3. Tượng hình của mười hai chi

3. Tương hình của mười hai chi

Tí hình mão, mão hình tí, là hình phạt do vô lễ; dần hình tị, tị hình thân, thân hình dần là hình phạt do đặc quyền đặc thế sửa hình mùi, mùi hình tuất. tuất hình sửu là hình vì vong ơnthìn, ngọ, dậu, hơi là hình phạt tự mình gây ra. Ân sinh ra hại, hại sinh ra ân, Tam hình sinh ra ở tam hợp, lục hại sinh ra ở lục hợp. Nếu tam hợp thân tý thìn lại còn thêm ba ngôi dần mão thìn thì thân hình dân, tý hình mão, thìn gặp thìn là tự hình. Dần, ngọ, tuất thêm ba ngôi tỵ. ngọ, mùi là dần hình tỵ, tuất hình mùi, ngọ gặp ngọ là hình phạt tự gây ra. Tị, dậu, sứu còn thêm ba ngôi thân, dậu, tuất là tị hình thản, dậu gặp dậu là tự hình, sửu hình tuất, Hợi, mão, mùi còn thêm ba ngôi hợi, tí, sửu là hợi gặp hợi tức tụ hình, mão hình tí, mùi hình sửu. Trong hợp sinh hình là do vợ chồng hợp nhau mà dẫn đến hình hại, gây tổn thương.

Tí, mão tượng hình là hình phạt do vô lễ. Tí thuộc thuỷ, mão thuộc mộc. Thuỷ có thể sinh mộc, tí thuỷ là mẹ, mão mộc là con. Nay con tượng hình mẹ tức là vô lễ vậy.

Dần, tị, thân là hình phạt do vong ơn. Giáp mộc trong dân hình phạt mậu thổ trong tị, mậu lấy quý thuỷ để tương hợp làm vợ, quý thuỷ là mẹ của giáp mộc, mậu thổ là cha của giáp mộc, tí hình khác cha chính là tội vong ơn. Bính trong tị hình phạt canh trong thân, canh trong thân hình phạt giáp trong dân cũng có nghĩa như thế. Hoả sinh trong dân hình phạt kim sinh trong tị, thổ ở trong tị hình phạt thuỷ sinh trưởng trong thân, thuỷ sinh trưởng trong thân lại hình phạt hoả trường sinh trong dần, nó không sinh ra nhau lại còn hình khắc, sát phạt nhau nên gọi là hình phạt vong ơn.

Sửu,mùi,tuất là hình phạt do đặc quyền đặc thế dẫn đến. Trong sửu có vượng thuỷ, ỷ thế vượng mà hình phạt mộ hoả trong tuất. Tuất ở vị trí tôn quý trong lục giáp, còn mùi là hèn yếu nhất trong lục quý, tuất ỷ thế cao sang mà hình phạt mùi kém cỏi. Mùi nhờ có vượng thổ, hình phạt vượng thuỷ trong sửu; mùi nhờ có vượng hoả mà hình phạt tân kim trong sửu; tuất nhờ có tân kim hình phạt ất mộc trong mùi, đều là lấy mạnh đè yếu, nên gọi là hình phạt đặc quyền, đặc thế.

Thìn, ngọ, dậu, hợi là tự hình. Đối với dân, thân, tị, hội có hình phạt dần thân tị, duy hại không có hình phạt. Thìn, tuất, sửu mùi có hình phạt tuất, sửa, mùi, duy thìn không có hình phạt. Tí, ngọ, mão, dậu, có tí mão hình phạt nhau; trong đó ngọ, dậu không có hình phạt. Thìn là kho nước, ngọ là vượng hoả, dậu là vượng kim, hợi là vượng thuỷ, nếu các khí vượng quá, thái quá thì sinh ra tại hoạ nên gọi là hình phạt tự gây ra.

Tự hình kiêng nhất là thìn gặp thìn, ngọ gặp ngo, dậu gặp dậu, hơi gặp hợi. Xưa có câu: "Tự hình có thêm sát là không tốt. Năm sinh, tháng sinh mà tự hình thì nhất định bị tổn thương, không bị giam cầm thì cũng chết cháy, hoặc gặp nạn binh đao mất đầu. Thìn, ngọ, dậu, hơi tự hình thì đến tuổi trung niên không rõ, khó đoán.

Tam hình có cát, có hung. Ngôi của tam hình có kèm theo tam kì, có thiên ất còn kiếm được ngày giờ, có hình phạt nhưng nếu gặp được thiên đức, nguyệt đức, chức quan lại ở cực phẩm thì không xấu. Cho nên có thể thấy, nếu tam hình bằng nhau, lại gặp tam kỳ quý nhân hay thiên đức, nguyệt đức thì tốt. Phụ nữ gặp phải tam hình thường hay bị tổn thai, cả đời không có lợi cho người thân, nhưng người đó tính cách liêm chính.

Người bị hình tức là bị hình phạt. Hình phạt chủ yếu là các việc phạm pháp hoặc bị bệnh tật, đau khổ hay bị thương. Phàm trong Tứ trụ gặp hình phạt là không tốt, vì vậy nên tuân thủ pháp luật đừng làm việc xấu thì may ra có thể tránh được. Ngay như bệnh tật nhiều, nếu biết để phòng, liên trì luyện tập thì cũng giảm được sự lo lắng đau khổ.

Phàm trong Tứ trụ có hai chi tí, mão (các chi khác cũng thế) là hình phạt do vô lễ, tức là do việc vô lễ mà gây ra phạm pháp hoặc sinh ra tại hoạ. "Hình phạt do đặc quyền, đặc thế" là do mình có quyền thế, làm bậy, làm càn, lừa dối hoặc áp đảo người khác mà dẫn đến phạm pháp hoặc tại hoạ." Hình phạt vong ơn" là chịu ơn, biết ơn nhưng không báo đáp, ngược lại còn làm hại ân nhân hoặc sát hại ân nhân mà gây ra tội lỗi. "Tự hình" tức là tự mình có âm mưu hoặc mưu đồ nào đó mà dẫn đến tội phạm.