2. Tam hợp cục của mười hai chi

2. Tam hợp cục của mười hai chi cục.

Thân - tí - thìn hợp hóa thuỷ cục.

Hợi - mão - mùi hợp hóa mộc cục.

Dân - ngọ - tuất hợp hóa hoá hoả

Tị - dậu - sửu hợp hóa kim cục.

Tam hợp hóa cục có cát có hung. Người hợp hóa sinh là tốt, người hợp hóa khắc là xấu. Dưới đây xin cử vài ví dụ.

Hóa sinh: Giả thiết sinh năm canh thân, tháng ất dậu, ngày giáp thìn, giờ giáp tí. Trong Tứ trụ kim vượng, mộc ở địa, chi ngày thìn thổ lại khắc tý thủy của giờ, can ngày giáp mộc và ất mộc ở tháng, giáp mộc giờ bị khắc vô sinh là tượng xấu. Nhưng trong Tứ trụ có thân, tí, nhìn hợp hóa thủy cục lại được canh kim của năm, dậu kim của tháng sinh thủy, cho nên có thủy sinh mộc là điều tốt, là bị khác nhưng được cứu. Đó gọi là thân, tí, thìn hợp thành thủy cục hóa sinh.

Hóa học: Giả thiết sinh năm canh thân, tháng mậu tý, ngày bính ngọ, giờ nhâm thìn. Trong Tứ trụ thủy vượng, can ngày bình hỏa ở tử địa lại bị thủy vượng trong Tứ trụ khắc là tượng rất xấu; đã thế trong Tứ trụ lại còn thân, tí, thìn hợp thành thủy cục, tăng thêm khắc can ngày bình hỏa (ngọ cũng như thế). Bính hỏa có khắc vô sinh, bị khắc không có cứ tức là đã xấu lại càng thêm xấu, đó là tam hợp hóa khắc gây ra tình thế xấu.

Tam hợp cục của mười hai chi là sinh, vượng, mộ ba cái hợp thành cục Thủy lớn lên ở thân, vượng ở tí, mộ ở thìn. Cho nên thân, tý, thìn hợp thành thủy cục. Mộc lớn lên ở hơi, vượng ở mão, mộc ở mùi, nên hơi , mão, mùi hợp thành mộc cục. Hỏa lớn lên ở dân, vượng ở ngọ, mộ ở tuất, nên dần, ngọ, tuất hợp thành hỏa cục. Kim lớn lên ở tị, vượng ở đâu, mộ sửu nên tị, dậu, sửu hợp thành kim cục. Sức của tam hợp cục kém hơn tam hội cục. Tam hợp cục của 12 chi chỉ hợp bốn hành, vì sao lại không có thể cục? Sách "Tam mệnh thông hội” nói: "Ngũ hành không nói đến thổ mà tứ hành đều thành thổ cực. Vạn vật đều tàng ở trong đất". Nếu thìn, tuất, sửu, mùi đều có thì tức là đã có thể cục.

Trong tam hợp cục phải có đầy đủ ba chữ mới có thể hợp thành cục, thiếu một chữ không được. Đối với những người trong Tứ trụ thiếu một chữ có thể hiểu là bán hợp cục. Bán hợp cục lại chia thành sinh địa, và mộ địa bàn hợp cục. Sinh địa bàn hợp cục là: Hợi mão bán hợp mộc cục; dân, ngọ bán hợp hoả cục, tị, dậu bán hợp kim cục; thân, tí bán hợp thuỷ cục. Sức của sinh địa bàn hợp cục kém hơn tam hợp cục.

Mộ địa bàn hợp cục là: Mão, mùi bán hợp thành mộc cục, ngọ, tuất bán hợp thành hoả cục; dậu, sửu bán hợp thành kim cục; tí thìn bán hợp thành thuỷ cục. Sức của nó kém hơn sinh địa bàn hợp cục.

Phàm những người trong Tứ trụ có tam hợp, lục hợp người đó dáng người, tư thế đẹp, thần khí ổn định, lòng dạ ngay thẳng, hông minh, tháo vát, toàn diện, nhanh chóng. Nếu còn hợp với nhật nguyên thành tương sinh thì gặp việc gì cũng toại nguyện, nhiều tài năng, nói năng vui vẻ, lưu loát, không cãi vã và có quý nhân thân phúc, suốt đời phúc hậu nhưng cũng hay gặp việc xấu.

Người có tam hợp, lục hợp khắc thân thì thường gặp hung lẫn sát, năng động nhiều thì hay tổn thất, nhiều việc xấu dồn dập, có thể xảy tai nạn ghê gớm. Người tam hợp, lục hợp là tử tuyệt thì người đó hay hành động nhưng ít thành công, tinh thần ủ rũ, thô lậu, ít bạn bè, ý chí thấp kém, lòng hẹp hòi, thích tiểu nhân, không ưa quân tử, cả đời thấp hèn. Ngườ tam hợp, lục hợp kiến lộc thì được phúc lộc ngoài ý muốn. Nếu hợp với quý nhân, chính ấn thì gặp được quý nhân nâng đỡ. Hợp với thực thân thì y lộc phong phú, hợp với nguyên thần đại hao thì đó là người vô lễ, nói năng thô tục, thích tiểu nhân, ghét quân tử. Nếu còn thêm cả hàm trì thì chủ về tư thông, gian ác, dâm loạn, tham ô, bất lương. Tam hợp, lục hợp nếu là nam thì dáng người thường thanh tú, nếu là nữ thì đa dâm, nên phụ nữ kiêng tam, lục hợp.

Tam hợp cục hóa tài là tài vượng, hóa quan là quan vượng, hóa ấn là văn thư vượng, hóa sát là sát vang. Tóm lại hóa cát là cát, hóa hung là hung.