3. Sự biến đổi độ vượng của địa chỉ lục xung.

3. Sự biến đổi độ vượng của địa chỉ lục xung

Mệnh cục lục xung là đối với hai chi kề nhau . Nếu có chỉ khác chen vào giữa thì không gọi là xung nữa . Lục xung nếu gặp tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục , lục hợp cục thì cho dù thành hóa hay không , đều không gọi là lục xung nữa ( gọi là tham hợp quên xung ) .

Sau khi lục xung thành lập , hai địa chi xung nhau đều lấy theo khử bì , tức là chỉ còn bản khí , không còn tạp khí . Sau đó căn cứ theo bảng chỉ tháng làm tổn thất để tra được độ tổn thất là bao nhiêu ,

Nếu có hai chị kẹp xung một chi thì mỗi chỉ kẹp xung hao mất 1/3 , chỉ bị kẹp xung hao mất 2/3 .

Xung tứ chính : Tí ngộ đội xung , mão dậu trợ xung .

Xung tứ sinh : Dần thân đối xung , tị hợi đối xung

Xung tứ kho : Thìn tuất tương xung , sửu mùi tương xung

image