2. Trụ tháng

2. Trụ tháng

Trụ tháng trong Tứ trụ ví như thân cây , thân mạnh khoẻ to lớn thì cành lá xum xuê

Trụ tháng là do can và chi của tháng hợp thành . Chị tháng tức là lệnh tháng . Lệnh tháng là tiêu chuẩn duy nhất đo lường sự vượng suy của can chi năm , ngày , giờ và tài , quan , ấn , sát , thương , kiêu , thực , tỉ , kiếp . Nó có thể trợ giúp cho cái yếu hoặc khống chế cái mạnh , là cương lĩnh của tháng , chủ tể quyển sinh sát của một tháng . Cho nên bàn về Tứ trụ , cách cục trước hết phải lấy lệnh tháng , sau đó mới xem nhật nguyên .

Lệnh tháng còn dùng để lấy cách cục . Chi của lệnh tháng đều có chứa một can , hai can hoặc ba can . Ví dụ can ngày là giáp sinh tháng dần đầu tiên phải bàn về giáp mộc , sau nữa mới xem bính hỏa , mậu thổ . Nếu

dần bị xung khắc , phá hại , giáp mộc vô khí thì lấy bính mậu , hoặc giả dẫn mộc không bị thương tổn , trong hai chị bính , mậu có một chi lộ rõ can thành hình tượng cụ thể , thì có thể lấy nó làm dụng thần . Lại ví dụ như dân mộc không bị thương tổn , cả ba giáp bính mậu đều lộ rõ thiên can hoặc chỉ lộ rõ hai thiên can thì chọn cái sinh vượng hoặc cái mạnh hơn làm dụng thần . Tháng chủ về anh chị em ( có sách cổ nói tháng chủ về cha mẹ ) . Nếu can chi của tháng tương sinh cho nhau , hoặc can của tháng gặp vượng địa lại được những trụ khác ( năm , ngày , giờ ) đến sinh trợ , không bị xung khắc phá hại thì đó là tượng anh chị em hoà thuận . Nếu can tháng bị khắc , hoặc can chi của tháng xung khắc nhau thì đó là tượng anh chị em không nương tựa vào nhau , hoặc bất hoà , hoặc mỗi người đi một ngả .

Tháng là vận nguyên , là vận bắt đầu từ tháng đó . Do đó vận nguyên có thể bổ sung cho những điều còn khiếm khuyết trong Tứ trụ , hoặc có thể sinh thần phúc của Tứ trụ , khắc hung thần của Tứ trụ , cũng có thể trợ giúp hung thần của Tứ trụ . Cho nên tháng có quan hệ mật thiết với mệnh suốt cả đời người .

Trong suốt cuộc đời , bất kể là nam nữ , vận thuận hay ngược , thời kỳ từ 50 tuổi đến 69 tuổi đều xảy ra vận của tháng sinh xung khắc với 10 năm trong giai đoạn ấy , cho nên trong thời gian đó nói chung là xảy ra nhiều việc và phức tạp , biến động nhiều . Người mà mệnh cục mạnh , nhật nguyên vượng thì xảy ra ít việc hoặc vô sự hoặc gặp điều tốt . Người mà mệnh cục yếu , nhật suy thì gặp nhiều việc có hại hoặc thân nhân chia lìa .