1. Tra điều kiện chỗ dựa của thiên can

1. Tra điều kiện chỗ dựa của thiên can

1 ) Đầu tiên ghi các nhân nguyên tàng trong địa chi của cả bốn trụ

Nếu bốn địa chỉ không bị hợp hóa , hoặc lục xung , nếu trong nhân nguyên có ngũ hành cùng loại với thiên can đó hoặc sinh trợ cho thiên can đó thì thiên can ấy được xem là có chỗ dựa , nếu không thì được xem là hư phù .

Ví dụ 1.

Sinh năm kỷ mão ( chỉ mão tàng can ất mộc ) .

Tháng đinh mão ( ất mộc ) .

Ngày nhâm dần ( giáp mộc , bính hoả , mậu thổ ) .

Giờ định mùi ( kỷ thổ , định hoả , ất mộc ) .

Trước hết xét can kỷ thuộc thổ nhân nguyên tàng trong địa chỉ có bính , định hoả sinh cho , có ' thổ và tuất thổ trợ giúp , nên , cỷ thổ có chỗ dựa .

Xét đinh thuộc hoả . Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có giáp , ất mộc sinh cho ; có tính , đinh hoả trợ giúp . Nên định hoả có chỗ dựa .

Xét nhâm thuộc thuỷ . Nhân nguyên tàng trong địa chỉ không có kim sinh cho , cũng không gặp thuỷ trợ giúp nên nhàm hư phù .

Ví dụ 2.

Sinh năm nhâm ngọ ( ngọ tàng can đinh hỏa , kỷ thổ ) .

Tháng giáp thìn ( thần tàng : mậu thổ , ất mộc , quí thuỷ )

Ngày mậu tuất ( tuất tàng : mậu thổ , tân kim , định hoả )

Giờ tận dậu ( dậu tàng : tân kim )

Đầu tiên xét can nhâm thuộc thuỷ . Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có tân kim sinh cho có quý thủy trợ giúp Nên nhâm có chỗ dựa .

Xét giáp thuộc mộc . Nhân nguyên tàng trong địa chi có quý thuỷ sinh cho . Nên giáp có chỗ dựa .

Xét mậu thuộc thổ . Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có mậu , kỉ thổ trợ giúp , có định hoả sinh cho nên mậu có chỗ dựa .

Xét tân thuộc kim . Nhân nguyên tàng trong địa chỉ có mậu , kỉ thổ sinh cho , có tân kim trợ giúp nên tân có chỗ dựa .

2 ) Khi địa chi gặp hợp hóa

Tra xem hợp hóa thành " thần " gì và các nhân nguyên tàng trong các địa chỉ khác có bị hợp hoặc xung không , ngũ hành có cùng loại với các thiên can khác hoặc sinh phù cho ngũ hành của thiên can đó không về vấn đề hợp hóa xin xem mục lục hợp thành hóa các địa chỉ của chương này ) .

image

Dần mão thìn tam hội , có giáp , ất , mộc dẫn xuất hóa thành mộc , ngoài mộc ra thì các bản khí và các tạp khí khác đều tan mất .

Tân , canh thuộc kim , các địa chỉ và các nhân nguyên không thấy có thổ hoặc kim . Nên tân và canh là hư phù .

Giáp , ất thuộc mộc . Địa chi tam hội hóa mộc . Trong hội còn tàng nhâm thuỷ , giáp mộc . Nên giáp , ất mộc có chỗ dựa .

image

Các địa chi dần , ngọ , tuất tam hợp hóa hoả ( có bính hoả dẫn xuất hoá hoả ) .

Xét bính thuộc hoả . Có dần ngọ tuất tam hợp hóa hoả , trong tị còn có bính hỏa nên tính có chỗ dựa

Quý thuộc thuỷ . Trong tị có kim sinh thuỷ , nên quý có chỗ dựa

Giáp thuộc mộc . Trong các địa chi không có thuỷ mộc sinh trợ , nên giáp hư phù .

image

Các địa chi mão , tuất lục hợp thành hoả cục ( có bính , định hoả dẫn xuất hoá hoả ) .

Giáp thuộc mộc . Trong các địa chỉ hoặc nhân nguyên không có thuỷ , mộc , nên giáp là hư phù .

Bính , đinh thuộc hỏa . Trong các địa chỉ và nhân nguyên có lục hợp hóa hỏa , nên bình và định có chỗ dựa .

Mậu thuộc thể . Trong các địa chỉ và nhân nguyên có hỏa , thổ . Nên mậu có chỗ dựa .

3 ) Khi giữa các địa chi hợp mà không hóa thì giữ nguyên bản khí , hay gọi là khử bì

image

Dần ngọ tuất tam hợp không hóa , vì thiên can không có hỏa dẫn hóa ( hợp mà không hóa thì vẫn giữ nguyên bản khí ) .

Ất thuộc mộc . Trong nhân nguyên có giáp , ất mộc , nên ất có chỗ dựa .

Mộc thuộc thể . Trong nhân nguyên có mộc thổ , nên mậu có chỗ dựa . Nhâm thuộc thủy . Trong nhân nguyên địa chỉ không có kim sinh thủy , nên nhầm hư phì .

Canh thuộc kim . Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ sinh kim , nên canh có chỗ dựa .

image

Dần mão thìn tam hội không hóa vì thiên can không có mộc ( Hội mà không hóa thì giữ nguyên bản khí )

Canh thuộc kim . Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ sinh kim nên canh có chỗ dựa

Kỷ thuộc thể . Trong nhân nguyên địa chỉ có mậu thổ , nên kỷ có chỗ dựa

Bính thuộc hỏa . Trong nhân nguyên địa chỉ có giáp mộc sinh hỏa , nên bính có chỗ dựa

Vi du 3 :

image

Mão thất lục hợp không hóa thì giữ nguyên bản khí .

Tân thuộc kim . Có nhân nguyên mẫu , kỷ thổ sinh kim , nên tận có chỗ dựa .

Mậu , kỷ thuộc thổ . Có nhân nguyên vậu , kỷ thổ sinh cho , nên mậu , kỷ có chỗ dựa .

Quý thuộc thủy . Bản khí dia chi không có kim , thủy , nên quý hổ phù

4 ) Vi xung mà tan mất tạp khí

image

Ti ngọ dội xung làm tan tạp khí .

Hợi mão bán tam hợp hóa mộc ( có giáp dẫn xuất hóa mộc ) .

Giáp thuộc mộc . Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc nên giáp có chỗ dựa

Canh , tân thuộc kim . Trong nhân nguyên địa chỉ không có thổ , kim , nên canh tân hư phù .

Đinh thuộc hỏa . Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc sinh hỏa , lại còn có bản khí của can định hỏa nên định có chỗ dựa .