2. Nguyệt đức quý nhân.

2. Nguyệt đức quý nhân

Sinh tháng dần ngo tuất thấy bính,

Sinh tháng thân tí thìn thấy nhâm.

Sinh tháng hợi mão mùi thấy thân,

Sinh tháng tị dậu sửu thấy canh.

Phàm người mà can của năm tháng ngày giờ trong Tứ trụ thấy có như thế tức là có nguyệt đức quý nhân.

Thiên đức nguyệt đức là mặt trời và mặt trăng hội hợp chiếu vào bất cứ sự ám muội nào cũng không tồn tại được trong đó. Cho nên mọi sự cướp bóc, độc ác đều có thân cứu giải. Khí đẹp của thiên đức là thân hóa hung thành cát, đại phúc đức, nếu có thêm lộc mã, ấn, thụ quý nhân giúp thêm, hoặc có cả thiên đức và nguyệt đức thì sẽ có đủ tài, quan, ấn, thực; nếu còn được tam kỳ ngũ hành sinh vượng, không bị thương khắc phá hại thì hiển đạt vinh hoa, suốt đời không gặp điều gì ngang ngược. Nếu bị tử, thương, phá thì việc gì cũng không thành. Mệnh không có thái cực quý nhân thì bận tiện hung ác, nếu gặp được thiên đức, nguyệt đức là có cứu giải. Trong hai đức, thiên đức làm đầu, nguyệt đức thứ hai. Nó sẽ biến tài quan ấn thụ tăng lên gấp bội, làm cho can ngày thêm tốt.

Hai đức này lâm nhật thì chủ về cuộc đời không gặp gì nguy hiểm. Gặp được tướng tinh thì công thành danh toại. Được một đức phù hộ thì mọi điều xấu được giải thoát. Nam gặp nó đường công danh thênh thang, nữ gặp nó phúc thọ đều được. Nếu được cả hai đức phù trợ thì lợi về đường công danh, ít bệnh tật. Người có cả thiên, nguyệt đức thì âm dương cân bằng, văn học siêu quần, chức tước thanh hiển. Thiên, nguyệt đức quý nhân là thần cứu giải, mọi nạn đều qua. Thơ xưa nói: "Thiên đức vốn là đại cát, nếu gặp ngày giờ là rất tốt, thi cử sẽ đỗ cao, làm việc gì cũng thành công... Trong mệnh nếu có thiên, nguyệt đức thì cầu việc gì cũng lợi, sĩ nông công thương làm nghề gì cũng gặp may. Anh em vợ chồng không khắc hại nhau, âm đức tổ tiên dồi dào, còn trẻ đã thành đạt",

Trong mệnh có cả hai thiên, nguyệt đức thì người hiền từ hay bố thí, làm việc theo công bằng, yêu nước thương dân, thông minh trí tuệ, tài cán hơn người, ít bệnh tật, không bị hình phạt, gặp hung hóa cát, gặp nạn được cứu. Người mà tài, ấn, thực đều có còn có hai đức thì giảm được điều xấu, phúc được tăng thêm. Người gặp kiêu, sát, thương, kiếp những việc ngang trái dễ hóa phúc. Nữ có hai đức thì lấy được chồng đẹp, thông minh, con nhà giàu sang, dễ sinh đẻ.

Thiên đức, nguyệt đức được cát thân phù trợ càng thêm tốt, sợ nhất tự gặp xung khắc, bị xung khắc tất nhiên vô lực.