3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau

3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau

1 ) Thiên can nếu bị can sát bên cạnh khắc phạt thì hao tổn mất 1/3 tức 12 độ , còn 24 độ .

Ví dụ 1

image

2) Thiên can nếu bị khắc cách thi hao tổn mất 1/6 , tức mất 6 độ còn 30 độ. Khắc cách tức là giữ hai can khác nhau có một can khắc chèn vào giữa

image

Bính hoả khắc canh kim, vì khắc cách nên canh kim tổn mất 6 độ, chỉ còn 30 độ

3) Thiên can nếu bị khắc xa thì xem như không bị hao tổn.

Khắc xa ví dụ như can khắc can giờ , hoặc can giờ khắc can năm. Vì cách xa nhau nên lực yếu , không gấy tổn hại

image

Canh kìm khắc giáp mộc , vì ở xa nên lực yếu . Do đó độ vượng của giáp không bị hao tổn . Thiên can có khắc đôi và khắc liên tiếp . Khi một can khắc cả hai can khác thì gọi là khắc đôi . Một con khắc ba can khác thì gọi là khắc liên tiếp . Dù là khắc đôi hay khắc liên tiếp thì can bị khắc độ vượng tổn hao mất 1/3 , tức 12 độ , còn 24 độ . Can khắc không bị tổn hao .

Những thiên can hư phù hoặc bị can khác khắc tổn hao mất hơn một nửa của 36 độ thì không thể có lực để khắc phạt can khác nữa .

Đối với can có ngũ hợp , cho dù hợp hóa hay không cũng đều không khắc được can khác hoặc bị can khác khắc . Trường hợp đó thường gọi là " tham hợp quên khắc "