2. Phương pháp chọn dụng thần cho các cách cục đặc biệt

2. Phương pháp chọn dụng thần cho các cách cục đặc biệt

Đối với những cách nhật chủ chuyên vượng đều lấy theo thế vượng của nó là tốt nhất , cho nên đều lấy theo sự tụ hội của thế vượng làm dụng thần .

Cách khúc trực : Lấy mộc làm dụng thần .

Cách viêm thượng : Lấy hoả làm dụng thần .

Cách gia tường : Lấy thể làm dụng thần .

Cách tong cách : Lấy kim làm dụng thần .

Cách nhuận hạ : Lấy thuỷ làm dụng thần .

Cách tổng tài : Lấy thực thương sinh tài làm dụng thần .

Cách tòng quan sát : Lấy tài làm dụng thần ,

Cách tòng nhi : Lấy thực thương làm dụng thần , Cách hóa mộc : Lấy mộc làm dụng thần .

Cách hóa thổ : Lấy thể làm dụng thần ,

Cách hóa kim : Lấy kim làm dụng thần .

Cách hóa thuỷ : Lấy thuy làm dụng thần .

Cách hóa hoả : Lấy hoả làm dụng thần ,