2. Cách sắp xếp lệnh tháng

2. Cách sắp xếp lệnh tháng

Giống như lệnh năm, người sinh trước giao tiết lệnh thì sắp xếp theo can chi của lệnh tháng trước. Người sinh sau giao tiết thì sắp xếp theo can chi của lệnh tháng sau. Tức là người sinh trước giao tiết lệnh thì tính theo tháng trước, người sinh sau giao tiết lệnh thì tính theo lệnh tháng sau. Dưới đây lấy ví dụ trường hợp tháng nhuận. Giả thiết người sinh trước lập thu, tức trước 10h4' ngày 14 tháng 6 nhuận năm 1987, Tứ trụ là: Năm đinh mão, tháng định mùi, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tị. Người sinh sau 10h4', ngày 14 tháng 6 nhuận năm 1987, tức là sinh giờ tị, ngày 14 tháng 7 năm 1987, Tứ trụ là: năm đinh mão, tháng mậu thân, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tị. Trên đây là nói về cách sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước và sau giao tiết lệnh. Ở đây tôi giới thiệu về phương pháp sắp xếp Tứ trụ chuyên dùng để đoán theo Tứ trụ, tức là dùng lệnh tháng để đo lường sự vượng suy của thiên can, địa chỉ trong Tứ trụ, cũng tức là nói sự vượng suy của thiên can địa chỉ trong Tứ trụ là lấy lệnh tháng làm tiêu chuẩn và lấy sinh vượng tử tuyệt làm căn cứ. Bảng nạp âm và 60 giáp tí là kinh nghiệm dự đoán quý báu của nhân dân lao động Trung Quốc, qua thực tiễn lâu đời tổng kết ra. Khi dự đoán theo Tứ trụ, những kinh nghiệm này, nguyên tắc này có ý nghĩa vô cùng to lớn, tuyệt đối không được xem thường.