1. Tương xung của mười hai chi

III. HÌNH, XUNG, KHẮC, HẠI CỦA MƯỜI HAI CHI

Tương xung của mười hai chi dậu

Tí, ngọ tương xung; sửu, mùi tương xung; dần, thân tương xung; mão, tương xung; thìn, tuất tương xung; tị, hợi tương xung.

Tương xung thực chất là đối xung, trên hình Bát quái rất dễ thấy. Mão là mộc ở đông, dậu là kim ở tây, ngọ là hoả ở nam, tý là thuỷ ở bắc, những chi khác cũng thế, đều ở trên. 1'hững phương đối lập nhau, cho nên gọi là đối xung. Tương xung có nghĩa là tương khắc. Phàm trong Tứ trụ gặp xung là có cát, có hung. Người bị xung mất thần phúc là hung; xung mất thần khắc là cát.

Lục xung là ngũ hành tương xung tương khắc. Ngoài đối xung ra còn có nghĩa trong chi các hành có tàng ẩn sự xung khắc. Tí, ngọ tương xung; quý thuỷ trong tí khắc định hoả trong ngọ, kỉ thổ tàng trong ngọ khắc quý thuỷ trong tí. Sửu mùi tương xung là tân kim trong sửu khắc ất mộc trong mùi, kỷ thổ đinh hoả trong mùi khắc quý thuỷ, tân kim trong sửu. Dân, thân tương xung là giáp mộc trong dân khắc mậu thổ trong thân. Canh kim, nhâm thuỷ trong thân khắc giáp mộc, bính hoả trong dân. Mão, dâu tương xung là tân kim trong dầu khắc ất mộc trong mão. Thìn tuất tương xung là quý thuỷ trong thìn, khắc định hoá trong tuất, tân kim trong tuất khắc ất mộc trong thìn. Tị, hợi tương xung là canh kim trong tự khắc giáp mộc trong hơi, nhầm thuỷ trong hơi khắc bính hoá trong tị.

Trong lục xung, tí ngọ tương xung, tí thuỷ xung khắc ngọ hoả, còn ngu hoả chỉ có xung không có khắc. Mão dậu tương xung, dậu kim xung khác mão mộc, còn mão mộc chỉ có xung không có khắc. Dần thân tương xung, thân kim xung khắc dân mộc, còn dần mộc chỉ có xung không có khắc. Tị hợi tương xung là hợi thuỷ xung khắc tị hoả mà tị hoả chỉ có xung không có khác.

Tương xung trong Tứ trụ có tương xung cạnh nhau và tương xung cách nhau, có xung thuận và xung ngược,

Giá thiết sinh năm bính ngọ, tháng canh tí, ngày đinh mão, giờ kỷ dậu. Trọng Tứ trụ có tí ngộ xung nhau, mão dậu xung nhau đó là tượng không tốt, trừ người rất đặc biệt được đắc thế đắc địa thì mới đại quý. Trong tương xung, người xung cách ngôi thì nạn nhẹ, xung liên nhau nạn nặng hơn. Đó là vì xung liền nhau lực lớn, còn xung cách ngôi lực nhỏ.