1. Thiên đức quý nhân

III. BÀN VỀ THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC QUÝ NHÂN

1. Thiền đức quỷ nhân

Sinh tháng giêng thấy đinh, tháng 2 thấy thân, tháng 3 thấy nhâm, tháng 4 thấy tân, tháng 5 thấy hơi, tháng 6 thấy giáp, tháng 7 thấy quý, tháng 8 thấy dần, tháng 9 thấy bính, tháng 10 thấy ất, tháng 11 thấy ti , tháng 12 thấy canh.

Phàm người năm tháng ngày giờ trong Tứ trụ thấy có như thế là có thiên đức quý nhân.