2. Tương hại của mười hai chi

2. Tương hại của mười hai chi

Tí mùi tương hại, sửu ngọ tương hại, dân tị tương hại, mão thìn tương hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. Vì sao tí mùi lại tương hại? Vì tí hợp với sửu, mùi đến thì xung tan nên tý mùi tương hại. Sửu hợp với tí, ngo xung tan nên sửu ngọ tương hại. Dần hợp với hợi, tị đến xung tan nên dân tị tương hại. Mão hợp với tuất, thìn đến xung tan nên mão thìn tương hại. Thìn hợp với dậu, mão đến xung tan, nên thìn mão tương hại. Tệ hợp với thân, dẫn đến xung tan nên tị dân tương hại. Ngọ hợp với mùi, sửu đến xung tan, nên ngọ sửu tương hại. Mùi hợp với ngọ, tí đến xung tan, nên mùi tí tương hại. Thân hợp với tị, hợi đến xung tan, nên thân hợi tương hại. Dậu hợp với thìn, tuất đến xung tan, nên dậu và tuất tương hại. Tuất hợp với mão, dậu đến xung tan, nên tuất dậu tương hại. Dần hợp với hợi, thân đến xung tan, nên hơi và thân tương hại.

Người có tí và mùi tương hại là mùi thổ vượng, tí thuỷ vượng nên gọi là gia thế tương hại, không có lợi cho những người thân trong gia đình. Người có sửu ngọ tương hại, vì lấy ngọ làm vượng hoả để lăng nhục tử kim trong sửu nên gọi là bị quan quỷ tương hại.

Người có dần tị tương hại là vì được thăng quan mà bất lợi.

Người có mão thìn tương hại, mão lấy vượng mộc để xem thường tử thổ ở trong thìn, lấy trẻ mà lừa già nên bị hại.

Người có thân hợi tương hại là do đặc cách thăng quan, nhưng cuối cùng vì đố kỵ tài năng tranh giành nhau mà bị hại.

Người có dậu tuất tương hại, tuất là tử hoả hại vượng kim của dậu là đố kị tương hại. Cho nên nói người dậu gặp tuất thì xấu, nhưng người tuất gặp dậu thì vô sự.

Sáu điều hại ở trên chủ về gây cho bản thân cô độc, người thân trong gia đình bị tổn thất, của cải mất mát. Đối với phụ nữ rất không nên gặp sáu điều đó. Sách "Lạc lộc tử" có nói: "Những người có lục hại thì mệnh thường gặp bảy điều tổn thương". Trong "Kim thư quyết” có nói: "Người gặp lục hại kiêng nhất là tránh ngày giờ, đối với người già, tàn tật thì không có chỗ nương tựa. Nếu còn gặp kình dương thì không trúng phải mũi tên, hòn dạn cũng dễ gặp phải hổ". Cho nên mệnh gặp phải lục hại thì điều kị nhất là các can chi ngày giờ..

Tương hại là bị hại, tức là tương khắc. Giả thiết sinh vào năm bính thân, tháng ất mùi, ngày mậu tý, giờ dính trị tức là trong Tứ trụ đã có tý mùi tương hại. Tương hại đương nhiên là không tốt, nhưng còn phải xem có bị chế ngự hay không. Người tương hại có gặp chế ngự thì không can gì, người không có chế ngự thì bất lợi.