2. Phương thái tuế, phương tuế phá.

2. Phương thái tuế, phương tuế phá

Phương thái tuế: năm tí ở phương tí, năm sửu ở phương sửu, năm dần ở phương dần v.v...

Phương tuế phá: năm tí ở phương ngọ, năm sửu ở phương mùi, năm dân ở phương thân v.v...

Nếu là năm gặp hạn, đặc biệt là năm mệnh xung thái tuế, vị trí giường nằm không được đặt ở phương thái tuế hay phương tuế, nhất là phương tuế phá của nhà. Ví dụ, người có năm mùi, hoặc tháng mùi, hoặc ngày mùi thì năm 1997 gặp hạn thái tuế, giường nằm kiêng đặt ở phương sửu, mùi, nhất là phương mùi.

Nếu là mệnh gặp hạn, giường nằm không được đặt ở phương thái tuế và tuế phá, kỵ nhất là phương thái tuế. Ví dụ người Tứ trụ có năm sửu, hoặc tháng sửu, hoặc ngày sửu, năm 1997 phạm phục ngâm, giường nằm không được đặt ở phương sửu, mùi, kỵ nhất là phương sửu, vì phục ngâm sẽ nặng thêm,