gặp các vận quan sát thì tốt, kị các vận thực thương ấn kiếp.

Cách Kình dương: Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài phá ấn làm dụng thân (nhưng tài và kiếp không trở ngại nhau). Gặp các vận tải quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách Kình dương: Trong tứ trụ tài quan, thực thương hỗn tạp lấy ấn làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị các vận tải quan thực thương.

Phương pháp xem vận rất biến hoá linh động, khó có thể tả hết. Nhưng vẫn theo nguyên tắc lợi cho dụng thần là tốt, không lợi cho dụng thần là xấu. Trường hợp gặp vận lợi cho dụng thần, nhưng trong Tứ trụ lại có những thần khác khắc mất hoặc hợp chặt dụng thần thì tốt vẫn trở thành xấu, thậm chí có lúc rất xấu. Hoặc không lợi cho dụng thần nhưng nhờ có thân khác trong Tứ trụ khắc mất hoặc hợp chặt thì không còn là hung nữa, cũng có lúc có thể biến hung thành cát. Trong dự đoán, phải biến thông linh hoạt, không thể cố chấp nguyên tắc một cách cứng nhắc.