3. Mười hai chi phối với nguyệt kiến

3. Mười hai chi phối với nguyệt kiến

Tháng giêng kiến dân, tháng hai kiến mão, tháng ba kiến thìn, tháng tư kiến tị, tháng năm kiến ngọ, tháng sáu kiến mùi, tháng bảy kiến thân, tháng tám kiến dậu, tháng chín kiến tuất, tháng mười hiến hơi, tháng mười một kiến tí, tháng mười hai kiến sứu.

Tháng giêng kiến dân tức là lấy dần mộc làm lệnh, mà dân mộc làm lệnh tốt phải sau lập xuân mới có quyền sinh sát, gặp tiết kinh trập tức là mão mộc nắm lệnh (những cái khác cũng sắp xếp tương tự). Cho nên tháng giêng, 2 là mộc, tháng 4, 5 là hoả, tháng 7, 8 là kim, tháng 10, 11 là thuỷ, tháng 3, 6, 9, 12 là thổ.

Tháng giêng kiến dần tức tháng giêng là tháng dần. Như thế là vì chuôi của sao Bắc đẩu chỉ ở ngôi dần.