2. Mười hai chi phối với bốn mùa và phương vị.

2. Mười hai chi phối với bốn mùa và phương

Dần , mão phương đông, mộc. Tị, ngọ phương nam, hoả. Thân, dậu phương tây, kim; Hợi, tí phương bắc, thuỷ. Thìn, tuất, sửu, mùi là bốn mùa, thổ.

Thiếu dương thấy ở dân, mạnh ở mão, suy ở thìn. Dần, mão, thìn thuộc mộc, mùa xuân, là phương đông.

Thái dương thấy ở tị, mạnh ở ngọ, suy ở mùi. Tị, ngọ, mùi thuộc hoả, mùa hạ, là phương nam.

Thiếu âm thấy ở thân, mạnh ở dậu, suy ở tuất. Thân, dậu, tuất thuộc kim, mùa thu, là phương tây.

Thái âm thấy ở hơi, mạnh ở tý, suy ở sửu. Hợi, tý, sửu thuộc thuỷ, mùa đông, là phương bắc.

Dần, mão, thìn là mùa xuân; tị, ngọ, mùi là mùa hạ.

Thân, dậu, tuất là mùa thu; hợi, tí, sửu là mùa đông. Trong đó, thìn, tuất, sửu, mùi là tháng cuối cùng của mỗi mùa, đều là vì thổ vượng ở bốn mùa nên là thổ của bốn mùa. Về sự phối với bốn mùa và phương vị của nó giống như mười thiên can.