2. Mười can phối với bốn mùa và các phương vị.

2. Mười can phối với bốn mùa và các phương vị

Giáp, ất là phương đông, mộc; Bính, định là phương nam, hoả; Mậu, kỷ là trung ương, thổ; Canh, tân là phương tây, kim; Nhâm, quý là phương bắc, thuỷ; Giáp, ất thuộc mộc, nó là mùa xuân gặp đất đai thì sản sinh ra vạn vật, nó thuộc phương đông nên giáp, ất gọi là mộc phương đông.

Bính, định thuộc hoả, nó là mùa hạ, nóng gay gắt làm cho vạn vật sinh trưởng, thuộc phương nam, nên gọi bình định là hoả phương nam

Mậu, kỷ thuộc thổ, nó là mùa hạ, được chính khí của hoàng cục nên nó hàm chứa đức của hoàng t g, có thể bao gồm vạn vật ở bên trong, nên gọi là thổ trung ương.

Canh, tân thuộc kim, thuộc mùa thu là mùa bắt đầu âm khí, vạn vật ngừng phát triển, ngôi vị thuộc phương tây nên gọi là con tân là kim, phương tây.

Nhâm, quý thuộc thuỷ, là mùa đông, âm hóa nhũ chảy ra nên vạn vật vào mùa đông thì ẩn tàng, ngôi vị thuộc phương bắc nên gọi nhâm, quý là thuỷ, phương bắc.

Do đó mà mười can phối với tứ thời như sau: giáp ất thuộc xuân, bính đinh thuộc hạ, mậu kỷ thuộc trưởng hạ, canh tân thuộc thu, nhâm quý thuộc đông.