3. Mười can phối với thân thể ..

3. Mười cân phối với thân thể

Mười can phối với thân thể như sau: Giáp là đầu, ất là vai, bính là trán, đinh là răng lưỡi, mậu kỷ là mũi mặt, canh là gân bắp, tân là ngực, nhâm là bắp chân, quý là bàn chân.

Mười can phối với tạng phủ: giáp là mật, ất là gan, bính là ruột non, định là tim, mậu là dạ dày, kỷ là lá lách, canh là ruột già, tân là phổi, nhâm là bàng quang, quý là thận. Chữ thứ tự lẻ là phủ, chữ thứ tự chẵn ta tạng.